Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Nakładki asfaltowe w Laskach i Hornówku

Zostały wykonane nakładki asfaltowe w Laskach na ul. Pogodnej i Hornówku na ul. Leśnej na odcinku od ul. Kwadrat do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej.

Rozpoczęła się budowa Skateparku

15 marca 2021 r rozpoczęła się budowa skateparku w Hornówku przy ul. Wojska Polskiego. Wykonawca prowadzi już pierwsze prace polegające na wyrównywaniu terenu. Na miejscu pojawiły się maszyny budowlane. Prace rozpoczęły się od zbierania humusu i nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji wykonana zostanie niecka skateparku wraz z żelbetowymi urządzeniami, rampami, murkami oraz przeszkodami. Inwestycję realizuje firma „ALTRAMPS Sp. z o.o.” z Trzebini.

W związku z bliskim sąsiedztwem Szkoły Podstawowej prosimy o wyrozumiałość w związku z trudnościami wynikającymi z realizacji inwestycji a także o zachowanie wszelkich zasad ostrożności w pobliżu terenu bodowy. Planowany termin zakończenia budowy to 31.05.2021 r.

Ze skateparku będą mogły korzystać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Spełniać on będzie także ważne funkcje społeczne: od integracji środowiska po kształtowanie postaw prozdrowotnych i wzmacnianie więzi międzyludzkich.

 • zdjęcie budowy
 • wizualizacja

Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w gminie Izabelin

Szanowni Państwo, w najbliższych miesiącach czeka nas nowa, duża i trudna inwestycja w naszej gminie. Będzie to rozbudowa drogi powiatowej 3-go Maja w gminie Izabelin, na odcinku od nowego ronda do ulicy Partyzantów w Laskach oraz na odcinku od nowego ronda do ulicy Tetmajera w Izabelinie. (na mapie poniżej odcinek rozbudowy oznaczony jest na czerwono)

 

Realizacja opracowanego w 2016 roku projektu, po nierozstrzygniętych przetargach na realizację całości inwestycji, została podzielona na etapy. Wybudowane zostało już rondo na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja z ul. Sienkiewicza oraz wykonano nakładkę asfaltową wraz z wymianą nawierzchni chodnika na ul. Sienkiewicza. W marcu 2019 roku Powiat Warszawski Zachodni jako inwestor złożył wniosek o dofinansowanie ostatniego etapu rozbudowy ul. 3-go Maja do Funduszu Dróg Samorządowych i finalnie takie dofinansowanie zostało przyznane. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 5 375 100 zł, natomiast wartość całkowita tej inwestycji z kosztami nadzoru inwestorskiego oraz niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi wyniesie 5 488 710 zł. Otrzymane w wysokości 4 450 307 zł dofinansowanie pokrywa ok. 80% kosztów inwestycji, pozostałą część gmina Izabelin oraz Powiat Warszawski Zachodni pokrywają po połowie, co oznacza wydatek inwestycyjny z budżetu gminy w wysokości ok. 520 000 zł, w formie dotacji celowej dla PWZ.

Z dniem 10.01.2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych jako jednostka organizacyjna Powiatu Warszawskiego Zachodniego, realizujący zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb, gm. Izabelin” przekazał protokolarnie wykonawcy robót firmie Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, teren budowy na potrzeby realizacji wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.

 

Zakres zleconych prac obejmuje pełną przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chodników dla pieszych i ścieżki rowerowej oraz budowę odwodnienia drogi. Odcinek 1280 mb ul. 3 Maja objęty rozbudową, obejmuje odcinek od ul. Tetmajera do ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza oraz od ul. Małachowskiego do ul. Partyzantów. Na wykonanie całości zadania wykonawca prac ma czas do dnia 31.10.2020 r. W przygotowaniu są projekty czasowej organizacji ruchu, będziemy o nich informowali zarówno na łamach Listów do Sąsiada jak i w newsletterze (www.gmina.izabelin.pl – okienko do zapisu na newsletter jest na dole strony).

