Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Otwarty konkurs ofert - upowszechnianie sportu

Wójt Gminy Izabelin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu.

I. W konkursie mogą brać udział:

Kluby sportowe działające na terenie Gminy Izabelin i na rzecz jej mieszkańców, nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

II. Rodzaj zadania:

1. Organizowanie szkolenia oraz udziału we współzawodnictwie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Izabelin, w dyscyplinie piłka nożna, mającego na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, obejmującego prowadzenie treningów, organizowanie zawodów sportowych i turniejów piłki nożnej, przejazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy.

2. Udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r. wynosi 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

IV. Zasady przyznawania dotacji.

W celu przeprowadzenia procedury konkursowej Wójt Gminy powołuje komisję konkursową, która wydaje opinię dotyczącą złożonych wniosków.

V. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę:

1. wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy,

2. przedstawioną kalkulację kosztów,

3. możliwość realizacji zadania przez podmiot,

4. dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,

5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

VI. Do oferty należy załączyć:

1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu,

2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

VII. Odrzuceniu podlegają oferty, w przypadku gdy:

1. oferta  została   złożona  po  upływie  terminu  określonego  w  ogłoszeniu o konkursie,

2. oferta została sporządzona na druku innym niż podany w ogłoszeniu o konkursie.

VIII. Termin i warunki realizacji zadań:

1. termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.,

2. warunki realizacji zadania zostaną określone umową,

3. miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Izabelin.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/215/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013 r. wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do dnia 2 kwietnia 2015 r. w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42.

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 9 kwietnia 2015 r.

drukuj (Otwarty konkurs ofert - upowszechnianie sportu)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2015-03-25

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.