Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Notatka ze spotkania w dniu 21.07.2016 r. z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie projektu rozbudowy ul. Izabelińskiej, ul. Sienkiewicza i ul. 3 Maja.

W dniu 21 lipca 2016r. w Urzędzie gminy Stare Babice miało miejsce spotkanie mieszkańców gmin Stare Babice i Izabelin w sprawie projektu przebudowy ulic Izabelińskiej, Sienkiewicza i 3 Maja (od Tetmajera do ronda w Laskach).  Organizatorem spotkania był Zarząd Dróg Powiatowych oraz starosta Jan Żychliński. W spotkaniu uczestniczył projektant.
Starosta z Zarządem Dróg Powiatowych zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg objętych projektem w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg w terminie do 15 września 2016r. ZDP przewiduje pozyskać 3 mln zł dotacji. Pozostałe koszty zostaną podzielone pomiędzy powiat i gminy po połowie, przy czym udział gmin będzie proporcjonalny do kosztów budowy ich odcinków dróg.


Podjęte kwestie:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych planuje wystąpić  z wnioskiem o uruchomienie procedury ZRID w ciągu 2 tygodni. Mieszkańcy obu gmin wyrazili obawy z powodu krótkiego czasu, jaki pozostał na konsultacje i zmiany w projekcie. Zgłosili problem niedostatecznej informacji o kształcie inwestycji, brak możliwości wcześniejszego wglądu w projekt oraz brak kontaktu z projektantem.
 2. Uwaga sołtysa Lasek: poprawić oznakowanie poziome ulicy 3 Maja w Laskach, zwłaszcza w obszarze ronda w Laskach, z uwagi na zagrożenie wypadkami. Pismo złożone zostało w maju.
 3. Niezbędne jest wywłaszczenie znacznej powierzchni posesji 3 Maja 2 (przy rondzie) – uwaga mieszkańca o braku wcześniejszego spotkania i omówienia tematu.
 4. Uwaga pani sołtys Izabelina B: na spotkaniu komisji bezpieczeństwa ZDP obiecał rozważenie możliwości przykrycia rowów w ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z 3 Maja - projekt tego nie uwzględnia
 5. Uwaga radnego Urbańskiego: należy usunąć zakaz zatrzymywania w ul. Sienkiewicza – od Podbipięty do Sapiehy. Zakaz parkowania powoduje, że samochody parkują po drugiej stronie co pogarsza widoczność i stwarza zagrożenia.
 6. Pytanie mieszkańca o możliwość montażu spowalniaczy na ulicy Sienkiewicza. Uwaga p. Słonia, że ZTM toleruje spowalniacze wyspowe, gdyż nie przeszkadzają autobusom.
 7. Uwaga mieszkańca ul. Sienkiewicza 24, że przy zbiegu ul. Podbipięty i Sienkiewicza zbiera się woda. Przyczyną najpewniej są zasypane rowy odprowadzające w przeszłości wodę do kanału Łasica – propozycja mieszkańca, żeby udrożnić rowy z zastosowaniem rur sączących.
 8. Należy uwzględnić odwodnienie tego obszaru przy projektowaniu ul. Podbipięty – problem do zgłoszenia projektantowi przebudowy Małachowskiego/Słowackiego/Podbipięty
 9. Uwagi mieszkańców Babic dot. umiejscowienia zatok autobusowych i zjazdów do działek niezabudowanych.


Prezentacja projektanta:

Odcinek 3 Maja pomiędzy Tetmajera – Sienkiewicza
- po stronie południowej ścieżka rowerowa 2-kierunkowa 
- rowy z drenażem francuskim, spłycone, 1 m pobocza zostanie zachowany
- przepust przy Kołłątaja nie będzie wykorzystany, ale nie będzie też skasowany
- pojawi się zbiornik przy Kołłątaja

Rondo (3 Maja – Sienkiewicza – Krasińskiego)
- rondo 20 metrowe, adekwatne do charakteru dróg i wielkości natężenia ruchu
- zastosowany wybruk przy wyjeździe w prawo z Sienkiewicza w 3 Maja w stronę Lasek, żeby spowolnić skręt mniejszych pojazdów
- do rozważenia jest przesunięcie ronda w kierunku północno-wschodnim i utworzenie tam dodatkowego miejsca awaryjnego parkowania (straż, policja, karetka)

3 Maja od Ronda Sienkiewicza  do Ronda Laski
- po stronie południowej ścieżka rowerowa o naw. bitumicznej, dwukierunkowa, 2 m szerokości
- parking równoległy przy Cmentarzu Wojennym 
- przy ul. Partyzantów rozdzielenie ścieżek – wyprowadzenie ścieżki na jezdnię (dodatkowe pasy ruchu)
- pas południowy ścieżki rowerowej kończy się przy sklepach przed ulicą Słoneczną

Sienkiewicza (na całej długości)
- rowy płytkie i wąskie (mieszkańcy odcinka Sienkiewicza przy rondzie z 3 Maja wnioskowali o przykrycie lub inne wykonanie rowów celem umożliwienia awaryjnego parkowania, gdyż często mają zastawiane wyjazdy przez samochody oczekujące na osoby przyjeżdżające autobusem)
- konieczna jest poprawa geometrii drogi przy kapliczce
- jezdnia Sienkiewicza zostanie poszerzona – jej szerokość będzie zmienna i wyniesie od 5,5 m do 6,0 m, w zależności od szerokości pasa drogowego i ukształtowania terenu
- wzdłuż zachodniej strony jezdni umieszczony jest ciąg pieszo-rowerowy
- wszystkie podjazdy do posesji zostaną w ramach przebudowy ujednolicone, ich szerokość będzie odpowiadała szerokości bram wjazdowych, ale nie więcej niż 6 m
- zatoka autobusowa jest planowana przy ul. Ks. Jeremiego

Opis procedury wywłaszczenia w ramach procedury ZRID:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych składa wniosek do Starosty o wywłaszczenie terenu w ramach ZRID oraz składa wniosek o pozwolenie na budowę
 2. Mieszkaniec, którego działka podlega wywłaszczeniu dostaje informację o podjęciu postępowania (powinien dopilnować, żeby dane adresowe w ewidencji gruntów były aktualne)
 3. Starosta wydaje decyzję oraz pozwolenie na budowę
 4. Informacja dla mieszkańca, którego działka podlega wywłaszczeniu, że wydana została decyzja ZRID – do wglądu w Starostwie
 5. W razie niewniesienia uwag decyzja się uprawomocnia 
 6. Wydział nieruchomości powiatu zajmuje się procedurą odszkodowań dla mieszkańców
 7. Rzeczoznawca sporządzi indywidualne wyceny przejmowanych części nieruchomości lub przesuwanych ogrodzeń w postaci operatów szacunkowych
 8. Wydanie decyzji odszkodowawczej z określoną kwotą do wypłaty – przysługuje na nią odwołanie, które rozpatruje Wojewoda
 9. Mieszkaniec wskazuje konto bankowe, na które chce otrzymać odszkodowanie
 10. Wyplata odszkodowania

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.