Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Otwarty konkurs ofert - upowszechnianie sportu

Wójt Gminy Izabelin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu.

I. W konkursie mogą brać udział:

Kluby sportowe działające na terenie Gminy Izabelin i na rzecz jej mieszkańców, nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

II. Rodzaj zadania:

1. Organizowanie szkolenia oraz udziału we współzawodnictwie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Izabelin, w dyscyplinie piłka nożna, mającego na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, obejmującego prowadzenie treningów, organizowanie zawodów sportowych i turniejów piłki nożnej, przejazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy.

2. Udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r. wynosi 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

IV. Zasady przyznawania dotacji.

W celu przeprowadzenia procedury konkursowej Wójt Gminy powołuje komisję konkursową, która wydaje opinię dotyczącą złożonych wniosków.

V. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę:

1. wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy,

2. przedstawioną kalkulację kosztów,

3. możliwość realizacji zadania przez podmiot,

4. dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,

5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

VI. Do oferty należy załączyć:

1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu,

2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

VII. Odrzuceniu podlegają oferty, w przypadku gdy:

1. oferta  została   złożona  po  upływie  terminu  określonego  w  ogłoszeniu o konkursie,

2. oferta została sporządzona na druku innym niż podany w ogłoszeniu o konkursie.

VIII. Termin i warunki realizacji zadań:

1. termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.,

2. warunki realizacji zadania zostaną określone umową,

3. miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Izabelin.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/215/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013 r. wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do dnia 2 kwietnia 2015 r. w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42.

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 9 kwietnia 2015 r.

drukuj (Otwarty konkurs ofert - upowszechnianie sportu)

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2015-03-25

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.