Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

WiFi4EU – bezpłatny dostęp do Internetu w gminie Izabelin

Informujemy, że dzięki dotacji z funduszy europejskich w ramach programu WiFi4EU, w wybranych miejscach gminy Izabelin dostępny jest już bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Różne możliwości- jeden cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier - dostosowanie przedszkoli w gminie Izabelin". Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Do przedszkola zostały dostarczone zabawki służące wspieraniu integracji sensorycznej naszych przedszkolaków. Takie zabawki oddziaływują na różne zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch, nawet smak oraz stymulują rozwój fizyczny i umysłowy dzieci.

Nowe laptopy do zdalnej nauki dla uczniów Szkoły w Izabelinie

Zdalne nauczanie ze wsparciem
31 laptopów Gmina Izabelin przekazała dla uczniów Szkoły Podstawowej, na potrzeby zdalnego nauczania. Zakup w kwocie 69 968,55 zł. został w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Laptopy zostały przekazane na wyposażenie Szkoły. Uczniom i nauczycielom będą udostępnianie w formie wypożyczania. 

Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informujemy, że jako Gmina Izabelin, uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin”.

Fundusze unijne a Koronawirus SARS-CoV-2

W załączeniu przedstawiamy państwu informacje dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców dotyczące m.in. dofinansowań unijnych:

 • wsparcia infrastruktury podmiotów zajmujących się zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz doposażeniu służb medycznych w niezbędny sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzi zakażonych koronawirusem (działania infrastrukturalne i zakupowe)
 • niskooprocentowane pożyczki z POIR na płynność firm z sektora MŚP
 • wsparcie dla projektów B+R
 • dofinansowanie wynagrodzeń z funduszy unijnych

drukuj (Fundusze unijne a Koronawirus SARS-CoV-2)

 • autor: Dominika Glonek

Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informujemy, że jako Gmina Izabelin, uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna. 

Partnerem Projektu jest Grupa Szkoleniowo Doradcza „Europlus” Sp. z o.o.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 82 dzieci (40DZ/42CH), w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami (3CH) z Gminnego Przedszkola w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”.

W ramach projektu realizowane będą:

 • Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
 • kursy i szkolenia nauczycieli

Realizowane zajęcia mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach Projektu zostanie dostosowane przedszkole do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, zakupione zostaną także pomoce do zajęć z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi. 


Wartość projektu: 369 015,00 zł
Wysokość dofinansowania: 295 015,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.03.2021
 

drukuj (Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin)

Fundusze Europejskie

 • moja puszcza baner

Projekt „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny”

Urząd Gminy Izabelin brał udział w projekcie „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny” realizowanym przez Fundację Sendzimira we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym. 

W ramach projektu na terenie Gminy zrealizowane zostały trzy warsztaty „Przestrzeń przyjazna przyrodzie”, w ramach których powstał ogród deszczowy przy Urzędzie Gminy, łąka kwietnia przy ul. Mokre Łąki w Truskawiu oraz ogród rodzimy na placu zabaw w Izabelinie C, przy ul. Rynkowej. 

Wszystkie warsztaty skierowane były do mieszkańców Gminy i okolic, zawierały część teoretyczną i praktyczną oraz były bezpłatne. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem mieszkańców, którzy wspólnie upiększali swoją okolicę. 
Więcej informacji o projekcie na stronie:  http://www.mojapuszcza.sendzimir.org.pl/
 


 

Budowa zestawu do ćwiczeń kalistenicznych (street workout) i siłowni plenerowej w Hornówku

Projekt dostał dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność“ objętego PROW na lata 2014- 2020. Kwota dofinansowania wyniesie 75 776 zł,

9VlJT+Dw4EeT17+q+6AAAAAElFTkSuQmCC

Inwestycja realizowana będzie na działce nr ewid. 479 w Hornówku, pomiędzy terenem szkoły podstawowej a ul. 3 Maja. Jest ona częścią większego założenie parkowego, które gmina zamierza wykonywać etapowo, ze względu na duży koszt realizacji. Strefa do ćwiczeń kalistenicznych zwana "street workout" przewidziana jest przede wszystkim dla młodzieży.

