Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w III kwartale 2016 roku

Mając na uwadze różnorodność realizowanych przez Gminę zadań i projektów oraz potrzebę udostępniania informacji o sytuacji w Gminie członkom lokalnej społeczności, pragniemy poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizowane bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  (lipiec– wrzesień 2016).

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej jednostki w minionym  kwartale uznajemy:

 • podpisanie przez Zarząd GPWiK „Mokre Łąki” umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Izabelin” w kwocie 12 000 000 zł;
 • spotkanie w Ministerstwie Środowiska z wiceministrem A. Szweda-Lewandowskim w sprawach Sierakowa tj. rozwiązania kwestii pogarszającego się stanu budynków w osadach parkowych, zgody na budowę kanalizacji i wodociągu, rozwiązania problemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Sierakowa wobec odmowy rozszerzenia mpzp o etap II;
 • rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia budynku w Mościskach z przeznaczeniem na mieszkania komunalne;
 • wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Rynkowa, Skrzyneckiego, Środkowa, Jałowcowa, Paderewskiego, Sobieskiego, Piaskowa i XVII Poprzeczna;
 • przebudowa ul. Brzozowej w Laskach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i infrastruktury niezbędnej do zmiany punktów oświetlenia ulicznego;
 • przebudowa ul. Chodkiewicza (między ul. Kościuszki a ul. Sierakowską).

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

 • wykonanie zatoczek postojowych w pasie drogowym ul. Miazgowskich w Hornówku przy Szkole Podstawowej oraz na ul. Przedszkolnej w Laskach przy budynku Gminnego Przedszkola;
 • bieżące utrzymanie i remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej  w następującym zakresie: ul. gen. Abrahama w Sierakowie; ul. Dolina Jozafata, Akacjowa, Cicha, Zielona, Cichowszczyzna w Laskach; ul. Skibińskiego, ul. Żurawia w Truskawiu; ul. Poniatowskiego w Izabelinie C;
 • wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konserwatorskiej i uzyskanie zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla planowanych prac remontowo -renowacyjnych na terenie Cmentarza Wojennego 1939-1945 w Laskach;
 • wykonanie nakładek asfaltowych na 8 ulicach: Rynkowa, Skrzyneckiego, Środkowa, Jałowcowa, Paderewskiego, Sobieskiego, Piaskowa i XVII Poprzeczna;
 • doposażenie gminnych placów zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci i młodzieży oraz urządzenia fitness;
 • przyjęcie „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”;
 • prowadzenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez propagowanie akcji czipowania zwierząt;
 • prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest;
 • kontrola podmiotów w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań mających na celu przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
 • sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych i nadzorowanie prac Operatora odbierającego odpady;
 • wysyłka wezwań do złożenia zmian w deklaracji dla nowo narodzonych dzieci;
 • wystąpienie do ZUS z wnioskiem o udostępnienie danych największych dłużników gminy niezbędnych do podjęcia procedury egzekucyjnej.

Referat Inwestycji:

 • prace związane z przebudową drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i infrastruktury niezbędnej do zmiany punktów oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej w Laskach;
 • przebudowa ul. Chodkiewicza (między ul. Kościuszki a ul. Sierakowską);
 • złożenie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin”; wniosek został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej i przekazany do oceny merytorycznej; 
 • budowa  punktów oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej w Mościskach.

 

Referat Architektury i Geodezji:

 • zakończenie postępowania sądowego w sprawie rozgraniczenia Kampinoskiego Parku Narodowego z działkami prywatnymi, co pozwoli rozpocząć procedurę nabywania gruntów pod ul. Północną (od strony starej pętli autobusowej);
 • uregulowanie własności na rzecz Gminy Izabelin części ulicy Sokołowskiego oraz części ul. Poznańskiej we wsi Laski;
 • przeprowadzenie 40 negocjacji w sprawie nabycia gruntów pod drogi gminne.

 

Ewidencja działalności gospodarczej i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • w zakresie obsługi CEIDG -  złożono 136 wniosków;
 • w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – wydano 15 decyzji;
 • w zakresie podatku VAT - wystawiono 140 faktur sprzedaży, sporządzono rejestry sprzedaży i zakupu, wystawiono deklaracje podatku VAT-7, przygotowano dokumentację dotyczącą wdrożenia konsolidacji podatku VAT w  jednostkach budżetowych Gminy Izabelin.

 

Referat Oświaty i Zdrowia Publicznego:

 • przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla 4 nauczycieli;
 • uzyskanie dofinansowania na doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 • uzyskanie dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów;
 • wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorom gminnych przedszkoli;
 • udzielenie dotacji celowej na realizację dwóch zadań publicznych w trybie pozakonkursowym - tzw. mały grant;
 • przeprowadzenie kwartalnej kontroli w dwóch żłobkach niepublicznych działających na terenie Gminy Izabelin;
 • wydanie osobom nieubezpieczonym decyzji uprawniających je do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych;
 • przeprowadzenie bezpłatnych badań mammograficznych dla pań w wieku od 40 do 75 lat czyli dla pań z grupy i spoza grupy refundowanej przez NFZ.

