Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

ANKIETA - CZY TEŻ MASZ KŁOPOTY Z DESZCZÓWKĄ?

    W dniu 28.08.2019 r została podpisana umowa z firmą FPP Enviro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie koncepcji odwodnienia terenu gminy Izabelin. W ramach „Koncepcji” przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza warunków środowiskowych, rozmieszczenia i stanu istniejącej infrastruktury służącej do odwadniania terenu oraz przejmowania wody opadowej. Istniejący system kanalizacji deszczowej, rowy, rzeki, naturalne i sztuczne zbiorniki na terenie wszystkich sołectw zostaną ocenione pod katem technicznym. Inwentaryzacji zostaną poddane również tereny zieleni i nieużytków pod kątem ich możliwego wykorzystania dla miejscowego zagospodarowania wód opadowych.   

     Dokonanie właściwej diagnozy problemu nie jest możliwe bez udziału mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy adresowaną do mieszkańców ankietę, która pomoże zidentyfikować występujące w przeszłości miejsca podtopień i stopień ich uciążliwości, a także zastanowić się nad możliwą eliminacją ich przyczyn.

 1. ankieta w formie elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej:
  https://www.gmina.izabelin.pl/275,ankieta-czy-tez-masz-klopoty-z-deszczowka
 2. ankieta w formie papierowej dołączona jest do listopadowego wydania „Listów do Sąsiada” oraz jest dostępna w pokoju nr 111 Urzędu Gminy Izabelin

 

Wypełnioną ankietę prosimy składać do dnia 20.12.2019 r.

1)  bezpośrednio w Kancelarii Urzędu  Gminy Izabelin

2)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: deszczowka@izabelin.pl

3)  przesłać na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do urzędu)

drukuj (ANKIETA - CZY TEŻ MASZ KŁOPOTY Z DESZCZÓWKĄ?)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.