W strefie tej będą znajdować się drążki, drabinki, poręcze, ławeczki, koła gimnastyczne, ławka do ćwiczeń, lina, żmijka.

Pod urządzeniami przewidziano wykonanie nawierzchni bezpiecznej z prefabrykowanych, wodoprzepuszczalnych płyt poliuretanowych. Zestaw ten umożliwia ćwiczenie modnych obecnie dyscyplin takich jak parkour, poledance.

Uzupełnieniem oferty będzie siłownia plenerowa.  Projektuje się instalację 11 urządzeń siłowni plenerowej.

Realizacja projektu nastąpi jeszcze w 2018 r.


 

 • logotypy

Projekt „Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”

Projekt „Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie” został umieszczony na liście wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) RPO WM, zaakceptowanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 2 października 2018 r., jako rekomendowany do dofinansowania. 

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 819 648,74 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez 228 uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie poprzez realizację do VI.2020r. programu wsparcia, obejmującego realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kursów dla nauczycieli, a także doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz TIK. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby Szkoły Podstawowej, ujęte w przeprowadzonej (XI-XII.2017) przez dyrekcję SP diagnozie potrzeb. Zebrano 155 ankiet, rozmowy z rodzicami/nauczycielami, analiza danych: egzaminy zewnętrzne). 

W skład projektu wejdą:

 • Zadanie 1. Realizacja zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych oraz kółek zainteresowań
 • Zadanie 2. Realizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna
 • Zadanie 3. Realizacja szkoleń dla nauczycieli 
 • Zadanie 4. Doposażenie pracowni przedmiotowych i zakup materiałów do zajęć dla uczniów
 • Zadanie 5. Realizacja pikników edukacyjnych dla uczniów
   

drukuj ()


 

 • baner ue

Projekt „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”

Projekt „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0021/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Miasto Góra Kalwaria i partnerskie JST: Gmina Miasto Tarczyn, Gmina Celestynów, Gmina Cegłów, Powiat Wołomiński, Gmina Izabelin, Gmina Miasto Ząbki, Powiat Warszawsko Zachodni oraz Partnera Zarządzającego – Certes Sp. z o.o., jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 9 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 - 30.06.2019 r.

Termin realizacji projektu:

od: 01.11.2017 – 30.06.2019 r.

Wartość projektu:

Wartość projektu: 1 492 009,43 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 235 014, 00 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 (doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej) poprzez:

 • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu  obsługi podatkowej oraz  zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; 
 • podniesienie kompetencji kadr JST (150 os. w tym 96 K i 54 M) przez szkolenia z obszarów
  • podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych);
  • zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa);
 • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online;
 • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.
   

drukuj ()


 

Gmina Izabelin realizuje projekt pn. Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia Pod Dębowym Liściem"- jest nas więcej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W skład projektu wchodzi: wyposażenie sal w meble, stoły , krzesła, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK dla nowego oddziału, zakup i montaż pieca CO, wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw: 200 m2, zakup piaskownicy przenośnej, bieżące funkcjonowanie nowego oddziału, realizacja wsparcia wobec dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dokształcanie nauczycieli oraz realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci z przedszkola.

 • Wniosek o  dofinansowanie został złożony dnia 28.04.2017 r., a umowę o dofinansowanie podpisano dnia 16.11.2017 r.
 • Wartość projektu ogółem: 499 340,24 zł
 • Dofinansowanie 80%: 399 472,19 zł

 

Przebudowa Brzozowej

Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin

16 grudnia 2016 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w ramach osi priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wśród nich znalazł się nasz projekt pn. Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin, otrzymując dofinansowanie w wysokości 4,2 mln zł, przy całkowitej wartości 5,25 mln zł.  

