Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Regulamin wydawania i użytkowania Karty Izabelińczyka

 

I. Podstawowe pojęcia

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Karta Izabelińczyka lub Karta – imienna karta posiadająca indywidualny numer programowy, potwierdzająca uprawnienia jej posiadacza do zniżek, rabatów lub świadczeń oferowanych przez Gminę Izabelin oraz Partnerów Programu.
 2. Program – Program „Karta Izabelińczyka” przyjęty uchwałą Nr XXX/248/2017 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r.
 3. Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o wydanie „Karty Izabelińczyka”.
 4. Posiadacz/Użytkownik Karty – osoba, której przyznano Kartę Izabelińczyka, potwierdzając uprawnienia wynikające z realizacji Programu.
 5. Partner – podmiot biorący udział w Programie, oferujący zniżki, rabaty i świadczenia dla Posiadaczy „Karty Izabelińczyka” 

 

II. Postanowienia  ogólne

 1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Karty, o której mowa w uchwale Nr XXX/248/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r.  w sprawie przyjęcia Programu „Karta Izabelińczyka”.
 2. Karta potwierdza uprawnienia mieszkańców gminy do korzystania ze zniżek udzielonych w/w uchwałą oraz zniżek, rabatów oraz świadczeń aktualnie oferowanych przez Partnerów uczestniczących w Programie. 
 3. Karta jest własnością Urzędu Gminy w Izabelinie.
 4. Gmina zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu.

 

III. Zasady wydawania Karty

 1. Warunkiem otrzymania Karty jest zamieszkiwanie na terenie gminy Izabelin (urzędowo potwierdzone)  i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa – Bielany (potwierdzone dokumentem stwierdzającym złożenie zeznania podatkowego), zgodnie z zasadami określonymi poniżej, bez względu na to czy osiągany jest dochód.
 2. Karta wydawana jest pełnoletnim mieszkańcom gminy. W przypadku osób niepełnoletnich i pozostających na utrzymaniu rodziców, Karta wydawana jest rodzicom lub ich prawnym opiekunom.
 3. Karta wydawana na podstawie wniosku, który określa  załącznik Nr 3  do niniejszego Regulaminu.
 4. Wniosek dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy www.gmina.izabelin.pl w zakładce Karta Izabelińczyka. 
 5. Wnioskodawcy, których fakt zamieszkania na terenie gminy Izabelin jest urzędowo potwierdzony składają we wniosku oświadczenie, że rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa – Bielany, właściwym dla miejsca zamieszkania w gminie Izabelin.
 6. Wnioskodawcy, których fakt zamieszkania na terenie gminy Izabelin nie jest urzędowo potwierdzony, ale zamieszkują na jej terenie, rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych i deklarują w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest gmina Izabelin są zobowiązani dołączyć do wniosku jako załącznik jeden z poniższych dokumentów:
  1. kserokopię pierwszej strony zeznania PIT z prezentatą Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany z potwierdzeniem wpływu;
  2. jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono przez Internet, należy załączyć wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
 7. Wnioskodawcy, którzy deklarują, że zamieszkują na terenie gminy i będą rozliczali podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamieszkania od następnego roku, zobowiązani są przedłożyć złożone w Urzędzie Skarbowym Warszawa – Bielany zgłoszenie ZAP-3 (potwierdzone przez US).
 8. Karta wydawana jest po rozpatrzeniu wniosku, bez zbędnej zwłoki.  
 9. Dystrybucję Karty prowadzi Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin.  
 10. Karta wydawana jest bezterminowo.
 11. Karta wydawana jest bezpłatnie.
 12. W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty, duplikat karty wydawany jest na wniosek, do którego należy dołączyć uszkodzoną kartę, bądź złożyć pisemne oświadczenie o niemożności jej zwrotu.
 13. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 złotych płatnej na konto Urzędu Gminy w Izabelinie nr 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034 PKO BP SA II O/Warszawa.
 14. Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania duplikatu Karty. Wydanie duplikatu w tym przypadku jest bezpłatne.
 15. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy w Izabelinie o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.

 

IV. Zasady użytkowania Karty

 1. Użytkownik Karty może korzystać ze zniżek zawartych w uchwale Rady Gminy Izabelin Nr XXX/248/2017 z dnia 27 września 2017 r. oraz aktualnie obowiązujących zniżek, rabatów lub świadczeń udzielonych przez Partnerów Programu, wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej Urzędu Gminy Izabelin w zakładce Karta Izabelińczyka.
 2. Zniżki z tytułu posiadania Karty Izabelińczyka nie łączą się z innymi zniżkami przyznawanymi przez Gminę.
 3. Wszystkie zniżki oferowane w Programie mają charakter czasowy.
 4. Na żądanie podmiotów oferujących zniżki, rabaty oraz świadczenia Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej okazania.
 5. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.
 6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana przez użytkownika innym osobom nieuprawnionym.
 7. Urząd Gminy Izabelin nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty przez użytkownika nieuprawnionym osobom.
 8. W przypadku utraty, zagubienia lub uszkodzenia Karty, użytkownik Karty zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Urząd Gminy Izabelin. 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.