Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Gmina Izabelin wśród TOP-100 gmin wiejskich z największym potencjałem rozwoju

W październiku 2018 roku Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, we współpracy z Polskim Towarzystwem Geograficznym i Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) opracował „Ocenę potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno-rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej”.

Celem opracowania było zaprezentowanie i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu przestrzennego zróżnicowania potencjału obszarów wiejskich gmin Polski do rozwoju podstawowych funkcji tych obszarów, tj. rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, rezydencjalno-mieszkaniowej, turystyczno-rekreacyjnej i społeczno-kulturowej. Przeprowadzona ilościowa i jakościowa ocena potencjału wszystkich gmin obejmujących obszary wiejskie umożliwiła pełną porównywalność wyników w wymiarze przestrzennym, strukturalnym i czasowym.

Ocena ilościowa polegała na określeniu poziomu potencjału do rozwoju poszczególnych funkcji, zaś ocena jakościowa polegała na wskazaniu jednej lub większej liczby funkcji o wyraźnie wyższym potencjale rozwojowym w stosunku do pozostałych. Ocenę potencjału rozwoju każdej z funkcji dokonano przy użyciu zestawu czterech komplementarnych wskaźników dla każdej grupy funkcji, zachowaniu jej pełnej porównywalności w wymiarze przestrzennym, strukturalnym i czasowym.

 • Dla potencjału rozwoju funkcji rolniczo-leśnej przyjęto wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG, odsetek gospodarstw z dochodem z działalności rolniczej, gęstość gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 10 ha oraz wskaźnik produktywności lasu. 
 • Dla potencjału rozwoju funkcji przyrodniczo-krajobrazowej przyjęto wskaźnik obszarów naturalnych, wskaźnik obszarów prawnie chronionych, wskaźnik walorów estetycznych krajobrazu, wskaźnik bioklimatyczny bodźcowości klimatu i lokalizacji uzdrowisk. 
 • Dla potencjału rozwoju funkcji rezydencjalno-mieszkaniowej przyjęto odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, potencjałową dostępność transportową do podmiotów gospodarczych, gęstość obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz odsetek dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkola.
 • Dla potencjału rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej przyjęto wskaźnik imprez masowych, syntetyczny wskaźnik atrakcyjności przyrodniczej, gęstość ścieżek rowerowych oraz pojemność bazy noclegowej.
 • Dla potencjału rozwoju funkcji społeczno-kulturowej przyjęto odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, średnią frekwencję w wyborach samorządowych, odsetek podatników PIT przekazujących 1% na OPP oraz liczbę uczestników imprez organizowanych przez instytucje kultury na 1000 mieszkańców.

Opracowana według opisanej wcześniej procedury Ocena w kolejnych trzech częściach prezentuje uzyskane wyniki. W Aneksie I zaprezentowane zostały uzyskane wyniki na mapach kraju, na których zaprezentowano wartości oceny potencjału do rozwoju poszczególnych funkcji dla gmin zaliczonych do obszaru wiejskiego. Aneks II prezentuje informację ilościową, w układzie wojewódzkim i powiatowym o każdej gminie położonej na obszarze wiejskim Polski. W 5 tabelach zawarto rankingi TOP 100 gmin w Polsce pod względem potencjału do rozwoju poszczególnych analizowanych funkcji obszarów wiejskich. Aneks III zawiera podsumowanie wyników przedstawione w postaci mapy rekomendowanego kierunku rozwoju gmin, mapy poziomu zrównoważenia potencjału do rozwoju pięciu analizowanych funkcji, mapy regionów koncentracji potencjału do rozwoju poszczególnych funkcji uzyskanej na podstawie analizy autokorelacji przestrzennej jego wartości oraz map rozmieszczenia gmin z rankingów TOP 100.

Według wykonanej “Oceny potencjału obszarów wiejskich …” gmina Izabelin ze wskaźnikiem równym 99,5% znalazła sie na 10-tym miejscu wśród “TOP 100” gmin charakteryzujących się największym potencjałem do rozwoju funkcji rezydencyjno-mieszkaniowej, podnoszącej atrakcyjność osadniczą obszaru. Na taką ocenę wpłynął odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, dostępność transportowa do podmiotów gospodarczych, ilość obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz odsetek dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkola. Również 19-ta pozycja ze wskaźnikiem wynoszącym 99,2%, wśród “TOP 100” gmin, charakteryzujących się największym potencjałem do rozwoju funkcji społeczno-kulturowej, pokazuje poziom kultury i tradycji wiejskiej. Pokazuje to, że społeczność lokalna przejawia silne poczucie tożsamości terytorialnej poprzez wykazywanie aktywności i chęci do współpracy przy realizacji wszelkich zadań wspomagających te funkcje. Wskaźnikami, które wpłynęły na tak wysoką ocenę był wskaźnik odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, wskaźnik średniej frekwencji w wyborach samorządowych, odsetek podatników PIT przekazujących 1% na OPP oraz wskaźnik uczestników imprez organizowanych przez instytucje kultury na 1000 mieszkańców.

Z pełnym opisem Projektu i treścią wykonanej „Oceny” można zapoznać się pod linkiem: http://ksow.pl/projekty-partnerow-2018-r/ocena-potencjalu-obszarow-wiejskich-do-rozwoju-funkcji-rolniczo-lesnej-przyrodniczo-krajobrazowej-turystyczno-rekreacyjnej-rezydencjalno-mieszkaniowej-i-spoleczno-kulturowej.html


Krzysztof Stańczyk, Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
 

drukuj (Gmina Izabelin wśród TOP-100 gmin wiejskich z największym potencjałem rozwoju)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.