Projekt obejmuje swoim zakresem:

 • budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu ulicy 3 Maja (od Mościsk do Truskawia) i Sierakowskiej, o łącznej długości 5 653 m,
 • przebudowę istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe,
 • budowę parkingu dla rowerów w miejscu przesiadkowym do komunikacji miejskiej, w Mościskach, przy skrzyżowaniu ul. Estrady i ul. 3 Maja,
 • montaż elementów infrastruktury rowerowej, takich jak: stojaki, podpórki rowerowe, miejsca obsługi rowerzystów, różnica poziomów,
 • budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Trasy rowerowe zostały jednolicie oznakowane dla całego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja projektu zakończyła się w październiku 2018 roku.

Więcej informacji na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej

Przebudowa Brzozowej

 


 

 • flaga unii europejskiej
 • logo Leader
 • logo program rozwoju obszarów wiejskich

Budowa siłowni zewnętrznej w Truskawiu

Gmina Izabelin zrealizowała projekt „Rozwijanie turystyki w gminie Izabelin, poprzez utworzenie parku rekreacyjnego na szlaku turystyczno – historycznym od Lasek do Pociechy” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007- 2013“.

W ramach projektu zamontowano 12 urządzeń siłowni zewnętrznej, takich jak: stepper, rower, narty biegówki, ekspander, wyciąg górny, orbitrek, wioślarz, twister, prasa nożna, narciarz/surfem, biegacz dwustanowiskowy, wyciskanie siedząc.

Wniosek o  dofinansowanie został złożony dnia 06.06.2014 r., a umowę o dofinansowanie podpisano dnia 18.11.2014 r.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę BODY WORKS OUTDOOR FITNESS, z siedzibą: ul. Sobczaka 41, 01- 492 Warszawa w IV kw. 2014 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie wysokości 24 920,00 zł.


 

 • flaga unii europejskiej
 • logo Leader
 • logo program rozwoju obszarów wiejskich

Budowa placu zabaw w Hornówku

Gmina Izabelin zrealizowała projekt „Budowa placu zabaw w Hornówku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007- 2013“.

W ramach projektu zamontowano 11 urządzeń przeznaczonych dla dzieci w każdym przedziale wiekowym, takich jak: drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie oraz  huśtawki.

Wniosek o  dofinansowanie został złożony dnia 28.01.2013 r., a umowę o dofinansowanie podpisano dnia 16.09.2013 r.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę P.P.U.FIGLER- Henryk Figler, z siedzibą: ul. Witosa 78, 42-603 Tarnowskie Góry w IV kw. 2014 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie wysokości 24 854,32 zł.


 

 • flaga unii europejskiej
 • logo Leader
 • logo program rozwoju obszarów wiejskich

Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Truskawiu (miejsce pamięci narodowej)

Gmina Izabelin zrealizowała projekt „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Truskawiu (miejsce pamięci narodowej)” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007- 2013“.

W ramach projektu wykonano nasadzenia roślinne wokół pomnika w postaci zorganizowanych rabat bylinowych, przeprowadzono rewitalizację istniejących trawników, remont ławek, pielęgnację istniejących drzew oraz zabiegi oczyszczające istniejącą nawierzchnię wokół podstawy pomnika.

Wniosek o  dofinansowanie został złożony dnia 28.02.2013 r., a umowę o dofinansowanie podpisano dnia 05.11.2013 r.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę Usługi Transportowe, Zagospodarowanie i Pielęgnacja Terenów Zielonych Jan Sęk  z Klaudyna w III kw. 2014 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie wysokości 11 520,88 zł.


 

 • flaga unii europejskiej
 • logo Leader
 • logo program rozwoju obszarów wiejskich

Zagospodarowanie terenu  wokół mogiły (miejsce pamięci narodowej) w Hornówku

Gmina Izabelin zrealizowała projekt „Zagospodarowanie terenu  wokół mogiły

(miejsce pamięci narodowej) w Hornówku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007- 2013“.

W ramach projektu wykonano ozdobny murek w kształcie łuku, nasadzono drzewa, krzewy oraz byliny wraz z trawami ozdobnymi. W środkowej części skweru powstał trawnik.

Wniosek o  dofinansowanie został złożony dnia 07.11.2012 r., a umowę o dofinansowanie podpisano dnia 24.05.2013 r.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę Usługi Transportowe, Zagospodarowanie i Pielęgnacja terenów Zielonych Jan Sęk  z Klaudyna w III kw. 2014 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie wysokości 24 636,25 zł.


 

 • flaga unii europejskiej
 • logo Leader
 • logo program rozwoju obszarów wiejskich

Budowa ciągu pieszego prowadzącego do zalewu "Mokre Łąki" oraz zagospodarowanie  terenu wzdłuż Alei Dębów w Truskawiu

Gmina Izabelin zrealizowała projekt „Budowa ciągu pieszego prowadzącego do zalewu "Mokre Łąki" oraz zagospodarowanie  terenu wzdłuż Alei Dębów w Truskawiu” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007- 2013“.

W ramach projektu wykonano dojście do zbiornika wodnego „ Mokre Łąki” z przepuszczalną nawierzchnią z naturalnego kruszywa. Zamontowano ławki i kosz na śmieci.

Wniosek o  dofinansowanie został złożony dnia 28.01.2013 r., a umowę o dofinansowanie podpisano dnia 05.11.2013 r.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę Usługi Transportowe, Zagospodarowanie i Pielęgnacja terenów Zielonych Jan Sęk  z Klaudyna w II kw. 2014 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie wysokości 21 027,89 zł.


 

 • flaga unii europejskiej
 • logo Leader
 • logo program rozwoju obszarów wiejskich

Zagospodarowanie centralnej strefy użyteczności publicznej w Izabelinie

Gmina Izabelin zrealizowała projekt „Zagospodarowanie centralnej strefy użyteczności publicznej w Izabelinie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w obszarze „Odnowy  i rozwoju wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach projektu wybudowany został parking z 19 miejscami parkingowymi przed Gminnym Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Tetmajera wraz z chodnikiem prowadzącym do Urzędu Gminy Izabelin. Wykonano nasadzenie zieleni ozdobnej, wykonano nawierzchnie z kostki, zamontowano ławki i kosze.

Wniosek o  dofinansowanie został złożony dnia 22.11.2013 r., a umowę o dofinansowanie podpisano dnia 02.07.2014 r.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę NOVA Jerzy Łebski w III/IV kw. 2014r.

Gmina otrzymała dofinansowanie wysokości 82 277,00 zł.


 

 • flaga unii europejskiej
 • logo Leader
 • logo program rozwoju obszarów wiejskich

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hornówku

Gmina Izabelin zrealizowała projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hornówku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w obszarze „Odnowy  i rozwoju wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach projektu wybudowane zostało całoroczne boisko wielofunkcyjne o zdejmowanej nawierzchni polipropylenowej. Ten nowoczesny obiekt sportowy umożliwia uprawianie takich dyscyplin sportowych: jak: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, łyżwiarstwo i hokej.

Wniosek o  dofinansowanie został złożony dnia 04.02.2013 r., a umowę podpisano dnia 12.12.2013 r.

Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- handlowe „COOL” z Chotomowa w IV kw. 2014r.

Gmina otrzymała dofinansowanie wysokości 498 737,38 zł.


 

 • logo - projekty unijne

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej

W latach 2007-2013 Gmina Izabelin zrealizowała projekt „Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Izabelin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt został umieszczony na indykatywnej liście indywidualnych projektów kluczowych, zawierającej przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla województwa mazowieckiego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. 

W skład Projektu weszły następujące elementy: 

 1. Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu; 
 2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu do przepustowości 2200 m3/dobę; 
 3. Budowa ok. 30 km sieci kanalizacji sanitarnej w Hornówku, Izabelinie B, Izabelinie C i Truskawiu - Helenówku, wraz z 8 przepompowniami ścieków oraz ponad 600 przyłączami; 
 4. Budowa 960 m sieci wodociągowej w Hornówku. 

Projekt został zrealizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (60,75%) oraz z budżetu Gminy Izabelin (39,25%). Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 15 080 812,87 zł.

Wykonawcą projektu technicznego oraz prac budowlanych przy rozbudowie oczyszczalni ścieków była firma EKO-MTK z Brwinowa, budowę sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowały firmy: SKANSKA z Warszawy, PARSTER z Parczewa oraz konsorcjum firm, na którego czele stała firma MELIORANT z Garwolina, sieć wodociągową zbudowała firma INSTAL z Sokołowa Podlaskiego.

