Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Regulamin lodowiska

 1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Izabelin z siedzibą przy ulicy 3 Maja 42 w Izabelinie. Podmiotem zarządzającym jest Centrum Kultury Izabelin z siedzibą przy ul. Matejki 21 w Izabelinie, tel. 22 752 68 00.
 2. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny.
 3. Lodowisko czynne jest w godzinach:
  • poniedziałek - piątek
   • 09:00 - 15:00  zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej
   • 15:00 - 16:00  przerwa techniczna
   • 16:00 - 20:00  wstęp wolny
  • sobota - niedziela
   • 11:00 - 20:00  wstęp wolny
   • 15:00 - 16:00  przerwa techniczna
 4. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajeść́ zorganizowanych Zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 5. Dzieci do lat 7 mogą̨ korzystać́ z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
 6. Na tafli lodowiska może przebywać́ jednorazowo maksymalnie 50 osób.
 7. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się̨ przerwy techniczne na czyszczenie lodu. Wejście na taflę lodowiska oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
 8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są̨ do:
  • przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu,
  • kulturalnego zachowywania się̨ na terenie obiektu,
  • niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek technicznych lub innych nieprawidłowości,
  • posiadania na rękach - w trakcie jazdy na lodzie - rękawiczek,
  • ostrożnej jazdy na lodzie,
  • dostosowania się̨ do wszelkich uwag i poleceń́ służby porządkowej,
 9. Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno:
  • wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew,
  • wchodzić na taflę w łyżwach długich - „panczenach",
  • wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
  • jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego,
  • wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunku jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez bandy lodowiska,
  • rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę,
  • jeździć z kijami hokejowymi,
  • palić tytoniu, wnosić i spożywać alkoholu oraz środków odurzających na terenie obiektu pod rygorem usunięcia z obiektu,
  • używać telefonu podczas jazdy,
  • wprowadzać zwierząt na taflę.
 10. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą̨ wpuszczane na teren obiektu.
 11. W stosunku do osób, które nie przestrzegają̨ niniejszego regulaminu służba porządkowa może zastosować następujące środki
  • zwrócić publicznie uwagę̨ i wezwać do zachowania porządku,
  • wyprowadzić́ z obiektu lub przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny,
  • osoby notorycznie nie przestrzegające regulaminu nie będą̨ wpuszczane na teren obiektu przez cały sezon.
 12. Korzystanie z lodowiska odbywa się̨ na własną odpowiedzialność.
 13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko będzie zamknięte
 14. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się̨ z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

 

TELEFONY ALARMOWE:

 • POLICJA 997
 • STRAŻ POŻARNA 998
 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
 • OGÓLNY pomoc 112

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.