Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Menu

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • pakiet czterech uchwał
 • ochrona danych banner

Treść

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w III kwartale 2018 roku oraz planowanych do realizacji na IV kwartał 2018 roku

Tradycyjnie już przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i jednostek gminnych. Pragnę poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizowane, bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  (lipiec – wrzesień 2018) oraz o najważniejszych zadaniach, jakie zaplanowane zostały na IV kwartał 2018 r. 

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej jednostki w minionym  kwartale uznajemy: 

 • włączenie gminy Izabelin do 1 strefy biletowej ZTM od 1 września 2018r.;  Dzieci z dużych rodzin 3+ mogą od 1 września w GOPS uzyskać zwrot 50% ceny 90-dniowych biletów ulgowych;
 • zakończenie całości robót drogowych związanych z budową ścieżki rowerowej w ul. 3 Maja oraz w ul. Sierakowskiej;
 • zakończenie realizacji przejętego od Powiatu zadania przebudowy drogi powiatowej 3 Maja w Laskach na odcinku od ronda do ul. Szymanowskiego wraz z budową chodnika po stronie południowej i pozyskanie dofinansowania w wysokości 50% kosztów budowy od Starosty Warszawskiego Zachodniego (wraz z dofinansowaniem budowy ulicznych świateł wzbudzanych na przejściu przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Szymanowskiego);
 • nabycie przez Gminę na rzecz rozszerzenia działalności Centrum Kultury w Izabelinie nieruchomości przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C; 
 • zakończenie rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Izabelinie; planowane otwarcie – 15 października; 
 • zrealizowanie przebudowy ul. Chłopickiego (pomiędzy Sierakowską, a Langiewicza) oraz  położenie nakładek asfaltowych na ponad 3 km dróg w naszej gminie ( już wykonane: Bociania, Łabędzia, Skrajna, Rzędziana, Mickiewicza, Bohaterów Kampinosu, Langiewicza);
 • zawarcie porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji o dofinansowaniu budowy posterunku policji w Gminie Izabelin na przekazanej na ten cel działce nr ew. 68/1 u zbiegu ul. 3 Maja i Zielonej; 
 • wykonanie boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Hornówku; 
 • skuteczne przeprowadzenie przetargu na budowę boiska lekkoatletycznego przy  Szkole Podstawowej w Izabelinie; wejście Wykonawcy na plac budowy nastąpi  już w dniu 3 października b.r.; 
 • skuteczne przeprowadzenie przetargu na przebudowę ul. Matejki (odcinek: Tetmajera – Poniatowskiego) – prace ruszą w październiku bieżącego roku;
 • podpisanie z Wojewodą Mazowieckim porozumienia o dofinansowaniu utworzenia Dziennego Domu Opieki w ramach programu SENIOR+ w kwocie 240 tys. zł; 
 • pozyskanie kwoty 287 000 zł na adaptację budynku komunalnego w Mościskach;
 • złożenie przez Sołtys Mościsk Danutę Karczmarek i Zastępcę Wójta Ryszarda Haczek petycji do Prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i Przewodniczącej Rady Miasta wraz z ponad 600 podpisami Mieszkańców gmin:  Izabelin, Łomianki i Stare Babice oraz warszawskich Bielan w sprawie przyjęcia do budżetu Miasta na 2019r. kwoty 1 mln zł na przebudowę skrzyżowania w Mościskach;
 • podpisanie z Ministrem Sprawiedliwości umowy o dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Laski z Funduszu Sprawiedliwości;
 • wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boczna, Próżna, Leśna, Boiskowa, Rolna, Wesoła i Polna w Hornówku; 
 • dokonanie modernizacji oczyszczalni ścieków, zwiększającej jej efektywność;
 • organizacja spotkania przedstawicieli WFOŚiGW z Mieszkańcami w sprawie nowego rządowego programu wsparcia procesu termomodernizacji i wymiany przestarzałych pieców na paliwa stałe pod nazwą „Czyste powietrze”. Umożliwia on pozyskanie do 90% kosztów termomodernizacji i wymiany pieca w budynkach mieszkalnych maksymalnie do kwoty realizacji zadania w wysokości  53 000 zł. Zapoznać się z informacjami o programie, pobrać ulotkę czy wypełnić wniosek  można na stronie: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/. Referat Inwestycji udziela pomocy przy wypełnianiu wniosków.


Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego: 

 • przeprowadzenie procedury opinii i uzgodnień oraz wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I   (rejon ul.:  Dzikiej, Lipkowskiej, Południowej i Mokre Łąki);
 • rozpoczęcie prac nad jednostkową zmianą miejscowego planu wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek Etap II ( zmian w zakresie definicji powierzchni biologicznie czynnej);
 • dalsze procedowanie zmiany miejscowego planu wsi Izabelin B, uzupełnianie wniosku dot. zmiany przeznaczenia gruntów leśnych (postępowanie prowadzone przez Marszałka Województwa Mazowieckiego); 
 • przygotowanie 140 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:

 • zniesienie współwłasności do dwóch działek obr. Mościska (działka u zbiegu ul. 3 Maja i ul. Estrady na potrzeby lewoskrętu); 
 • zamiana ze Skarbem Państwa działek - przekazanie działki nr ew. 68/1 pod budowę Posterunku Policji w Izabelinie; 
 • nabycie nieruchomości przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C;
 • sprzedaż dwóch działek w Truskawiu o nr ew. 239/7 i 238/4; 
 • podpisanie 5 umów dzierżawy z czynszem dzierżawnym w wysokości ok. 4.800 zł  w  skali roku;
 • naliczenie  renty planistycznej na łączną kwotę  65.612 zł.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:

 • kontynuowanie prac przy budowie dróg rowerowych w Gminie; zakończenie całości robót drogowych w ul. 3 Maja oraz ul. Sierakowskiej, wykonanie  wymiany konstrukcji i nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. 3 Maja w Laskach -  na odcinku od ul. Szymanowskiego do ronda przy ul. Wieczorka;  
 • kontynuowanie prac budowlanych przy rozbudowie Ośrodka Zdrowia w Izabelinie C wraz z budową parkingu przy ul. Tetmajera; roboty zostały zakończone - przewidywany termin przekazania obiektu do użytkowania to połowa października 2018 r.; 
 • zakończenie podstawowych robót drogowych związanych z przebudową ul. Chłopickiego na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Sierakowskiej w Izabelinie C;  
 • wykonanie boiska trawiastego o powierzchni ok. 600 m2 przy Szkole Podstawowej w Hornówku, ul. Wojska Polskiego;
 • realizacja gminnego programu wymiany pieców;  wypłacono już 8 dotacji, 20 projektów jest w trakcie realizacji;
 • procedowanie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę odwodnienia dróg w Izabelinie B i ulicy Polnej w Hornówku;
 • rozstrzygnięcie przetargu na budowę boiska lekkoatletycznego przy  Szkole Podstawowej w Izabelinie; wykonawcą robót jest firma TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy. 

Wydział Środowiska 

Referat Ochrony Środowiska:

 • procedowanie wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
 • realizacja zadania wynikającego z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izabelin – przyjmowanie oświadczeń na dofinansowanie do zabiegów kastracji/sterylizacji psów i kotów posiadających właściciela z terenu gminy  oraz finansowanie elektronicznego znakowania zwierząt domowych; 
 • prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Izabelin;
 • prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej;
 • prowadzenie postępowań w sprawie zmiany stanu wody na gruncie;
 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań podmiotów działających w zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • zmiana lokalizacji czujnika z dachu CKI na budynek CUWI przy ul. Szkolnej 2A w Hornówku, zmiana sposobu prezentacji danych dotyczących zapylenia pyłem PM10 i PM2,5 pochodzących z w/w czujnika na stronie: http://infomet.nazwa.pl/meteo/izabelin/trends.htm - uwzględnienie  odczytów średniodobowych;
 • organizacja spotkania informacyjnego dotyczącego prezentacji założeń rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z przedstawicielami WFOŚiGW.


Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:

 • realizacja prac drogowych związanych z wykonaniem nakładek bitumicznych na wyznaczonych odcinkach dróg gminnych o łącznej długości 2.130,00m i wartości umowy opiewającej na kwotę 733.080,00zł w zakresie następujących ulic: Truskaw - ul. Bociania, ul. Żurawia, Hornówek - ul. Skrajna, Izabelin C - ul. Langiewicza, Izabelin B – ul. Mickiewicza, ul. Bohaterów Kampinosu, ul. Rzędziana.

Referat Gospodarki Odpadami:

 • przyjęcie i opracowanie 88 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
 • wystawienie 69 upomnień dla dłużników;
 • wystawienie 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego; 
 • wysłanie 30 pism przedegzekucyjnych; 
 • zawarcie 2 ugód na spłatę zaległości;
 • przeprowadzenie 63 rozmów z mieszkańcami w sprawie wyjaśnienia zaległości w opłatach z tytułu odbioru odpadów komunalnych; 
 •  sporządzenie zapytań ofertowych na wykonanie usług polegających na prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Izabelin.


Wydział Rozwoju:

 • podpisanie z Wojewodą Mazowieckim porozumienia o dofinansowaniu utworzenia Dziennego Domu Opieki w ramach programu SENIOR+; kwota dofinansowania 240 000 zł;
 • podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zakupu lokali mieszkaniowych w ramach programu „Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”; kwota dofinansowania 287 000 zł;
 • realizacja programu Lokalny Animator Sportu 2017 – dofinansowanie wynagrodzenia 2 animatorów na Orliku w Laskach; 
 • prowadzenie i rozliczanie projektu „Akademia pod Dębowym Liściem – jest nas więcej”, realizowanego w Gminnym Przedszkolu w Laskach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
 • podpisanie z Ministrem Sprawiedliwości umowy o dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Laski z Funduszu Sprawiedliwości; 
 • aktywny udział i współpraca z Urzędem Marszałkowskim  w opracowywaniu Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkańcami w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”; 
 • udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu – promocja transportu rowerowego i publicznego; 
 • przeprowadzenie czterech otwartych konkursów ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu:  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w drugiej połowie 2018 r.,  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - jesień 2018,
 • promocji zdrowia: Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców;
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin oraz  Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.; 
 • przeprowadzenie kwartalnej kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w niepublicznym żłobku Radosny Domek pod Sosnami w Izabelinie; 
 • zorganizowanie bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50-69 lat;
 • bieżąca obsługa CEIDG; 
 • kontynuacja Programu „Karta Izabelińczyka”; ponad 800 Mieszkańców posiada już Kartę Izabelińczyka.

Wydział Finansowy

Referat Księgowości Budżetowej:

 • sporządzenie sprawozdań budżetowych za II kwartał  2018 r. z zadań własnych oraz zadań zleconych Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu); 
 • bieżące płatności zobowiązań oraz bieżąca ewidencja dochodów, wydatków, kosztów i środków trwałych
 • czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań budżetowych za III    
 • kwartał 2018 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu); uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych, uzgadnianie należności i zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych, wysyłka wezwań do zapłaty od należności cywilnoprawnych; 
 • obsługa księgowa projektu: „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla  Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT.

Referat Księgowości Podatkowej:

 • wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości oraz decyzji zmieniających wymiar;
 • wprowadzenie 164 zmian z ewidencji gruntów i budynków; 
 • wszczęcie 21 postępowań w sprawie określenia wymiaru podatku od środków transportowych;
 • wprowadzenie 37 zmian z ewidencji pojazdów;
 • systematyczne wprowadzanie zmian, zgodnie z przesłaną przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego informacją w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących użytków gruntów położonych na terenie gminy Izabelin;
 • wprowadzanie deklaracji podatku od nieruchomości osób prawnych oraz podatku od środków transportowych;
 • rozliczenie kosztów egzekucyjnych dotyczących wystawionych tytułów wykonawczych za  poszczególne miesiące III kwartału 2018 r.;
 • rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków pobieranych przez sołtysów poszczególnych miejscowości oraz poboru opłaty skarbowej pobieranej przez wyznaczonych inkasentów;
 • w zakresie podatku VAT:
  • wystawienie 152 faktur sprzedaży, sporządzenie rejestrów sprzedaży i zakupu, wystawienie deklaracji podatku VAT-7 (jednostki i zbiorcze jednostek Gminy Izabelin);
  • przygotowywanie dokumentów dotyczących wystąpienia o wydanie interpretacji
  • indywidualnych;
  • przygotowanie dokumentów dotyczących zwrotu podatku VAT od inwestycji  rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Izabelinie; 
  • przygotowanie dokumentów dotyczących procedury wprowadzenia zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT (split payment) i wykorzystania środków zgromadzonych na rachunkach VAT;
  • analiza przepisów podatku VAT w zakresie: cen nieruchomości podawanych w aktach notarialnych oraz zasad stosowania przepisów VAT przy zamianie nieruchomości. 

                                                
Szkoła Podstawowa w Izabelinie:

 • zaplanowanie i zorganizowanie pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019:
  • zorganizowanie zajęć w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej i innych zajęć dodatkowych;
  • przygotowanie harmonogramu konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich  i szkolnych na cały rok szkolny;  
  • zaplanowanie działań profilaktycznych na bieżący rok szkolny; 
  • kontynuacja projektów: Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH – udział nauczycieli w szkoleniach;
 • rozpoczęcie realizacji projektu rozwojowego „Jak zwiększyć satysfakcję ucznia w Szkole Podstawowej w Izabelinie” – udział Rady Pedagogicznej w warsztatach, wypracowanie narzędzi badawczych do diagnozy poziomu satysfakcji u uczniów i ich rodziców;
 • kontynuacja pilotażowego Programu Programowania w Szkole dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej ogłoszonego przez MEN;
 • przygotowanie uroczystości patriotyczno-religijnej na Cmentarzu Wojskowym w Laskach;
 • pomalowanie dachu nad salą gimnastyczną wraz z zapleczami sportowymi, kotłownią, pomieszczeniami administracyjnymi, holem głównym oraz pomieszczeniem socjalnym;
 • pomalowanie sali lekcyjnej, korytarza oraz dziewięciu gabinetów;
 • naprawienie i pomalowanie trzydzieści sztuk okien;
 • wymiana rolet w czterech salach lekcyjnych i w dwóch gabinetach.

 

Gminne Przedszkole w Izabelinie:

 • zmodernizowanie i podłączenie wentylacji na strychu (z sześciu sal wyprowadzona została wentylacja na zewnątrz budynku oraz wymieniono kratki wentylacyjne w kominach); 
 • zamontowanie nawiewników okiennych w sześciu salach;
 • wymiana drzwi w strefie biurowej przedszkola;
 • montaż paneli podłogowych w sześciu salach;
 • konserwacja i odnowa ogrodzenia oraz tarasów (czyszczenie i malowanie);  
 • organizacja wrześniowych wycieczek do Manufaktury Cukierków oraz Parku Iluzji. 

 

Gminne Przedszkole w Laskach: 

 • wykonanie remontu łazienki dla personelu oraz remontu podłogi na antresoli po zalaniu – wymiana klepek, cyklinowanie i lakierowanie;
 • cyklinowanie i malowanie głównych schodów i podłogi w sali do terapii SI;
 • zakończenie projektu unijnego (doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne, doposażenie sali do SI, podniesienie kwalifikacji nauczycieli);
 • pełnienie w lipcu dyżuru wakacyjnego dla dzieci z gminy Izabelin, natomiast w sierpniu  przeprowadzenie  prac porządkowych;
 • przygotowanie  pasowania na przedszkolaka nowych dzieci;
 • doposażenie kuchni w nowy sprzęt. 

Centrum Usług Wspólnych Izabelin:

 • sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych za II kwartał 2018 r. oraz za miesiąc lipiec i sierpień  2018 r. jednostek obsługiwanych tj. Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie, Gminnego Przedszkola w Laskach „ Akademia Pod Dębowym Liściem”, Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin; 
 • bieżąca obsługa finansowo – księgowa oraz płacowa ww. jednostek; 
 • przygotowanie i przeprowadzenie  postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla 4 nauczycieli; 
 • przygotowanie dokumentacji do przetargu na dowóz zbiorowy dzieci niepełnosprawnych na rok szkolny 2018/2019 oraz podpisanie umów indywidualnych na zwrot kosztów dowozu tych dzieci do szkół i placówek oświatowych; 
 • przygotowanie, przy współpracy z dyrektorami jednostek, projektów budżetów na rok 2019.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:

 • przygotowania do przejęcia nowego zadania, jakim będzie utworzenie i prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior +, dla osób starszych, wymagających pomocy i opieki. 
 • prowadzenie dla mieszkańców gminy poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz grupy wsparcia dla osób współuzależnionych;
 • wykonywanie ustawowych zadań związanych z pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniem wychowawczym (500+), wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Kartą Dużej Rodziny; 
 • przyjmowanie wniosków na nowe okresy zasiłkowe: ze świadczeń rodzinnych (120 szt.), funduszu alimentacyjnego (30 szt.), świadczenia wychowawczego 500+ (591 szt.) oraz nowego świadczenia, związanego z wyprawką szkolną „dobry start” czyli tzw. 300+ (~ 1000 szt.).

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:

 • uzyskanie dotacji na zakup nowości wydawniczych,  w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Piorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018; zakupiono i opracowano blisko  130 książek;
 • przygotowanie pierwszego po wakacjach spotkania klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki;  dyskusja na temat książki  „Sowiestany”;
 • wznowienie po wakacjach akcji „Czytamy Dzieciom”; w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 16.00; 
 • zakupienie 70 szt. nowych książek do słuchania; aktualnie są opracowywane i kodowane;
 • prowadzenie akcji wymiany puzzli w  bibliotece; czwartki w godz. 16.00 – 18.00.


GPWiK „Mokre Łąki”:

 • rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młodzieżowej, Trzech Sosen, Ogrodowej, Pogodnej i Pocztowej w Laskach;
 • wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boczna, Próżna, Leśna, Boiskowa, Rolna, Wesoła i Polna w Hornówku;
 • dokonanie modernizacji oczyszczalni ścieków, zwiększającej jej efektywność, poprzez montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych krat schodkowych;
 • wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Kwitnącej w  Mościskach;
 • ogłoszenie przetargu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, gen. Abrahama) – etap I;
 • podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Olszowej w Truskawiu.


Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych:

 • przygotowanie oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych 2018/2019 dla mieszkańców, publikacja w mediach; 
 • rozpoczęcie zajęć rekreacyjno - sportowych: trening biegowy, nordic walking, lekka atletyka dla uczniów, animator sportu dla dzieci i młodzieży na Orliku;
 • przygotowania do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, współpraca z Wydziałem Rozwoju UG; 
 • organizacja i przeprowadzenie Rajdu „Rowerem przez Puszczę” w dniu 16 września br.;
 • pielęgnacja zieleni i urządzeń na boiskach sportowych i terenach rekreacyjnych;
 • zakup rębaka niezbędnego do prowadzenia prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów;
 • przygotowanie dokumentacji do tworzonych pomieszczeń bazy Działu Komunalnego GOSiR przy ul. Mokre Łąki;
 • przygotowanie ulotek i plakatów w związku z wandalizmem i niszczeniem mienia publicznego na terenie gminy oraz ulotek z lokalizacją dystrybutorów torebek na odchody po psach; 
 • utrzymanie czystości pasów drogowych dróg gminnych, parkingów wraz z zamiataniem ulic i chodników  oraz utrzymanie porządku na przystankach autobusowych i opróżnianie koszy ulicznych; 
 • obsługa techniczna uroczystości i pikników sołeckich. 


Centrum Kultury Izabelin:

 • zorganizowanie 3 koncertów:  Koncert edukacyjny „Piękna nasza Polska cała” o polskiej kulturze i tradycjach, „Chopin na strunach” i koncert zespołu „Horyzonty”; 
 • przygotowanie 3 spotkań z podróżnikami: „Bhutan – podróż w czasie”, „Ladakh, Kaszmir – himalajskie krainy” i „Brazylia”; 
 • organizacja Akcji Lato: prowadzenie zajęć tanecznych, warsztatów plastycznych, ceramicznych, malowanie batiku,  projekcje filmowe w Kinie za Rogiem; dla najmłodszych zaprezentowały się teatrzyki z siedmioma przedstawieniami teatralnymi;
 • przygotowanie dwóch wystaw artystycznych: Wystawa ilustracji książek dla dzieci „Jasnowidze” i wystawa fotografii Ryszarda Sobolewskiego „Magia Kuby”; 
 • przygotowanie Wieczoru z kulturami świata  – Kuba – w ramach wieczoru odbył się koncert zespołu Reya Ceballo oraz prezentacja o Kubie podróżnika Ryszarda Sobolewskiego; 
 • organizacja Pikniku rodzinnego w Laskach „ Żegnaj lato”; 
 • udział w Piknikach sołeckich w Izabelinie B, Izabelinie C i w  Laskach; 
 • przygotowanie Dnia otwartego CKI; 
 • organizacja Dnia dla rodziny;   
 • zorganizowanie warsztatów dla młodzieży i dorosłych: fotograficznych oraz programowania i cyberbezpieczeństwa,  a także warsztatów naukowych dla dzieci – Funiversity;  
 • projekcja  59 filmów w Kinie za Rogiem; 
 • przygotowanie pokazu filmowego kina plenerowego oraz wspólnie z Fundacją im. ks. Aleksandra Fedorowicza zaprezentowanie filmu Jacka Bąka „Bitwa Warszawska 1920r. – 95 lat później” (po filmie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych). 


Najważniejsze zadania planowane do wykonania w IV kwartale 2018 roku: 

 • uruchomienie nowej przychodni zdrowia w dniu 15 października 2018r.;
 • zakończenie odbiorów i rozliczenia projektu budowy ścieżek rowerowych w gminie Izabelin;
 • rozpoczęcie robót związanych z budową boiska lekkoatletycznego przy  Szkole Podstawowej w Izabelinie; zakończenie prac przewidywane jest w połowie przyszłego roku;
 • przebudowa ul. Matejki na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Poniatowskiego w Izabelinie C;
 • budowa zestawu do ćwiczeń kalistenicznych (street workout) oraz siłowni plenerowej na terenie Parku rekreacji i sportu w Izabelinie; 
 • budowa boiska dla dzieci i młodzieży przy placu zabaw w Mościskach oraz nawierzchni bezpiecznej na boisku do koszykówki w Sierakowie;
 • wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza; roboty realizuje Powiat Warszawski Zachodni; gmina Izabelin pokrywa 50% kosztów realizacji zadania;
 • kontynuacja prac drogowych związanych z wykonaniem nakładek bitumicznych na odcinkach dróg gminnych o łącznej długości 760,00 m i wartości umowy opiewającej na kwotę 350.000 zł;
 • wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kampinoskiej i Piaskowej w Hornówku;
 • dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młodzieżowej, Trzech Sosen, Ogrodowej, Pogodnej i Pocztowej w Laskach; 
 • rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olszowej w Truskawiu; 
 •  rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Izabelinie C i Sierakowie (ul. Sierakowska, gen. Abrahama) – etap I; 
 • rozpisanie i rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prymasowskiej oraz Leśnej Polanki w Izabelinie C ,  sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby w Izabelinie B oraz w ulicy Sosnowej w Hornówku; 
 • zakończenie i rozliczenie końcowe realizacji gminnego programu wsparcia wymiany pieców za rok 2018; 
 • kontynuacja budowy sieci monitoringu; 
 • negocjacje w sprawie regulacji ul. Ogrodowej w Laskach; 
 • przekazanie Centrum Kultury Izabelin nowo pozyskanej posesji przy ul. Matejki 25 na cele poszerzenia zakresu działalności kulturalno-oświatowej CKI; 
 • zakończenie regulacji ul. Zielonej w Hornówku; 
 • uruchomienie lodowiska;
 • realizacja prac związanych z dostawą kruszywa drogowego w łącznej ilości ok. 1500,00 t wraz z wbudowaniem w nawierzchnię dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej;
 • przygotowanie projektu budżetu na 2019 rok. 

 

Wójt Gminy Izabelin 
Witold Malarowski
 

drukuj (Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w III kwartale 2018 roku oraz planowanych do realizacji na IV kwartał 2018 roku)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.