Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Budżet Gminy Izabelin na rok 2018 uchwalony

Podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Izabelin w dniu 13 grudnia 2017r. został uchwalony budżet gminy Izabelin na 2018 rok. Budżet uważany jest za bardzo ambitny. Po raz pierwszy w historii gminy budżet przekracza 70 mln zł.

Podstawowe wielkości budżetu gminy Izabelin na 2018 rok:

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 64.021.276,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 57.626.277,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6.394.999,00 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 70.821.276,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 53.895.980,87 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 16.925.295,13 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.625.295,13 zł.

W 2018 roku Gmina planuje deficyt w wysokości 6.800.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł (pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na przebudowę dróg powiatowych Sienkiewicza i 3 Maja) oraz emisji obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł (koszty budowy ścieżki rowerowej w ramach ZIT i rozbudowy przychodni zdrowia).

Podstawowymi źródłami dochodów gminy w 2018 będą:

· udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 29.470.000,00 zł

· dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 4.343.500,00 zł

· dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.593.200,00 zł

· część oświatowa subwencji ogólnej 8.870.004,00 zł

· dotacje na zadania zlecone 7.079.251,00 zł, w tym dotacja na świadczenia wychowawcze 5.584.000,00 zł

· wpływy z opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie gminy Izabelin 1.500.000,00 zł

· pozostałe dotacje 987.122,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 450.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

· udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 300.000,00 zł

Na 2018 roku planuje się podział wydatków wg działów:

 • Dział 600 Transport i łączność            - 13.216.792,00 zł
 • Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -   2.170.385,00 zł
 • Dział 750 Administracja publiczna     -   9.076.232,00 zł
 • Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 747.200,00 zł
 • Dział 758 Różne rozliczenia                 -   2.866.147,00 zł
 • Dział 801 Oświata i wychowanie         - 19.220.173,00 zł
 • Dział 851 Ochrona zdrowia                 -   3.060.000,00 zł,
 • Dział 852 Pomoc społeczna                  -   1.921.500,00 zł
 • Dział 855 Rodzina                                 -   7.438.400,00 zł
 • Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.435.455,87 zł
 • Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.200.000,00 zł
 • Dział 926 Kultura fizyczna                      - 761.473,13 zł

Plany inwestycyjne gminy na 2018 rok:

 • ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie w ramach ZIT - 5.361.192,00 zł
 • pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na przebudowę ul. Sienkiewicza w Izabelinie B oraz ul. 3 Maja w Izabelinie i w Laskach - 3.300.000,00 zł
 • pomoc finansowa w formie dotacji dla m.st. Warszawy na przebudowę skrzyżowania ul. Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach - 300.000,00 zł
 • przebudowa dróg gminnych: ul. Langiewicza i ul. Chłopickiego w Izabelinie C  - 600.000,00 zł
 • łącznik drogowy ul. Północna/3 Maja w Truskawiu - 100.000,00 zł
 • przebudowa skrzyżowania ul. Lipkowska/3 Maja w Truskawiu - 100.000,00 zł
 • budowa chodnika w ul. Działkowej w Hornówku - 30.000,00 zł.

Referat komunalny przewiduje przeznaczyć na utrzymanie i modernizację dróg publicznych 1.502.000,00 zł.

Spółka gminna GPWiK Mokre Łąki realizuje od wiosny 2017 projekt budowy sieci wod-kan o wartości 12 mln i oczekuje na przyznanie dofinansowania kolejnego projektu o wartości 8 mln zł obejmującego Sieraków i pozostałe fragmenty naszej gminy.

Realizacja budżetu 2018 z pewnością przyczyni się do dalszej likwidacji luki infrastrukturalnej oraz podniesienia jakości życia mieszkańców. Potrzeby inwestycyjne zgłoszone w trakcie prac nad budżetem przekroczyły 20 mln zł i musiały zostać znacznie zredukowane. Warto wobec tego wziąć pod uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat zapłaciliśmy „niepotrzebnie” prawie 12 mln zł tzw. janosikowego, gdyż ok. 2 000 mieszkańców nie jest nadal zameldowanych w naszej gminie (każdy zameldowany na stałe mieszkaniec zmniejszy tzw. janosikowe w 2018 r. o 670 zł, co oznacza, że w 2018 roku możemy utracić aż  1 340 000 zł ). Dodatkowo kilkuset mieszkańców (szacujemy, że jest ich jeszcze ok. 400) nie rozlicza podatku PIT jako mieszkańcy naszej gminy, co powoduje, że rocznie tracimy  dodatkowo ok. 1 600 000 zł. Dlatego tak istotne jest by wszyscy mieszkańcy Gminy Izabelin stali się lokalnymi patriotami – zameldowanymi i rozliczającymi podatki jako mieszkańcy naszej gminy. Dla wszystkich lokalnych patriotów przygotowaliśmy na 2018 rok specjalny program - Karta Izabelińczyka. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Z okazji zbliżającego się Nowego 2018 Roku życzę wszystkim Mieszkańcom by okazał się on lepszy niż dobiegający kresu rok 2017, a także by zdrowy rozsądek i  wzajemna życzliwość oraz zrozumienie w naszej lokalnej społeczności sprzyjały dalszemu rozwojowi gminy.

 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

 • data: 2017-12-22

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.