Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

APEL o zachowanie umiaru i rozsądek w zakresie usuwania drzew i krzewów

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) – zmieniona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 r. poz. 2249) – obowiązująca od 01 stycznia 2017 r. daje możliwość usuwania drzew i krzewów bez uzyskania stosownego zezwolenia, gdy obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm lub 50 cm (w zależności od gatunku drzewa), a w przypadku krzewów, gdy rosną one w skupisku do 25 m2. W przypadku drzew lub krzewów usuwanych z nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych (gdy nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej), nie ma ograniczeń wynikających z obwodów (drzewa) lub powierzchni (krzewy).

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale podejmując decyzję o wycince zbyt pochopnie, można wyrządzić wiele szkód w otaczającym nas środowisku. Pamiętajmy,
że drzewa i krzewy, nawet jeśli znajdują się na posesjach prywatnych, spełniają istotne funkcje i przynoszą istotne korzyści dla całego społeczeństwa,  przede wszystkim lokalnego:

 

1.Wpływają pozytywnie na jakość powietrza. Pełnią fundamentalną rolę w obiegu dwutlenku węgla - będącego gazem cieplarnianym. Wchłaniają go w procesie fotosyntezy i przetrzymują w procesie wzrostu, produkując w zamian niezbędny do życia tlen. Z 1 m2 powierzchni liściowej dostaje się do powietrza atmosferycznego w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 kg do 1 kg  czystego tlenu. Przyjmuje się, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu dwóch lat. Najwięcej tlenu produkują drzewa liściaste: buk pospolity, klon, robinia akacjowa, wierzba krucha, dąb, lipa, jesion, a ze szpilkowych - sosna.

2.Pochłaniają i neutralizują także inne substancje zanieczyszczające, m.in.: ozon (będący gazem cieplarnianym); metale ciężkie; tlenek węgla; uwalniane do atmosfery m.in. na skutek działania przydomowych pieców grzewczych opalanych paliwem stałym dwutlenek siarki i formaldehyd – związki o właściwościach trujących czy  beznoapiren – o właściwościach rakotwórczych ( związki powstające  podczas niepełnego spalania substancji zawierających węgiel).

3.Gęsto zadrzewione tereny wpływają na obniżenie zawartości szkodliwych pyłów w atmosferze. Liście filtrują powietrze zatrzymując pył, kurz i inne drobiny, wspomagając tym samym walkę ze smogiem. Zimową porą funkcję tę pełnią przede wszystkim rośliny iglaste, których igły pokryte warstwą wosku absorbują zanieczyszczenia pyłowe zawieszone w atmosferze, spłukiwane potem wraz
z deszczem.

4.Inne korzystne funkcje zadrzewień:

 • łagodzenie klimatu (funkcja ochronna: łagodzenie efektów cieplnych, im większe drzewo, tym większy efekt chłodzący – podniesienie komfortu życia ludzi);
 • tworzenie naturalnych barier przeciwwietrznych  (efekt osłony);
 • tworzenie naturalnych barier dźwiękochłonnych;
 • ograniczenie odpływu wody opadowej (absorpcja wody deszczowej, zwiększenie wodnej retencyjności środowiska);
 • funkcja biocenotyczna (dawanie schroniska dla dzikich zwierząt: ptaków, ssaków, owadów – szczególnie ważne przy owadach zapylających);
 • nawilżanie powietrza (podczas transpiracji wprowadzenie do powietrza pary wodnej poprawiającej warunki bytowe organizmów żywych oraz oczyszczającej atmosferę ze znajdujących się w niej pyłów dyspersyjnych);
 • funkcje społeczne: wpływ na poprawę samopoczucia, ograniczenie stresu, rozwój umysłowy, zaspokojenie potrzeb człowieka w zakresie estetyki, poczucia piękna;
 • wpływ na miejscową architekturę (kształtowanie najbliższego otoczenia);
 • tworzenie korzystnych warunków do mieszkania, pracy  i wypoczynku mieszkańców (zapewniając m.in.  prywatność).

 

W związku z tak szerokim wachlarzem korzystnych funkcji, jakie pełnią drzewa i krzewy w naszym otoczeniu, apeluję o refleksję przed podjęciem decyzji o usunięciu drzewa lub krzewu z terenu własnej nieruchomości.

 

/-/ Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.