 

Wykonawca prac uzgadnia obecnie projekt czasowej organizacji ruchu, który będzie następnie podstawą prowadzenia i zabezpieczenia terenu robót.

drukuj (Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w gminie Izabelin)

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

W dniu 14.01.2020  w hali widowiskowej CKI odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Izabelin. Opracowanie przygotowywane jest przez firmę FPP Enviro z Warszawy. W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały wyniki inwentaryzacji wykonanej w terenie oraz ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców. Przedstawiono wstępne założenia koncepcji zagospodarowania wód . W drugiej części spotkania mieszkańcy  mogli za dawać pytania i zgłaszać wnioski. 


Poniżej udostępnione są materiały ze spotkania. W galerii jest kilka slajdów poglądowych - całość w załącznikach.


Wszelkie uwagi do zaprezentowanej koncepcji prosimy przesyłać na adres: deszczowka@izabelin.pl


 

drukuj (Spotkanie z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych)

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową nr 5587 w (ul. Estrady w Warszawie)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.12.2019 r. nastąpiło rozstrzygniecie konkursu na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową nr 5587  w (ul. Estrady w Warszawie). W skład komisji konkursowej wchodzili przedstawiciele gminy Izabelin, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Na konkurs wpłynęły dwie prace. Wygrał projekt oznaczony numerem IZAB09419, którego autorem jest BIURO PROJEKTOWE VIAE Kazimierz Krzemiński, ul. Rembielińska 4 m 179 , 03- 343 Warszawa. Zwycięska praca zdobyła 65 pkt, druga oznaczona numerem IZAB09119 uzyskała 40 pkt.

drukuj (Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową nr 5587 w (ul. Estrady w Warszawie))

ANKIETA - KONCEPCJA ODWODNIENIA TERENU GMINY IZABELIN

    W dniu 28.08.2019 r została podpisana umowa z firmą FPP Enviro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie koncepcji odwodnienia terenu gminy Izabelin. W ramach „Koncepcji” przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza warunków środowiskowych, rozmieszczenia i stanu istniejącej infrastruktury służącej do odwadniania terenu oraz przejmowania wody opadowej. Istniejący system kanalizacji deszczowej, rowy, rzeki, naturalne i sztuczne zbiorniki na terenie wszystkich sołectw zostaną ocenione pod katem technicznym. Inwentaryzacji zostaną poddane również tereny zieleni i nieużytków pod kątem ich możliwego wykorzystania dla miejscowego zagospodarowania wód opadowych.   
     Dokonanie właściwej diagnozy problemu nie jest możliwe bez udziału mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy adresowaną do mieszkańców ankietę, która pomoże zidentyfikować występujące w przeszłości miejsca podtopień i stopień ich uciążliwości, a także zastanowić się nad możliwą eliminacją ich przyczyn.
1.    ankieta w formie elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej: www.gmina.izabelin.pl
2.    ankieta w formie papierowej dołączona jest do listopadowego wydania „Listów do Sąsiada” oraz jest dostępna w pokoju nr 111 Urzędu Gminy Izabelin 

Wypełnioną ankietę prosimy składać do dnia 20.12.2019 r.
1)  bezpośrednio w Kancelarii Urzędu  Gminy Izabelin
2)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: deszczowka@izabelin.pl
3)  przesłać na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do urzędu);

 

drukuj (ANKIETA - KONCEPCJA ODWODNIENIA TERENU GMINY IZABELIN)

Ulga termomodernizacyjna

Od 1 stycznia 2019 r. jest możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczeń dokonuje się od podstawy obliczenia podatku. Uprawnionymi do ulgi są podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Wydatki podlegające odliczeniu muszą być poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, czyli przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Maksymalna kwota odliczenia dotycząca wszystkich kosztów związanych z przedsięwzięciem nie może być wyższa niż 53 000 zł.

