Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

DOTACJE NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA ROK 2018

wniosek_dot Mieszkańcy gminy Izabelin, którzy chcieliby przyłączyć się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, nieposiadający wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych, mają możliwość uzyskania dotacji na realizację tej inwestycji.

W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji, jeszcze przed wybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego.

Gmina Izabelin przyznaje dotację w wysokości 60% kosztów budowy przyłącza, jednak nie więcej niż 1200 zł.

Dotacja nie obejmuje tzw. instalacji wewnętrznej, czyli przewodu łączącego budynek mieszkalny ze studzienką rewizyjną na posesji.

 

Dostępne dokumenty do pobrania:

 1. Skrócony opis procedury przyznania dotacji
 2. Wniosek o udzielenie dotacji z załącznikami
 3. Treść Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr VIII/57/15 z dnia 3 lipca 2015 r.

PRZEBUDOWA ULICY CHŁOPICKIEGO W IZABELINIE

Ukończono prace związane z przebudową nawierzchni drogi gminnej ul. Chłopickiego w Izabelinie, od skrzyżowania z ul. Langiewicza do skrzyżowania z ul. Sierakowską.
Zadanie objęło wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości ok. 290 mb, wraz z jednostronnym chodnikiem po północnej stronie oraz zjazdami do posesji.

Roboty wykonywała firma INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp.k z Warszawy, a wartość umowy wyniosła 675 586,91 zł.

 • ul.Chlop_01

BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GMINIE IZABELIN

Zakończono budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin. Od 11 września rozpoczęły się już odbiory Stałej Organizacji Ruchu oraz przygotowania do odbioru końcowego poszczególnych zadań zrealizowanej inwestycji. Aktualnie planowanym terminem zakończenia procesu odbiorów jest druga połowa listopada br.

Inwestycja podzielona została na 4 zadania:

 1. Zadanie I - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Estrady w Mościskach do ronda w Laskach;
 2. Zadanie II - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ronda w Laskach do ul. Partyzantów w Laskach, wraz z przebudową drogi.
 3. Zadanie III - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Tetmajera w Izabelinie C do ul. Północnej w Truskawiu
 4. Zadanie IV - Budowa drogi rowerowej w ul. Sierakowskiej, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza w Izabelinie

Inwestycję zrealizowało konsorcjum firm: Granar Sp. z o.o., Invest AG Sp. z o.o., ZRD Sp. z o.o.

Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi, dotyczące zrealizowanej inwestycji

 

cAAAAASUVORK5CYII=

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ROZBUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY UL. 3 MAJA 49

W dniu 2 października 2018 r. Gmina Izabelin podpisała umowę na wykonanie inwestycji rozbudowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej przy ul. 3 Maja 49.

W zakres prac wejdzie rozbudowa istniejącego zespołu boisk sportowych o boisko do gry w piłkę ręczną wraz z terenem przyległym w postaci obszaru do gier rekreacyjnych. Dookoła boiska projektuje się powierzchnię do ruchu biegowego okrężnego o obwodzie 200 m.

Ponadto na terenie projektuje się powierzchnie do skoku w dal, przestrzeń z urządzeniami siłowymi, a także budynek parterowy socjalny z zewnętrznymi szatniami toaletami i magazynem podręcznym na sprzęt sportowy.

Wykonawcą robót jest firma TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy, a wartość kontraktu wynosi 2 228 941,58 zł.
Przewiduje się ukończenie robót budowlanych do dnia 31 lipca 2019 r.

 • Boiska

BUDOWA ZESTAWU DO ĆWICZEŃ KALISTENICZNYCH (STREET WORKOUT) I SIŁOWNI PLENEROWEJ W HORNÓWKU

BUDOWA ZESTAWU DO ĆWICZEŃ KALISTENICZNYCH (STREET WORKOUT) I SIŁOWNI PLENEROWEJ W HORNÓWKU

Projekt dostał dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność“  w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Cel operacji: budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Hornówek oraz udostępnienie jej mieszkańcom wsi, co wpłynie na pobudzenie ich aktywności społecznej.

9VlJT+Dw4EeT17+q+6AAAAAElFTkSuQmCC

Inwestycja realizowana jest na działce nr ewid. 479 w Hornówku, pomiędzy terenem szkoły podstawowej a ul. 3 Maja.
Jest ona częścią większego założenie parkowego, które gmina zamierza wykonywać etapowo, ze względu na duży koszt realizacji . Strefa do ćwiczeń kalistenicznych zwana "street workout" przewidziana jest przede wszystkim dla młodzieży.

W strefie tej znajdują się drążki, drabinki, poręcze, ławeczki, koła gimnastyczne, ławka do ćwiczeń, lina, żmijka.

Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię bezpieczną z prefabrykowanych, wodoprzepuszczalnych płyt poliuretanowych. Zestaw ten umożliwia ćwiczenie modnych obecnie dyscyplin takich jak parkour, poledance.

Uzupełnieniem oferty jest siłownia plenerowa.  Zamontowano 11 urządzeń siłowni plenerowej.
 

 • indeks1
 • indeks2

NAKŁADKI BITUMICZNE NA DROGACH GMINNYCH

W dniu 17.08.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa w przedmiocie wykonania nakładek bitumicznych na wyznaczonych odcinkach dróg gminnych o łącznej długości 2.130,00 m.
 Zgodnie z zwartą umową, Wykonawca robót firma „INSTAL-NIKA Spółka z o.o., sp. k., z siedzibą w Warszawie przy al. Gen. Chruściela 106/4 ma za zadanie wykonanie nakładek bitumicznych z mieszanki betonowo-asfaltowych o grubości min. 5,00 cm na niżej wymienionych odcinkach dróg gminnych w terminie do 30.10.2018 r.

 1. ul. Bociania (odcinek 3 Maja - Południowa) na długości 120 m,
 2. ul. Żurawia (odcinek 3 Maja - Północna) na długości 110 m,
 3. ul. Skrajna (odcinek od ul. Kurowskiego) na długości 390 m,
 4. ul. Langiewicza (odcinek 3 Maja - Końcowa) na długości 900 m,
 5. ul. Mickiewicza (odcinek Małachowskiego - Rzędziana) na długości 195 m,
 6. ul. Bohaterów Kampinosu (odcinek Mickiewicza - Słowackiego)  na długości 185 m,
 7. ul. Rzędziana (odcinek Mickiewicza - Słowackiego) na długości 230 m.

Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki betonowo-asfaltowej o grubości min. 5,00 cm po zagęszczeniu wraz z utwardzeniem i zagęszczeniem poboczy warstwą grubości 10,00 cm, pasem szerokości 0,4 m wykonaną z kruszywa łamanego 0-31,5 mm oraz regulacją wysokościową studni kanalizacyjnych i zasuw na sieci wodociągowej, znajdujących się na modernizowanym odcinku drogi.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W IZABELINIE

Dobiega końca inwestycja rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Izabelinie. Rozpoczęta w październiku 2017 r. budowa jest na etapie prac wykończeniowych wewnątrz budynku.

Dzięki inwestycji ZPZOZ Izabelin będzie miał oddany do dyspozycji trzykondygnacyjny budynek, o łącznej powierzchni użytkowej 908 m2.

Po przejęciu budynku w użytkowanie, do dyspozycji pacjentów będą m.in. poradnia pediatryczna, poradnia POZ (w tym punkt pobrań i gabinet stomatologiczny), 3 gabinety internistyczne i 3 gabinety konsultacyjne, oraz poradnia ginekologiczna i gabinet USG.
Budynek został dodatkowo wyposażony w windę dla niepełnosprawnych.

Wokół budynku zostanie na nowo zagospodarowana przestrzeń, zapewniająca dodatkowe miejsca parkingowe dla pacjentów przychodni oraz swobodną komunikację z Urzędem Gminy oraz Centrum Kultury Izabelin.

