Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Kondycja finansowa gminy IZABELIN w 2018 r. jest bardzo dobra!

W związku z pojawiającymi się pytaniami o kondycję finansową gminy Izabelin z  pełną satysfakcją możemy poinformować, że kondycja ta jest bardzo dobra. To dzięki właściwej polityce finansowej realizowanej w obecnej kadencji mogliśmy jako gmina -  zarówno w latach minionych, jak i w bieżącym roku – realizować liczne projekty inwestycyjne bez konieczności radykalnego ograniczania wydatków, czy zwiększania zadłużenia gminy. Z roku na rok skutecznie zwiększamy nasze dochody, co umożliwia zwiększanie naszych wydatków na realizację zadań i inwestycje. Mamy nadal znaczne rezerwy w zakresie zdolności kredytowej i przestrzeni do zagospodarowania wyznaczanej przez indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby są nadal duże, ale systematycznie realizujemy poszczególne zadania celem zaspokojenia spriorytetyzowanych potrzeb naszych Mieszkańców i zlikwidowania luki infrastrukturalnej, którą odziedziczyliśmy w momencie utworzenia gminy Izabelin w 1995 r. To dzięki dobrej kondycji finansów gminy w ostatnich 4 latach zrealizowaliśmy szereg istotnych dla naszej gminy zadań, spośród których szczególnie warto przypomnieć, kilka najistotniejszych:  

 • powstał piękny i nowoczesny budynek nowej Przychodni Zdrowia;
 • po ponad 2 latach starań udało się włączyć gminę Izabelin do 1 strefy biletowej ZTM (ponad 700 000 zł rocznie zostaje w budżecie Mieszkańców);
 • wybudowana została ścieżka rowerowa od Mościsk do Truskawia;
 • przebudowane zostały drogi: 3 Maja (w Laskach, Izabelinie C i Truskawiu), Chodkiewicza i Chłopickiego w Izabelinie C, Brzozowa w Laskach;
 • położono nakładki asfaltowe na ponad 10 km dróg; kilkanaście kilometrów dróg zostało utwardzonych;
 • powstały kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zbudowane przez gminę i spółkę Mokre Łąki;
 • nabyliśmy 2 budynki: budynek socjalny przy ul. Chabrowej 4 w Mościskach  oraz budynek na potrzeby kulturalno-oświatowo- rekreacyjne przy ul. Matejki 25, celem zwiększenia  możliwości lokalowych Centrum Kultury Izabelin;
 • zwiększyliśmy o 6,65 ha stan posiadania nieruchomości przez gminę;
 • doposażyliśmy i rozbudowaliśmy place zabaw dla dzieci, boiska i siłownie terenowe w sołectwach;
 • powstał Rewir Dzielnicowych, a u zbiegu ulic Zielonej i 3 Maja w Hornówku powstaje posterunek policji, który współfinansujemy;
 • doposażyliśmy straż pożarna (lekki samochód terenowy i inne urządzenia);
 • rozpoczęliśmy budowę boiska z bieżnią przy dużej szkole i zbudowaliśmy boisko trawiaste przy małej szkole;
 • wybudowana została aula w przedszkolu w Laskach;
 • zyskaliśmy – jako gmina – tytuł Samorządowego Lidera Edukacji w 2017 roku, co było możliwe dzięki dużym nakładom na oświatę i sukcesom naszych uczniów;
 • wkrótce – po przeniesieniu przychodni do nowego budynku -  powstanie Dom Pobytu Dziennego dla Seniorów;
 • jeszcze w tym roku uruchomimy nowoczesną platformę komunikacji z mieszkańcami;
 • realizowany jest program wsparcia wymiany pieców, by wspomóc proces redukcji zanieczyszczeń powietrza w naszej gminie;
 • na realizację w/w zadań i innych pozyskaliśmy ze spółką Mokre Łąki ponad 20 mln zł dofinansowań zewnętrznych z różnych programów krajowych i unijnych.

Już przedstawione powyżej osiągnięcia świadczą o dobrym zarządzaniu gminą Izabelin i o bardzo korzystnej kondycji jej finansów. Byłaby ona zdecydowanie lepsza, gdyby ok. 2000 niezameldowanych mieszkańców naszej gminy dopełniło obowiązku meldunkowego, dzięki czemu moglibyśmy zredukować opłatę wyrównawczą, czyli tzw. Janosikowe o 1 340 000 zł tylko w bieżącym roku. Od początku wprowadzenia Janosikowego zapłaciliśmy ponad 12 mln zł  opłat wyrównawczych, których można było uniknąć, gdyby osoby niezameldowane od razu dopełniały obowiązku meldunkowego.

 Dla osób, które interesują się danymi liczbowymi publikujemy na stronie internetowej gminy, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej zarówno dane dotyczące finansów i zasobów gminy, jak i opinie oraz oceny otrzymane od zewnętrznych instytucji i organów nadzorczych. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 • sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
 • opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o budżecie gminy i jego wykonaniu,
 • sprawozdania finansowe gminy,
 • kwartalne sprawozdania z wykonania dochodów, wydatków oraz stanu należności i zobowiązań,
 • informacje o wykonaniu budżetu gminy w formie prezentacji. 

Wymienione wyżej informacje, sprawozdania i opinie dotyczące finansów, a w szczególności budżetu gminy i jego wykonania udostępniane są na gminnej stronie BIP w zakładkach Dokumenty – Wykonanie budżetu oraz Dokumenty – Majątek publiczny.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na takie wskaźniki i elementy potwierdzające dobrą kondycję finansową jak: 

 1. dynamika dochodów ogółem gminy w latach 2012-2017 – wzrost o 22,1% (wyłączając dotacje z budżetu państwa na program „Rodzina 500+” wzrost o 9,9%),
 2. dynamika dochodów bieżących gminy w latach 2012-2017 – wzrost o 51,9% (wyłączając dotacje z budżetu państwa na program „Rodzina 500+” wzrost o 36,8%),
 3. dynamika dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2012-2017 – wzrost o 45,5%,
 4. wysokość zadłużenia gminy do dochodów wykonanych ogółem w 2017 r. na poziomie 18,0%,
 5. wskaźnik spłaty zadłużenia w 2017 r. (spłaty zadłużenia do dochodów ogółem) na poziomie 5,61%,
 6. dynamika zadłużenia gminy w latach 2012-2017 – spadek o 46,5%,
 7. wysokość nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w 2017 r. równa 9.719.924,67 zł, która stanowi 16,7% dochodów ogółem gminy,
 8. dynamika wartości majątku gminy  w latach 2012-2017 – wzrost o 19,7%,
 9. wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 1995-2017 równy 26,25%.

 

Więcej informacji finansowych:

 

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin
 

drukuj (Kondycja finansowa gminy IZABELIN w 2018 r. jest bardzo dobra!)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.