Więcej informacji można uzyskać w objaśnieniach podatkowych z dnia 9 września 2019r. „Nowe preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne”. Znajduje się tam również katalog materiałów budowlanych, urządzeń i usług podlegających odliczeniu.  Dokument można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-nowych-preferencji-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-wspierajacych-przedsiewziecia-termomodernizacyjne

drukuj (Ulga termomodernizacyjna)

OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA

OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 898 (UL. 3 MAJA W MOŚCISKACH) Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 5587 W (UL. ESTRADY W WARSZAWIE)

 

Gmina Izabelin ogłasza jednoetapowe postępowanie konkursowe prowadzone na podstawie art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) w zw. z art. 4 pkt 8 i art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia najlepszej koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 maja w Mościskach) z drogą powiatową nr W (ul. Estrady w Warszawie) i nabycia do niej praw, w szczególności praw autorskich oraz pokrewnych.

Gmina Izabelin, będąca przyrzekającym oraz Organizatorem Konkursu zastrzega możliwość unieważnienia postępowania konkursowego przy jednoczesnym niewyłonieniu najlepszej Pracy Konkursowej i nieprzyznaniu Nagrody.

Pojęciom użytym w niniejszym ogłoszeniu nadaje się takie samo znaczenie jak tym samym pojęciom użytym w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem [www.gmina.izabelin.pl].

 

I. Przyrzekający i Organizator Konkursu

Przyrzekającym oraz Organizatorem Konkursu na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 maja w Mościskach) z drogą powiatową nr 5587 W (ul. Estrady w Warszawie), dalej zwanym: „Konkursem”, jest:

Gmina Izabelin

ul. 3 Maja 42

05-080 Izabelin

zwana dalej: „Przyrzekającym” lub „Organizatorem Konkursu”.

II. Określenie celu Konkursu

 

 1. Celem Konkursu jest określenie i zidentyfikowanie możliwych rozwiązań projektowych, których wdrożenie umożliwi maksymalne zniwelowanie lub usunięcie niedogodności komunikacyjnych powstających na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową nr 5587 W (ul. Estrady w Warszawie), przy jednocześnie możliwie najmniejszym stopniu ingerencji w dotychczasową infrastrukturę drogową oraz techniczną (np. oświetleniową, wodno-kanalizacyjną) oraz przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy oraz środków finansowych. Szczególną staranność należy dołożyć do zapewnienia płynnego ruchu środków komunikacji publicznej, a także ruchu rowerowego.

 

III. Określenie przedmiotu Konkursu

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie przez Uczestników Konkursu Pracy Konkursowej - Koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową nr 5587 W (ul. Estrady w Warszawie).
 2. Praca Konkursowa ma prezentować opracowaną przez Uczestnika Konkursu koncepcję rozwiązań projektowych, która w możliwie największym stopniu zapewnia osiągnięcie celów Konkursu.

 

IV. Udział w postępowaniu konkursowym

 

 1. Organizator Konkursu dopuszcza do udziału w postępowaniu konkursowym i zaprasza do składania Prac Konkursowych, Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w pkt VI Regulaminu Konkursu.
 2. W celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu konkursowym Uczestnik Konkursu przesyła na wskazany w pkt V ust. 4 Regulaminu Konkursu, w terminie określonym w  pkt II ust. 2 Regulaminu Konkursu, Kartę informacyjną o Uczestniku Konkursu, wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 4 „Karta informacyjna o Uczestniku Konkursu” oraz dokumenty na potwierdzenie okoliczności przewidzianych w pkt VI ust. 2 Regulaminu.
 3. Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym musi nastąpić do dnia 20 września 2019 r. do godz. 12:00

 

V. Podstawowe wymogi względem Uczestników Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zajmująca się profesjonalnie działalnością projektową.
 2. Uczestnik Konkursu musi dysponować minimum jedną osobą, która legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważnymi.

 

VI. Podstawowe wymogi względem Prac Konkursowych

 

 1. Organizator Konkursu oczekuje rozwiązań opartych na rzeczywistych możliwościach realizacji. Praca Konkursowa musi zostać opracowana z uwzględnieniem dopuszczalnych prawnie i możliwych faktycznie do zastosowania rozwiązań. Istotne jest powiązanie zaproponowanych rozwiązań z kontekstem przestrzennym, architektonicznym i urbanistycznym okolicznych nieruchomości.
 2. Pracę Konkursową należy przedstawić w następujących formach:
 1. graficznej - w wersji pisemnej oraz cyfrowej.
 2. opisowej - w wersji pisemnej oraz cyfrowej.