Wykonawcą robót jest firma SYLEN Sp. z o.o. sp.k., a wartość kontraktu wyniosła 3 576 840,00 zł.

 • 20171205_121627
 • 20171212_133849
 • 20171222_134706
 • 20180220_150948
 • IMGP24631
 • 20181005_124558

KONCEPCJE PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC 3 MAJA I ESTRADY W MOŚCISKACH

Gmina Izabelin prowadzi od lat  działania, zmierzające do określenia ostatecznej wersji inwestycji przebudowy problematycznego skrzyżowania ulicy 3 Maja (Arkuszowej) i Estrady w Mościskach. W 2015 roku nabyta została działka narożna umożliwiająca budowę lewoskrętu po stronie Mościsk. Od 2016 r. trwają prace przygotowawcze i analityczne dotyczące sposobu skutecznego rozwiązania problemu zatorów na skrzyżowaniu.  Podstawowymi problemami opóźniającymi prace projektowe i wykonanie inwestycji jest ograniczony teren i sytuacja własnościowa w jej obszarze. Skrzyżowanie położone jest niemal w całości na terenie Warszawy, a droga 3 maja w Mościskach jest w gestii Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Do tego dochodzi skomplikowana sytuacja z protestami w sprawie decyzji środowiskowej RDOŚ odnośnie budowy drogi ekspresowej S7. UM Warszawa nie planuje podejmować jakichkolwiek kroków w zakresie przebudowy sieci drogowej Bielan – w tym skrzyżowania w Mościskach -  do momentu uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej w sprawie drogi S7.

Od roku 2016 trwają ustalenia z Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczące wyboru proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych skrzyżowania. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania - skrzyżowanie oparte o lewoskręty oraz skrzyżowanie w formie ronda turbinowego. Koncepcje obydwu wariantów dostępne są na stronie internetowej pod linkami podanymi poniżej do pobrania.

W obecnej chwili ukończona została analiza ruchu na skrzyżowaniu, odzwierciedlająca rzeczywisty ruch pojazdów w różnych porach dnia. W ramach analizy ostatecznie opracowano 3 warianty realizacji:

 • Wariant 1, który zakłada budowę skrzyżowania skanalizowanego z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo na wszystkich wlotach oraz sygnalizację świetlną dwufazową;
 • Wariant 2, który zakłada budowę skrzyżowania skanalizowanego o ruchu okrężnym;
 • Wariant 3, który zakłada budowę skrzyżowania skanalizowanego z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo na wszystkich wlotach identycznie ja w przypadku wariantu nr 1, lecz z sygnalizacją trójfazową – odrębna faza do skrętów w lewo z wlotów wschodniego i zachodniego.

Modele ruchu (format FLV – model z animacją ruchu) oraz treść analizy ruchu dostępne są do pobrania na stronie UGI pod adresem: https://www.gmina.izabelin.pl/222,inwestycje-gminne-w-2018-roku

 1. Analiza ruchu - opracowanie
 2. Model ruchu - Stan obecny - godzina międzyszczytowa
 3. Model ruchu - Stan obecny - szczyt popołudniowy
 4. Model ruchu - Stan obecny - szczyt poranny
 5. Model ruchu - Wariant 1 - szczyt popołudniowy
 6. Model ruchu - Wariant 1 - szczyt poranny
 7. Model ruchu - Wariant 2 - szczyt popołudniowy
 8. Model ruchu - Wariant 2 - szczyt poranny
 9. Model ruchu - Wariant 3 - szczyt popołudniowy
 10. Model ruchu - Wariant 3 - szczyt poranny

Jesteśmy przekonani, że przedstawione powyżej modele pozwolą lepiej zrozumieć kierunek w jakim zmierza projekt przebudowy skrzyżowania w Mościskach.

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin

 • Analiza_1
 • Analiza_2
 • Analiza_3
 • Analiza_4

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer