Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Regulamin współpracy Partnerów z Gminą w ramach Programu „Karta Izabelińczyka”
 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Partnerów z Gminą Izabelin, zwaną dalej Gminą, będącą organizatorem Programu pod nazwą „Karta Izabelińczyka”.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Programie - należy przez to rozumieć Program „Karta Izabelińczyka” przyjęty uchwałą Nr XXX/248/2017 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r.;
  2. Partnerze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie gminy, która podpisała z Gminą porozumienie o współpracy w ramach Programu lub inne instytucje, które przystąpiły do Programu.
  3. Karcie Izabelińczyka (Karcie) – należy przez to rozumieć imienną kartę posiadającą indywidulny numer,  potwierdzającą uprawnienia jej posiadacza do zniżek, rabatów lub świadczeń oferowanych przez Gminę Izabelin oraz Partnerów Programu.
  4. Posiadaczu/Użytkowniku Karty – należy przez to rozumieć osobę, której przyznano Kartę Izabelińczyka, potwierdzając uprawnienia wynikające                     z realizacji Programu.
 3. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie deklaracji Partnera Programu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin oraz na stronie internetowej www.gmina.izabelin.pl w zakładce Karta Izabelińczyka.
 4. Nie rozpatruje się zgłoszeń złożonych w innej formie niż określona w punkcie 3. 
 5. Przystąpienie do Programu następuje na podstawie zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy Gminą Izabelin i Partnerem.
 6. Wszelkie koszty związane z udzielonymi zniżkami/rabatami  Partner ponosi w całości we własnym zakresie.
 7. Gmina Izabelin w ramach Programu zapewnia Partnerom świadczenia promocyjne w postaci ekspozycji logotypu, nazwy firmy, danych adresowych oraz ofert objętych rabatem na stronie internetowej Gminy, a także promowanie Partnerów na oficjalnym profilu Urzędu Gminy na facebooku , w środkach komunikacji elektronicznej oraz w prasie lokalnej.
 8. Logotyp (jeśli Partner posiada) należy przesłać wraz z danymi firmy  na adres karta@izabelin.pl.
 9. Partner ma obowiązek uaktualniać swoje dane kontaktowe, przesyłając je na adres karta@izabelin.pl  podając  w tytule nazwę firmy.
 10. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych przekazywanych przez Partnera, jednocześnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
 11. Partner zobowiązuje się do preferencyjnego traktowania posiadaczy Karty korzystających ze świadczonych przez niego usług oraz zamieszczenia informacji o honorowaniu Karty Izabelińczyka w widocznym miejscu w lokalu, w którym prowadzi swoją działalność.
 12. Partner uprawniony jest do  zamieszczenia na swojej  stronie internetowej, w mediach społecznościowych i własnych materiałach promocyjno – reklamowych informacji o udziale w Programie.
 13. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wady usług i towarów oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem zniżek, rabatów i świadczeń w ramach Programu oraz za treść innych ofert proponowanych posiadaczom Karty przez Partnerów.
 14. Gmina może wykluczyć Partnera z Programu, jeśli Partner nie przestrzega niniejszego regulaminu oraz jeśli Partner nie wywiązuje się z zadeklarowanych zobowiązań (udzielania zniżek/rabatów dla Posiadaczy Karty).
 15. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, podczas którego stosuje jeszcze zniżki i rabaty dla użytkowników.
 16. Po rezygnacji lub wykluczeniu Partnera z uczestnictwa w Programie, Partner zobowiązuje się do usunięcia w terminie 14 dni wszelkich oznaczeń i informacji o uczestnictwie w Programie. 
 17. W w/w terminie wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera  w Programie zostaną przez organizatora Programu usunięte.
 18. Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszego regulaminu podlegają publikacji w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy i są wiążące dla Partnera od dnia ich upublicznienia. 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.