 


 

 • program regionalny - logo
 • flaga unii europejskiej

Rozwój elektronicznej administracji

Gmina Izabelin uczestniczy w Projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Projekt realizowany jest w latach 2010 - 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e-usług. Projekt jest wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. 

Celami przedsięwzięcia są:

1. Poprawa funkcjonowania Gminy Izabelin i optymalizacja kosztów jej utrzymania przez:

- uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów; 

- wdrożenie standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej;

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych Gminy;

3. Usprawnienie obsługi mieszkańców i przedsiębiorców przez:

- umożliwienie im korzystania z usług świadczonych przez Gminę drogą elektroniczną;

- zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez Gminę.     

 

drukuj ()


 

 • program regionalny - logo
 • flaga unii europejskiej

Baza wiedzy o Mazowszu

Gmina Izabelin uczestniczy w Projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Projekt jest realizowany w latach 2010 -2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza. 
Celami przedsięwzięcia są: 
1. Promocja gospodarcza Mazowsza przez: - utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE; 
- opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających Gminie racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną gminy, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie wewnętrznego i przestrzennego potencjału, w tym lokalizację nowych inwestycji; 
2. Wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez Gminę oraz aktualizacja i uwiarygodnienie rejestrów; 
3. Aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami przez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

drukuj ()


 

 • godło Polski
 • program regionalny logo
 • flaga europy

Pogłębienie oferty edukacyjnej dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w gminie Izabelin

W czerwcu 2011 r. Gmina Izabelin przygotowała projekt pn. "Pogłębienie oferty edukacyjnej dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w gminie Izabelin" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W styczniu 2012 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne o wartości 57 210 zł., dostarczone przez firmę Systemy Edukacyjne Sp. z o.o. z Kielc.

Gmina zakupiła również sprzęt komputerowy o wartości 14 476 zł., dostarczony przez firmę MPC Paweł Oleksiewicz z Kutna.

Od lutego 2012 r. w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5 odbywają się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III:

- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,  

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych, 

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie informatyki.

Środki na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia pochodzą w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. 


 

 • ekofundusz - logo

Budowa oczyszczalni ścieków

W latach 2004-2005 w Truskawiu powstała oczyszczalnia ścieków "Mokre Łąki". Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczną z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych, a jej przeznaczenie to odbiór i oczyszczanie ścieków bytowo – gospodarczych z terenu Gminy Izabelin, pochodzących z gospodarstw domowych, budynków gospodarczych oraz obiektów użyteczności publicznej. Jest to zarazem jedyna oczyszczalnia w Polsce, która kieruje ścieki oczyszczone na obszar parku narodowego. Aby warunek ten był możliwy do spełnienia, niezbędne jest przestrzeganie jednych z najbardziej rygorystycznych norm w Unii Europejskiej.

Prace wykonała firma SKANSKA S.A. Oddział w Rzeszowie.

Budowa obiektu sfinansowana została ze środków Gminy Izabelin, przy znacznym współudziale finansowym Ekofunduszu - dotacja 2 570 tys. zł.


 

 • european investment bank - logo

Kredyt na realizację budowy Centrum Kultury w Izabelinie

W 2006 r. Gmina Izabelin zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego preferencyjny kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację inwestycji pn. Budowa Centrum Kultury w Izabelinie.
Wysokość kredytu - 398 818,01 zł. pokrywała środki z rezerwy celowej budżetu państwa, jakie zostały przyznane Gminie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kredyt  o charakterze pomostowym miał za zadanie umożliwić realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską do czasu otrzymania refundacji poniesionych nakładów. Kredyt został spłacony w 2009 r.

drukuj ()


 

