Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Obowiązek meldunkowy utrzymany bezterminowo !!!

  Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku utrzymuje bezterminowo obowiązek meldunkowy pomimo wcześniejszych kampanii medialnych i planów jego likwidacji. Nowelizację uzasadniono faktem, że funkcjonowanie obowiązku meldunkowego pozwala administracji publicznej lepiej wypełniać swoje zadania i obowiązki względem obywateli (m.in. realizować potrzeby oświatowe i zdrowotne), a także istotnym znaczeniem z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju.

  Ułatwieniem w realizacji obowiązku meldunkowego po 1 stycznia 2018r. będzie możliwość zameldowania się przez Internet za pośrednictwem platformy ePUAP i specjalnie utworzonej do tego celu e-usługi. Zameldowania będzie mogła dokonać każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzięki tej usłudze będzie można zameldować się o dowolnej godzinie, bez wizyty w urzędzie. Do chwili obecnej możliwość taka była przewidziana tylko do wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

  Kolejnym ułatwieniem dla obywateli będzie wprowadzenie jednego formularza meldunkowego, który umożliwi  jednoczesne zameldowanie się na pobyt stały
i wymeldowanie z pobytu czasowego lub zameldowanie się na pobyt czasowy i jednoczesne wymeldowanie z pobytu stałego.

Nowe rozwiązania w ustawie o ewidencji ludności sprawią, że obowiązek meldunkowy będzie łatwiejszy i mniej uciążliwy do spełnienia.      

Przypominamy zarazem, że zgodnie z przepisami prawa obowiązkami każdego mieszkańca gminy są:

 1. w ciągu 30 dni od dnia zamieszkania na terenie gminy, zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy  w organie tej gminy, jako gminy właściwej dla  miejsca położenia nieruchomości, w której zamieszkuje (art. 27 ust.1 w zw. z  art. 28 ust. 1 ustawy  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722, ze zm.);
 2. w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na terenie naszej gminy zgłoszenie się do właściwego rejestru usług komunalnych w zakresie odbioru odpadów  (art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 2016 r., poz. 250, ze zm.);
 3. rozliczenie roczne w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT) w urzędzie skarbowym właściwym dla miejscowości, którą mieszkaniec podał jako swoje miejsce zamieszkania, czyli miejscowości,  w której przebywa z zamiarem stałego pobytu, w dniu 31 grudnia roku podatkowego, za który dokonywane jest  rozliczenie podatkowe (art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.);
 4. w celu uzyskania czynnego prawa wyborczego w wyborach do rady gminy oraz na wójta niezbędne jest zarejestrowanie mieszkańca w rejestrze wyborczym właściwym dla miejsca zamieszkania zgodnie z art. 10 w zw. z art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., poz. 112,ze zm.).

  Zgodnie z szacunkami Policji w gminie Izabelin mieszka około 2 000 osób nie zameldowanych, co powoduje, że nasza gmina niepotrzebnie płaci 1 340 000 zł na rzecz budżetu centralnego w postaci Janosikowego, gdyż każdy niezameldowany mieszkaniec zwiększa opłaty na rzecz Janosikowego o 670 zł w skali roku. Oczekujemy, że wprowadzone ułatwienia meldunkowe sprawią, że osoby, które dotychczas nie dopełniły obowiązku meldunkowego niezwłocznie dokonają zameldowania w Gminie Izabelin, co będzie korzystne zarówno dla nich (usługi komunalne, przedszkola, szkoła), dla naszego gminnego budżetu, jak i dla całej wspólnoty.

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

 • data: 2017-12-22

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.