Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w gminie Izabelin

Szanowni Państwo, w najbliższych miesiącach czeka nas nowa, duża i trudna inwestycja w naszej gminie. Będzie to rozbudowa drogi powiatowej 3-go Maja w gminie Izabelin, na odcinku od nowego ronda do ulicy Partyzantów w Laskach oraz na odcinku od nowego ronda do ulicy Tetmajera w Izabelinie. (na mapie poniżej odcinek rozbudowy oznaczony jest na czerwono)

 

Realizacja opracowanego w 2016 roku projektu, po nierozstrzygniętych przetargach na realizację całości inwestycji, została podzielona na etapy. Wybudowane zostało już rondo na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja z ul. Sienkiewicza oraz wykonano nakładkę asfaltową wraz z wymianą nawierzchni chodnika na ul. Sienkiewicza. W marcu 2019 roku Powiat Warszawski Zachodni jako inwestor złożył wniosek o dofinansowanie ostatniego etapu rozbudowy ul. 3-go Maja do Funduszu Dróg Samorządowych i finalnie takie dofinansowanie zostało przyznane. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 5 375 100 zł, natomiast wartość całkowita tej inwestycji z kosztami nadzoru inwestorskiego oraz niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi wyniesie 5 488 710 zł. Otrzymane w wysokości 4 450 307 zł dofinansowanie pokrywa ok. 80% kosztów inwestycji, pozostałą część gmina Izabelin oraz Powiat Warszawski Zachodni pokrywają po połowie, co oznacza wydatek inwestycyjny z budżetu gminy w wysokości ok. 520 000 zł, w formie dotacji celowej dla PWZ.

Z dniem 10.01.2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych jako jednostka organizacyjna Powiatu Warszawskiego Zachodniego, realizujący zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb, gm. Izabelin” przekazał protokolarnie wykonawcy robót firmie Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, teren budowy na potrzeby realizacji wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.

 

Zakres zleconych prac obejmuje pełną przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chodników dla pieszych i ścieżki rowerowej oraz budowę odwodnienia drogi. Odcinek 1280 mb ul. 3 Maja objęty rozbudową, obejmuje odcinek od ul. Tetmajera do ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza oraz od ul. Małachowskiego do ul. Partyzantów. Na wykonanie całości zadania wykonawca prac ma czas do dnia 31.10.2020 r. W przygotowaniu są projekty czasowej organizacji ruchu, będziemy o nich informowali zarówno na łamach Listów do Sąsiada jak i w newsletterze (www.gmina.izabelin.pl – okienko do zapisu na newsletter jest na dole strony).

 

Wykonawca prac uzgadnia obecnie projekt czasowej organizacji ruchu, który będzie następnie podstawą prowadzenia i zabezpieczenia terenu robót.

drukuj (Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w gminie Izabelin)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.