 • program regionalny - logo
 • flaga unii europejskiej

Edukacja szansą na lepszą przyszłość

Na przełomie 2010 i 2011 roku w Zespole Szkół w Izabelinie realizowany jest projekt „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od stycznia 2010 do lipca 2011 roku w Zespole Szkół w Izabelinie realizowany jest projekt „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu młodzież będzie mogła osiągnąć dobre wyniki w nauce i zadowalający wynik egzaminu gimnazjalnego, co umożliwi uczniom zaplanowanie lepszej przyszłości edukacyjnej oraz łatwiejsze przystosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Projekt zakłada zorganizowanie dodatkowych zajęć z matematyki, chemii i fizyki dla uczniów klas II i III naszego gimnazjum. Są to zarówno zajęcia wyrównawcze, jak i rozwijające uzdolnienia z zakresu przedmiotów ścisłych. Uczniowie mają też możliwość uczestniczenia w wycieczkach edukacyjnych i zielonych szkołach, podczas których będzie realizowany program z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupione zostały wszelkie potrzebne materiały i sprzęty (podręczniki, artykuły biurowe, projektor multimedialny, pomoce naukowe), a udział w zajęciach jest dla uczniów całkowicie bezpłatny. Będziemy przyglądać się pracy naszych gimnazjalistów i życzymy im wytrwałości w zgłębianiu tajników wiedzy.

drukuj ()


 

 • program regionalny - logo
 • flaga unii europejskiej

GRUPA WSPARCIA - projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Projekt unijny „Szansa na lepsze jutro – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w gminie Izabelin”

W odpowiedzi na duże zainteresowanie i prośby Pań biorących udział w projekcie unijnym „Szansa na lepsze jutro – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w gminie Izabelin” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie od 2010 r. w naszej gminie działa grupa wsparcia. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 17:00-19:00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury Izabelin. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 lutego 2010 r. a prowadziła je zgodnie z życzeniem pomysłodawczyń, psycholog Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz. Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszych zapisów – zapraszamy wszystkich, którzy mają trudności życiowe i szukają wsparcia. Jest to grupa otwarta, do której zapraszamy dorosłych mieszkańców gminy mających trudności różnego rodzaju, w tym m.in.: konflikty rodzinne, problemy z partnerem, kłopoty ze znalezieniem wspólnego języka z dziećmi, nie radzenie sobie z sytuacjami stresowymi, problemy ze znalezieniem pracy itp. Skład grupy może się zmieniać na każdych zajęciach w zależności od aktywności uczestników, choć mile widziane jest regularne uczęszczanie.

Co daje grupa wsparcia:

• Możesz uzyskać wsparcie moralne i poprawić funkcjonowanie w trudnych dla siebie obszarach życia na zasadzie wzajemnego słuchania o problemach i sposobach radzenia sobie z nimi.

• Dzięki wspólnemu wysiłkowi grupy, której koleje losu często są podobne nie czujesz się sam.

• W razie potrzeby możesz uzyskać informacje o placówkach i miejscach, gdzie dostępna jest różnego rodzaju pomoc o charakterze głównie psychologicznym i terapeutycznym.

• Grupa wsparcia często pomaga w zwiększeniu naszej skuteczności w życiu codziennym. Pomaga zdobyć odwagę i siłę aby mierzyć się i próbować radzić sobie z trudnościami i stresami dnia codziennego.

Czym nie jest grupa wsparcia:

• nie jest terapią ani grupową ani małżeńską. Jeśli masz poważne trudności w związku – na spotkanie możesz przyjść tylko Ty lub tylko partner. Nie możecie przyjść razem.

• nie rozwiąże Twoich problemów materialnych, ponieważ nie dostaniesz na niej żadnego wsparcia finansowego.

• nie rozwiąże wszystkich Twoich problemów.

• nie jest to grupa wsparcia dla osób nadużywających alkoholu i współuzależnionych członków rodziny ani też grupa dla osób długotrwale ulegających przemocy bądź używających przemocy

Każdorazowo przed spotkaniem grupowym, w godzinach 16:00-17:00 będzie można skorzystać z bezpłatnych indywidualnych porad psychologa – po wcześniejszym zapisaniu się u pracowników socjalnych GOPS!

drukuj ()


 

 • program regionalny - logo
 • flaga unii europejskiej

PROGRAM MAŁY ODKRYWCA DLA PRZEDSZKOLA W IZABELINIE

Gmina Izabelin przystąpiła do projektu unijnego „Program Mały odkrywca dla Przedszkola w Izabelinie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach; Działanie 9.5. Oddolne Inicjatywy Edukacyjne Na Obszarach Wiejskich.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług oświatowych, wspieranie rozwoju najmłodszych dzieci, poprawa jakości procesu kształcenia, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz aktywizowanie środowisk wiejskich do podejmowania działań o charakterze edukacyjnym.

Do programu przystąpiło 78 dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Izabelinie, 70 rodziców oraz 6 nauczycieli. Projekt był realizowany od 1 marca 2010r. do 28 lutego 2011r. W trakcie projektu zostało przeprowadzone 180 godzin zajęć z dziećmi – 60 zajęć z każdą  z 3 grup w ciągu 10 miesięcy roku szkolnego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu.  Poprzez zajęcia dzieci wzbogaciły ciekawość na temat otaczającego je świata, zostały rozbudzone chęci odkrywania tajemnic, jakie stawia przed nimi świat. W trakcie zajęć dzieciom była puszczana muzyka barokowa, aktywizująca mózg i wpływająca pozytywnie na samopoczucie dzieci. Podczas zajęć nauczyciel wprowadzał słownictwo, które było utrwalane przez rodziców w domu, przy użyciu odpowiednich formularzy. Program buduje u dzieci prawidłowe postawy społeczne, jak umiejętność współdziałania w grupie i wspierania się nawzajem, by móc osiągnąć wspólne cele.

Przeprowadzono również 4-godzinne warsztaty dla rodziców każdej z trzech grup dzieci uczęszczających na zajęcia. Pierwszy warsztat p.t. „Genialny umysł dziecka – trening domowy”, podczas którego przekazane zostały informacje na temat psychologii rozwojowej dziecka – zagadnień związanych z neurologią uczenia się ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia czytania, pamięci i koncentracji oraz metod i sposobów pracy z dzieckiem w domu. Drugi nosił tytuł „Indywidualne wzorce myślenia, czyli uczenia się a emocje”. Tematyka tego warsztatu była poświęcona odkrywaniu indywidualnych predyspozycji swoich i swoich dzieci, umiejętnym ich wykorzystaniu oraz sposobu wspierania dzieci w ich rozwoju emocjonalnym.

Projekt ten został całkowicie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI .

drukuj ()


 

 • flaga europy

Modernizacja ulicy Kościuszki w Izabelinie

W 2003 r. została zmodernizowana droga gminna ulica Kościuszki w Izabelinie C, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza. Droga otrzymała asfaltową nawierzchnię o szerokości 5m oraz chodniki z kostki betonowej po obu stronach jezdni, a także wjazdy na posesje. Wykonano rowy odwadniające, niezbędne oznakowanie i uporządkowano pasy zieleni biegnące wzdłuż ul. Kościuszki. 

Prace wykonała firma FAL-BRUK z Warszawy.

Inwestycja została dofinansowana kwotą 264 tys. zł. ze środków przedakcesyjnego programu Unii Europejskiej SAPARD. 


 

 • flaga europy

Sieć wodociągowa w gminie

W 2003 r. we wsiach: Hornówek, Izabelin B, Izabelin C, Laski i Truskaw wybudowana została sieć wodociągowa o długości 13 km, wraz z przyłączami do posesji. Zakres inwestycji:

Izabelin Północny: 3 Maja (od Sarenki do Kościuszki), Chłopickiego, Langiewicza (od 3 Maja do Chłopickiego), Sierakowska (od 3 Maja do Krasińskiego), Krasińskiego (do Poniatowskiego), Zakątna, Kopernika, Przyłuskiego, Kościuszki, Projektowana (od 3 Maja do Krasińskiego), Prymasowska (od 3 Maja do Krasińskiego) Leśna Polana (do Prymasowskiej);

Truskaw: ul. Sarenki (od Lipkowskiej do 3 Maja);

Hornówek: ulice istniejące i projektowane wokół cmentarza, XVII Poprzeczna, XII Poprzeczna, XI Poprzeczna, X Poprzeczna, Łączna (od X do XII Poprzecznej), Pietkiewicza;

Izabelin Południowy: Lubomirskiego do Koniecpolskiego, Koniecpolskiego do Sapiehy, Skrzetuskiego (od Czarnieckiego do Kmicica);

Laski: Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna, Południowa, Wieczorka, Poznańska, Sokołowskiego, Zielona,Krótka.

