Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA

OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 898 (UL. 3 MAJA W MOŚCISKACH) Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 5587 W (UL. ESTRADY W WARSZAWIE)

 

Gmina Izabelin ogłasza jednoetapowe postępowanie konkursowe prowadzone na podstawie art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) w zw. z art. 4 pkt 8 i art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia najlepszej koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 maja w Mościskach) z drogą powiatową nr W (ul. Estrady w Warszawie) i nabycia do niej praw, w szczególności praw autorskich oraz pokrewnych.

Gmina Izabelin, będąca przyrzekającym oraz Organizatorem Konkursu zastrzega możliwość unieważnienia postępowania konkursowego przy jednoczesnym niewyłonieniu najlepszej Pracy Konkursowej i nieprzyznaniu Nagrody.

Pojęciom użytym w niniejszym ogłoszeniu nadaje się takie samo znaczenie jak tym samym pojęciom użytym w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem [www.gmina.izabelin.pl].

 

I. Przyrzekający i Organizator Konkursu

Przyrzekającym oraz Organizatorem Konkursu na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 maja w Mościskach) z drogą powiatową nr 5587 W (ul. Estrady w Warszawie), dalej zwanym: „Konkursem”, jest:

Gmina Izabelin

ul. 3 Maja 42

05-080 Izabelin

zwana dalej: „Przyrzekającym” lub „Organizatorem Konkursu”.

II. Określenie celu Konkursu

 

 1. Celem Konkursu jest określenie i zidentyfikowanie możliwych rozwiązań projektowych, których wdrożenie umożliwi maksymalne zniwelowanie lub usunięcie niedogodności komunikacyjnych powstających na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową nr 5587 W (ul. Estrady w Warszawie), przy jednocześnie możliwie najmniejszym stopniu ingerencji w dotychczasową infrastrukturę drogową oraz techniczną (np. oświetleniową, wodno-kanalizacyjną) oraz przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy oraz środków finansowych. Szczególną staranność należy dołożyć do zapewnienia płynnego ruchu środków komunikacji publicznej, a także ruchu rowerowego.

 

III. Określenie przedmiotu Konkursu

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie przez Uczestników Konkursu Pracy Konkursowej - Koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową nr 5587 W (ul. Estrady w Warszawie).
 2. Praca Konkursowa ma prezentować opracowaną przez Uczestnika Konkursu koncepcję rozwiązań projektowych, która w możliwie największym stopniu zapewnia osiągnięcie celów Konkursu.

 

IV. Udział w postępowaniu konkursowym

 

 1. Organizator Konkursu dopuszcza do udziału w postępowaniu konkursowym i zaprasza do składania Prac Konkursowych, Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w pkt VI Regulaminu Konkursu.
 2. W celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu konkursowym Uczestnik Konkursu przesyła na wskazany w pkt V ust. 4 Regulaminu Konkursu, w terminie określonym w  pkt II ust. 2 Regulaminu Konkursu, Kartę informacyjną o Uczestniku Konkursu, wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 4 „Karta informacyjna o Uczestniku Konkursu” oraz dokumenty na potwierdzenie okoliczności przewidzianych w pkt VI ust. 2 Regulaminu.
 3. Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym musi nastąpić do dnia 20 września 2019 r. do godz. 12:00

 

V. Podstawowe wymogi względem Uczestników Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zajmująca się profesjonalnie działalnością projektową.
 2. Uczestnik Konkursu musi dysponować minimum jedną osobą, która legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważnymi.

 

VI. Podstawowe wymogi względem Prac Konkursowych

 

 1. Organizator Konkursu oczekuje rozwiązań opartych na rzeczywistych możliwościach realizacji. Praca Konkursowa musi zostać opracowana z uwzględnieniem dopuszczalnych prawnie i możliwych faktycznie do zastosowania rozwiązań. Istotne jest powiązanie zaproponowanych rozwiązań z kontekstem przestrzennym, architektonicznym i urbanistycznym okolicznych nieruchomości.
 2. Pracę Konkursową należy przedstawić w następujących formach:
 1. graficznej - w wersji pisemnej oraz cyfrowej.
 2. opisowej - w wersji pisemnej oraz cyfrowej.

 

VII. Termin złożenia Pracy Konkursowej

 

Pracę konkursową należy złożyć lub przesłać przesyłką poleconą lub kurierem w terminie do dnia 31 października 2019 r do godz. 12:00 na adres:

Gmina Izabelin

ul. 3 Maja 42

05-080 Izabelin

 

VIII. Kryteria oceny Prac Konkursowych

 

Prace Konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. zgodność Pracy Konkursowej z Celami Konkursu, w tym prawdopodobieństwo osiągniecia zamierzonych celów (od 0 pkt do 40 pkt),
 2. realność i funkcjonalność zaproponowanych w Pracy Konkursowej rozwiązań (od 0 pkt do 30 pkt),
 3. przewidywany koszt wdrożenia koncepcji zaproponowanej w Pracy Konkursowej (od 0 pkt do 20 pkt),
 4. zgodność z kontekstem przestrzennym (od 0 pkt do 10 pkt).

IX. Nagroda

 1. W Konkursie przewidziana jest jedna Nagroda.
 2. Nagrodą za najlepszą Pracę konkursową wraz z przeniesieniem na Przyrzekającego autorskich praw majątkowych do nagrodzonego dzieła, jest 20.000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto). Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa została uznana za najlepszą, w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o wyniku konkursu.

X. Zwrot kosztów udziału w Konkursie

 

 1. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy Konkursowej.
 2. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów związanych z udziałem w Konkursie, w tym związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej, również w przypadku unieważnienia lub odwołania Konkursu.

 

drukuj (OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.