 

Referat księgowości podatkowej (dane łączne od początku roku do końca III kwartału 2016 r.):

 • wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku: od nieruchomości (4448 szt.), podatku rolnego (137 szt.), leśnego (236 szt.), łączne zobowiązanie pieniężne (1484 szt.), decyzje zmieniające wymiar (838 szt.);
 • systematyczne wprowadzanie zmian zgodnie z przesłaną przez Starostę  informacją w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących użytków gruntów położonych na terenie gminy Izabelin;
 • przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań administracyjnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawą Ordynacja podatkowa,  w sprawie zmiany wymiaru podatku;
 • sprawdzanie deklaracji na podatek od nieruchomości os. prawne (99 szt.) oraz  deklaracji podatku od środków transportowych (48 szt.);
 • wystawienie tytułów wykonawczych (220 szt.) za zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (kwota: 146 382,00 zł);
 • wystawienie tytułów wykonawczych za zaległości w podatku od środków transportowych (kwota: 10 342,00 zł);
 • wystawienie 862 szt. upomnień - osoby fizyczne na kwotę   552 218,00 zł;
 • wystawienie 13 szt. upomnień – osoby prawne na kwotę 136 744,00 zł;
 • nadanie klauzuli wykonalności 20 tytułom wykonawczym celem przygotowania do wpisów hipotecznych;
 • rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków przez sołtysów poszczególnych miejscowości.

 

Referat księgowości budżetowej:

 • sporządzenie sprawozdań budżetowych za II kwartał 2016 r. Urzędu Gminy oraz Gminy  (Organu);
 • bieżąca ewidencja dochodów, wydatków, kosztów, środków trwałych oraz czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań budżetowych za III kwartał 2016 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu): analiza należności i zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych, wysyłka wezwań do zapłaty od należności cywilnoprawnych,  analiza kont syntetycznych i analitycznych;
 • obsługa księgowa projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

Zespół Szkół w Izabelinie:

 • przystąpienie do pilotażowego Programu Programowania w Szkole dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej ogłoszonego przez MEN;
 • zaplanowanie i zorganizowanie pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017:
 • zorganizowanie zajęć w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej i innych zajęć dodatkowych,
 •  przygotowanie harmonogramu konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich                      i szkolnych na cały rok szkolny,
 • zaplanowanie działań profilaktycznych na bieżący rok szkolny,
 • kontynuacja projektów: Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH – udział nauczycieli w szkoleniach, przeprowadzenie rekrutacji wśród uczniów, ustalenie harmonogramu zajęć i ich prowadzenie (klasy 1-3),
 • przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli: „Standardy jakości pracy nauczyciela”, „Ocenianie kształtujące w szkole” „Operacja leń - nauczyciel z rodzicem na tropie zaginionej motywacji”, „Budowanie autorytetu nauczyciela”;
 • przygotowanie uroczystości patriotyczno-religijnej na Cmentarzu Wojskowym w Laskach;
 • pomalowanie pomieszczeń w obu budynkach szkoły (stołówka, sale lekcyjne, gabinet pedagoga, sekretariat, hol);
 • pomalowanie pergoli przed wejściem do szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5;
 • wymiana poszycia dachowego na budynku gospodarczym (260 m²).

 

Gminne Przedszkole w Izabelinie:

 • uzyskanie Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie przyznanego przez  Kapitułę powołaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie;
 • nawiązanie współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w zakresie edukacji matematycznej dzieci – ubieganie się o certyfikat Przedszkola uczącego się;
 • rozpoczęcie cyklu zajęć malarstwa artystycznego dla dzieci, mającego na celu rozwijanie talentów i umiejętności malarskich;
 • wprowadzenie dwujęzyczności w dwóch grupach przedszkolnych (3- i 4-latki) w zakresie języka angielskiego, na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela;
 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja społeczności przedszkolnej poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego „Powitanie jesieni” oraz udział dzieci w zawodach sportowych „Liga Przedszkolaka” w Łomiankach;
 • pełnienie w sierpniu dyżuru wakacyjnego dla dzieci.

 

Gminne Przedszkole w Laskach:

 • pełnienie w lipcu dyżuru wakacyjnego dla dzieci z gminy Izabelin;
 • wykonanie w sierpniu prac porządkowych oraz remontu i modernizacji magazynu na warzywa i owoce; 
 • zakup szafek do szatni dla kolejnej grupy przedszkolaków;
 • zorganizowanie w Dniu Przedszkolaka pasowania na przedszkolaka dzieci nowych, zarówno             3-letnich i starszych
 • zaproszenie do przedszkola policjantów ( z psem policyjnym) z Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach w związku z coroczną realizacją tematu o ruchu drogowym;
 • organizacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – przedszkolakom czytają zarówno nauczyciele,  rodzice, jak  i zapraszani goście;
 • uroczyste powitanie Pani Jesieni; dzieci z najstarszych grup przygotowały dla swoich młodszych kolegów inscenizację, a  po zakończeniu przedstawienia Pani Jesień wręczyła każdemu dziecku pyszny owoc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:

 • wykonywanie zadań własnych i programów Gminy oraz zadań zleconych przez Wojewodę wynikających z ustaw o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, postępowaniu                     z dłużnikami alimentacyjnymi, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • realizacja programów rządowych - „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,  rządowego programu na rzecz rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny;
 • realizacja ustawy o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci (Rodzina  500+); w ramach programu zakończono rozpatrywanie wniosków, wydane zostały wszystkie decyzje, obecnie przyjmowane są pojedyncze wnioski, składane na bieżąco np. w związku z urodzeniem dziecka, zmianą miejsca zamieszkania lub sytuacji dochodowej;  
 • realizacja projektu PAI – Program Aktywizacja i Integracja, w ramach którego 10 osób długotrwale bezrobotnych brało udział w spotkaniach i szkoleniach aktywizacyjnych oraz pracach społecznie użytecznych.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:

 • pozyskanie środków na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa; 
 • pomalowanie pomieszczeń biblioteki;
 • zakup nowych regałów na książki;
 • zapoznanie czterolatków z Przedszkola w Izabelinie z biblioteką;
 • spotkanie klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki - rozmowa na temat dwóch książek: “Helen Rubinstein. Kobieta, która wymyśliła piękno” oraz  “Moscoviada”.

Następne spotkanie 21 października 2016 roku o godz. 17.30

 

OSP Laski:

 • udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
 • zakup drobnego sprzętu i umundurowania;
 • wynajęcie sali Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi dla potrzeb przygotowania sali rehabilitacyjnej i siłowni.

 

SPZOZ w Izabelinie:

 • zwiększenie od 01.09.2016 r. liczby godzin pracy  lekarzy przyjmujących w Ośrodku  Zdrowia  przy ul. Tetmajera 3A tj.:
 • dr Andrzej Szczepiński – specjalista chorób wewnętrznych, hematolog – przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku,
 • dr Bogumiła Nowakowska – Gruca – lekarz specjalista chorób wewnętrznych  – przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku,
 • dr Małgorzata Żebrowska-Bieńczak – lekarz specjalista chorób wewnętrznych – przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku,
 • dr Krzysztof Opaliński – lekarz specjalista chorób wewnętrznych  - przyjmuje pacjentów                w poniedziałki i piątki,
 • dr Magdalena Woroszył – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog  - przyjmuje pacjentów we  wtorki, środy i czwartki,
 • Dorota Nichthauser – Chajęcka – lekarz  medycyny rodzinnej, specjalista pediatrii – przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku,
 • Ewa Hejak – lekarz  medycyny rodzinnej, specjalista pediatrii – przyjmuje pacjentów we wtorki i czwartki,
 • Bogusław Wieczorek - lekarz  specjalista pediatrii – przyjmuje pacjentów w  poniedziałki, środy  i  piątki.

 

Centrum Kultury Izabelin:

 • wyświetlenie 37 projekcji filmowych dla dzieci oraz 23 projekcji dla młodzieży i dorosłych;
 • zorganizowanie koncertów w ramach Festiwalu „W Krainie Chopina”;
 • zorganizowanie kilkudniowych wakacyjnych warsztatów tanecznych, plastycznych                                     i warsztatów robotyki dla dzieci i młodzieży; 
 • przygotowanie trzech spektakli teatralnych dla dzieci;
 • zorganizowanie uroczystego koncertu z okazji przybycia pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży do Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
 • zorganizowanie Spotkania z podróżnikiem: pt. „Jukatan, czyli przygoda w Meksyku”;
 • zorganizowanie 4 wystaw:  malarskiej „Tylko pastel” Antka Filipowicza; rysunków i wierszy dla dzieci „Węglem pisane” Magdaleny Węgiel; fotografii „72 lata temu… 1944 Dzieci Powstania Warszawskiego” z domowego archiwum Hanny Kwietniewskiej i wystawę fotografii z wycieczki po Białorusi;
 • zorganizowanie koncertów i występów kabaretowych: Kabaret Hrabi w programie „Tak, że o”; koncert piosenki francuskiej  w wykonaniu Yagi Kowalik; Piknik moto – bluesowy – parada motocykli i koncert zespołu Nocna zmiana bluesa;
 • zorganizowanie Wieczoru kultury białoruskiej;
 • przygotowanie Dnia otwartego w CKI – w trakcie którego odbyły się spotkania z instruktorami prowadzącymi zajęcia, prezentacje zajęć, kącik gier planszowych oraz królowej gier szachów, warsztaty ceramiczne, podczas których dzieci lepiły z gliny i toczyły na kole garncarskim;
 • zorganizowanie dwóch pikników: ceramicznego pt. „Zakochani w glinie” oraz sportowego na boisku Orlik 2012 w Laskach.

 

Wójt Gminy Izabelin

Witold Malarowski 

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.