Prace wykonał Zakład Ogólnobudowlany J.B.T. SĘKALSCY ze Skierniewic.

Inwestycja została dofinansowana ze środków programu przedakcesyjnego Unii Europejskiej SAPARD kwotą 440 tys. złotych.


 

 • godło Polski
 • zporr logo
 • flaga europy

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Krasińskiego w Izabelinie

W latach 2004-2005 została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krasińskiego w Izabelinie. Długość wybudowanej sieci wyniosła 1,65 km, a podłączono do niej 125 domostw.

Prace wykonała firma FAL-BRUK z Warszawy.

Inwestycja została dofinansowana kwotą 612 tys. zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz kwotą 82 tys. z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


 

 • zporr logo
 • flaga europy

Budowa ulicy Krasińskiego w Izabelinie

W latach 2004-2005 została wybudowana ulica Krasińskiego w Izabelinie C. Powstała asfaltowa jezdnia o długości 1,65 km, szerokości 6m, z chodnikami z kostki betonowej po obu jej stronach, wjazdami na posesję oraz odwodnieniem w postaci rowów chłonnych. Najdłuższa droga gminna na naszym terenie odciążyła główny szlak komunikacyjny w gminie - ulicę 3 Maja, przejmując od niej część ruchu lokalnego.

Prace wykonała firma FAL-BRUK z Warszawy.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 1,16 mln zł. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


 

 • godło Polski
 • zporr logo
 • flaga europy

Centrum Kultury w Izabelinie

W latach 2005-2007 powstało w Izabelinie Centrum Kultury. Gruntowna modernizacja i znaczna rozbudowa istniejącego w stanie surowym budynku przylegającego do urzędu gminy oraz dobudowanie sali wielofunkcyjnej przystosowanej do organizacji dużych imprez artystycznych pozwoliły na stworzenie nowoczesnego ośrodka kulturalnego o znaczeniu ponadlokalnym. Powierzchnia użytkowa Centrum wynosi 1678,2 m2, a kubatura - 10.167,3 m3.

Prace wykonała firma ZAB-BUD z Warszawy. 

Inwestycja zdobyła główną nagrodę w organizowanym pod patronatem Ministra Infrastruktury ogólnopolskim konkursie "Modernizacja Roku 2007" w kategorii Obiekty kultury. 

Centrum wyposażone jest w wielofunkcyjną salę widowiskową oraz specjalistyczne pracownie. W pracowniach tych działa ok. 30 sekcji tematycznych, takich jak m.in. malarstwo, ceramika, witraż, modelarstwo, balet, tańce towarzyskie, zajęcia aktorskie, joga, fitness, języki obce, klub seniora czy zespół wokalny. W zajęciach uczestniczy systematycznie ok. 500 mieszkańców Izabelina we wszystkich grupach wiekowych. Na parterze funkcjonuje gminna biblioteka. Centrum Kultury organizuje też wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne dla dzieci i imprezy plenerowe. Na scenie ośrodka koncertowały z powodzeniem takie zespoły jak „Mazowsze” czy „Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej”, Oddział Zamknięty, a także gwiazdy: Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka, Halina Kunicka, Katarzyna Groniec, Tadeusz Woźniak i wielu innych. W repertuarze kabaretowym wystąpili tacy artyści, jak Bohdan Łazuka, Krzysztof Daukszewicz, Jerzy Kryszak, Stanisław Tym, a także kabarety: Ani Mru Mru, Moralnego Niepokoju, Neonówka, Paranienormalni i inni.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 2 991 135,06 zł. oraz z budżetu państwa kwotą 398 818,01 zł. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


 

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.