Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Otwarty konkurs ofert - upowszechnianie sportu 2016

Wójt Gminy Izabelin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu.

I. W konkursie mogą brać udział:

Kluby sportowe działające na terenie Gminy Izabelin i na rzecz jej mieszkańców, nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

II. Rodzaj zadania:

1. Upowszechnianie sportu w Gminie Izabelin, mające na celu kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Izabelin w zakresie piłki nożnej, poprzez:

  1. organizację i prowadzenie szkolenia sportowego (treningów) dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Izabelin,
  2. organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych, turniejów, rozgrywek ligowych,
  3. udziału we współzawodnictwie dzieci i młodzieży,
  4. przejazdów na imprezy sportowe poza teren gminy,
  5. zabezpieczenia obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych,
  6. wyposażenia w niezbędny sprzęt sportowy.

2. Udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30  listopada 2016 r. wynosi 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ).

IV. Zasady przyznawania dotacji.

W celu przeprowadzenia procedury konkursowej Wójt Gminy powołuje komisję konkursową, która wydaje opinię dotyczącą złożonych wniosków.

V. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę:

1. wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy,

2. przedstawioną kalkulację kosztów,

3. możliwość realizacji zadania przez podmiot,

4. dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,

5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

VI. Do oferty należy załączyć:

1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu;

2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

3. do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub
o realizowanych przez niego projektach.

VII. Odrzuceniu podlegają oferty, w przypadku gdy:

1. oferta  została   złożona  po  upływie  terminu  określonego  w  ogłoszeniu o konkursie,

2. oferta została sporządzona na druku innym niż podany w ogłoszeniu o konkursie.

VIII. Termin i warunki realizacji zadań:

1. termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2016 r.,

2. warunki realizacji zadania zostaną określone umową,

3. miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Izabelin.

IX. Termin i miejsce składania ofert:  

1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXVI/215/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013 r. wraz z niezbędnymi załącznikami,
w terminie od dnia 10 marca 2016 r. do dnia 17 marca 2016 r. włącznie.

2. Oferty należy składać osobiście w kancelarii Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem na adres: Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin. Liczy się data wpływu do Urzędu.

3. Ofertę należy dostarczyć w opisanej, zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz podaniem nazwy zadania publicznego.

V. Terminy i tryb wyboru oferty:

1. Oceny złożonych ofert dokona komisja powołana przez Wójta Gminy.

2. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt, po zapoznaniu się
  z opinią komisji, do dnia 24 marca 2016 r.

3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

4. Możliwe jest dofinansowanie jednej oferty, dofinansowanie więcej niż jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert.

5. Przy dofinansowaniu więcej niż jednej oferty środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze przedmiotowego konkursu.

5. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

6. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

drukuj (Otwarty konkurs ofert - upowszechnianie sportu 2016)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2016-03-09

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.