 

VII. Termin złożenia Pracy Konkursowej

 

Pracę konkursową należy złożyć lub przesłać przesyłką poleconą lub kurierem w terminie do dnia 31 października 2019 r do godz. 12:00 na adres:

Gmina Izabelin

ul. 3 Maja 42

05-080 Izabelin

 

VIII. Kryteria oceny Prac Konkursowych

 

Prace Konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. zgodność Pracy Konkursowej z Celami Konkursu, w tym prawdopodobieństwo osiągniecia zamierzonych celów (od 0 pkt do 40 pkt),
 2. realność i funkcjonalność zaproponowanych w Pracy Konkursowej rozwiązań (od 0 pkt do 30 pkt),
 3. przewidywany koszt wdrożenia koncepcji zaproponowanej w Pracy Konkursowej (od 0 pkt do 20 pkt),
 4. zgodność z kontekstem przestrzennym (od 0 pkt do 10 pkt).

IX. Nagroda

 1. W Konkursie przewidziana jest jedna Nagroda.
 2. Nagrodą za najlepszą Pracę konkursową wraz z przeniesieniem na Przyrzekającego autorskich praw majątkowych do nagrodzonego dzieła, jest 20.000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto). Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa została uznana za najlepszą, w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o wyniku konkursu.

X. Zwrot kosztów udziału w Konkursie

 

 1. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy Konkursowej.
 2. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów związanych z udziałem w Konkursie, w tym związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej, również w przypadku unieważnienia lub odwołania Konkursu.

 

drukuj (OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA)

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W GMINIE IZABELIN

W dniach od 22 lipca 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. Gmina Izabelin przy współpracy z firmą Eko-Precyzja będzie prowadziła inwentaryzację źródeł ogrzewania. 


Inwentaryzacja odbędzie się metodą spisu z natury – ankieterzy odwiedzą Państwa osobiście i przeprowadzą ankietę. Dla bezpieczeństwa mieszkańców każdy ankieter będzie posiadał identyfikator oraz specjalne upoważnienie wydane przez Panią Wójt -Dorotę Zmarzlak. W przypadku nieobecności ankietę znajdą Państwo w skrzynce pocztowej wraz z odpowiednią informacją. 


Ankieterzy odwiedzą wszystkie budynki w naszej gminie i poproszą o informacje dotyczące nieruchomości oraz sposobu ich ogrzewania (rodzaju paliwa i stosowanych urządzeń). Zapytają również o Państwa plany oraz potrzeby związane z przeprowadzeniem modernizacji źródeł ogrzewania.


Zebrane podczas inwentaryzacji dane zostaną użyte wyłącznie do zadań związanych z ochroną środowiska realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin. Informacje te w szczególności posłużą do oszacowania, ile przestarzałych, ale wciąż funkcjonujących pieców wymaga wymiany oraz dofinansowania.


Pozyskane dane posłużą do przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne. 


Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety w Urzędzie Gminy Izabelin. 
Zapraszamy do pokoju nr 112 do Pani Jagody Lasockiej.


Poniżej przedstawiamy harmonogram prac ankieterów w terenie:
Harmonogram prac inwentaryzacyjnych ankieterów :

LP Miejscowość Termin inwentaryzacji
1 Mościska, Laski  lipiec- sierpień
2 Izabelin B, Izabelin C sierpień - wrzesień
3 Hornówek wrzesień
4 Truskaw, Sieraków wrzesień - październik
5 Inwentaryzacja uzupełniająca *   wrzesień - październik


*dla mieszkańców, którzy zostali pominięci lub byli nieobecni podczas ankietyzacji 


W razie pytań prosimy o kontakt: 
Urząd Gminy Izabelin, Wydział Inwestycji i Rozwoju tel. (22) 722 89 51
 lub firma Eko-precyzja tel. 512 110 314. 
 

drukuj (INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W GMINIE IZABELIN)

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer