Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zwróć uwagę na jakość paliw stałych i dokonaj właściwego wyboru!

Zwróć uwagę na jakość paliw stałych i dokonaj właściwego wyboru!

 

Drodzy Mieszkańcy,

część z nas z pewnością korzysta w pełni z uroków letnich dni nie myśląc o tym, że całkiem niedługo nadejdzie jesień, zima… a wraz z nimi zdecydowanie chłodniejsze dni, może deszczowe, a może zupełnie białe od śniegu, ALE z całą pewnością część z Nas – Mieszkańców już teraz zastanawia się nad wyborem paliwa do kotła/pieca, kominka aby móc ogrzewać dom podczas jesiennych wieczorów i zimowych dni, brrr…, co dotyczy zapewne osób posiadających piece/kotły na paliwa stałe.

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że zgodnie z uchwałą antysmogową (uchwała Nr 162/17 Sejmiku województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw) od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3mm,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Naruszenie przepisów uchwały przez użytkowników instalacji grozi karą grzywny do 5000 zł lub  mandatem do 500 zł, natomiast w przypadku udaremniania lub utrudniania wykonania czynności służbowej „osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy” podlega się karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).

Zachęcamy do wyboru – jedynego słusznego – paliw dobrej jakości, pozwoli to skuteczniej ogrzać dom, a także ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Sprawdźmy dostawcę, parametry, kaloryczność paliwa. Spalanie niskogatunkowych paliw stałych, ekogroszku lub węgla o obniżonej jakości i cenie może negatywnie wpływać na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Od 04.11.2018 r. paliwa stałe muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw stałych określone rozporządzeniem ME --> wymagania jakościowe dla: węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego z podziałem na sortymenty oraz paliw stałych otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla. Paliwa niespełniające wymagań jakościowych, niesortowane, dla których nie wystawiono świadectwa jakości są zabronione do wprowadzania do obrotu, a także muły
i flotokoncentraty oraz węgiel brunatny.

Zażądaj kopii świadectwa jakości paliwa stałego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwa stałe (rozporządzenie ME z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych). Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r., poz. 660) „Przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego (…), wystawia dokument potwierdzający spełnienie  przez paliwo stałe  wymagań jakościowych(…), zwany dalej „świadectwem jakości”, a zgodnie z art. 6c ust. 2 w/w kopia świadectwa powinna być przekazana każdemu podmiotowi nabywającemu paliwo stałe.

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu paliwo stałe, który wbrew obowiązkowi nie wystawia świadectwa jakości lub wystawia świadectwo jakości niezgodne ze stanem faktycznym lub nie przekazuje kopii świadectwa podmiotowi  nabywającemu paliwo stałe podlega karze pieniężnej (art. 35a pkt 9 w/w ustawy) wymierzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (art. 35d ust. 1 pkt 1).

Zadbajmy wspólnie o nasze otoczenie. Zwróćmy uwagę na efektywność energetyczną i wielkość emisji zanieczyszczeń przy ogrzewaniu naszych domów.

drukuj (Zwróć uwagę na jakość paliw stałych i dokonaj właściwego wyboru!)

Stan jakości powietrza w gminie Izabelin

Interpretacja wskazań czujników jakości powietrza w Gminie Izabelin

W związku z pytaniami Mieszkańców dotyczącymi wskazań czujników w gminie Izabelin i ich interpretacji informujemy, iż na stronie aplikacji prezentującej odczyty z czujnika gminnego została zastosowana Skala Jakości Powietrza opracowana przez GIOŚ odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów.

Parametry techniczne czujnika gminnego – Hornówek, Szkolna 2A

Lokalizacja czujnika:

 • Hornówek, Szkolna 2A
 • wysokość czujnika nad poziomem gruntu 3,80 m
 • odległość od budynku 0,50 m

Specyfikacja czujnika: 

 • sposób pomiaru zapylenia: detektor laserowy z kondycjonowaniem (ogrzewaniem) powietrza wlotowego;
 • zakres pomiarowy zapylenia: 0-1999 μg/m3;
 • maks. błąd pomiaru zapylenia: 15% +/-10μg/m3 (w 25°C i 50% RH);
 • żywotność toru pomiarowego PM czujnika zapylenia: 8000h - (ustawienie pomiaru co 10 minut wystarczy na 9 lat) 
 • zakres ciśnienia roboczego dla czujnika PM: 86 KPa-110 Kpa
 • wilgotność robocza dla czujnika PM: 0 do 70% RH (bez kondensacji lub oszronienia) 
 • temperatura robocza dla czujnika PM: -20°C do 50°C (bez kondensacji lub oszronienia)
 • transmisja danych: GPRS.
   

drukuj (Parametry techniczne czujnika gminnego – Hornówek, Szkolna 2A)

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.