Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

REGULAMIN KORZYSTANIA Z RĘBAKA RED DRAGON RPS 120

REGULAMIN KORZYSTANIA Z RĘBAKA RED DRAGON RPS 120

(dalej: „Regulamin”)

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Właścicielem rębaka RED DRAGON RPS 120 (dalej: „Rębak”) jest Gmina Izabelin.
 2. Zadanie pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowego rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Sołectwa Hornówek współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. W porozumieniu z  sołtysem wsi Hornówek z Rębaka mogą korzystać także mieszkańcy innych wsi w Gminie Izabelin.
 3. Rębak służy do rozdrabniania kawałków drewna lub gałęzi.
 4. Gmina Izabelin nieodpłatnie udostępnia Rębak zainteresowanym mieszkańcom wsi Hornówek w Gminie Izabelin lub właścicielom nieruchomości położonych na terenie wsi Hornówek w Gminie Izabelin, a w porozumieniu z  sołtysem wsi Hornówek – także mieszkańcom innych wsi w Gminie Izabelin, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Bieżącą obsługę, serwisowanie oraz rzeczywiste udostępnianie mieszkańcom Gminy Izabelin Rębaka zapewnia Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu (dalej: „GPWiK”)
 6. Po zakończeniu pracy Rębaka, osoba na której rzecz materiał był rozdrabniany, ma obowiązek samodzielnego odebrania i zagospodarowania rozdrobnionego materiału we własnym zakresie (np. poprzez oddanie materiału w ramach odbioru odpadów biodegradowalnych) lub samodzielnego dostarczenia go do PSZOK w Gminie Izabelin.

 

 1. ZASADY UDOSTĘPNIANIA RĘBAKA

 

 1. Rębak jest udostępniany mieszkańcom Gminy Izabelin lub właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Izabelin nieodpłatnie, na potrzeby własne, wyłącznie w celach niezarobkowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
 2. W celu skorzystania z Rębaka i ustalenia terminu skorzystania należy skontaktować się z sołtysem swojego sołectwa i pozostawić sołtysowi swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu). W celu ustalenia terminu skorzystania z Rębaka z zainteresowanym mieszkańcem/ właścicielem nieruchomości skontaktuje się dział komunalny GPWiK. Proponowany termin nie może utrudniać lub uniemożliwiać realizowania przez GPWiK prac komunalnych.
 3. Skorzystanie z Rębaka jest możliwe:
  1. na terenie nieruchomości położonej w Gminie Izabelin, w miejscu ustalonym uprzednio przez zainteresowanego mieszkańca/ właściciela nieruchomości z sołtysem i wskazanym przez sołtysa wsi pracownikom GPWiK lub
  2. poza taką nieruchomością, na terenie wskazanym przez sołtysa, po uprzednim dostarczeniu przez mieszkańca Gminy Izabelin lub właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Izabelin materiału do rozdrobnienia we wskazane przez sołtysa miejsce.
 4. Rębak obsługiwany jest wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników lub współpracowników GPWiK.
 5. Skorzystanie z Rębaka dopuszczalne jest pod warunkiem, że:
  1. materiał do rozdrobnienia został pozyskany  w wyniku normalnej eksploatacji nieruchomości lub
  2. materiał pochodzi z legalnej wycinki drzew lub krzewów na nieruchomości lub
  3. materiał powstał wskutek silnych wiatrów, burzy lub innego podobnego zdarzenia losowego, skutkującego powstaniem materiału wymagającego rozdrobnienia.
 6. Mieszkaniec lub właściciel nieruchomości powinien przygotować materiał do rozdrobnienia w sposób uzgodniony z GPWiK.
 7. GPWiK może odmówić udostępnienia Rębaka, jeżeli :
  1. grubość gałęzi nie może przekraczać 10 centymetrów lub
  2. stan materiału do rozdrobnienia  może zagrozić obsłudze lub uszkodzić Rębak, lub
  3. istnieje uzasadnione podejrzenie, że materiał nie został pozyskany wskutek jednego ze zdarzeń określonych w ust. 5 powyżej, lub
  4. osoba zgłaszająca chęć skorzystania z Rębaka nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 powyżej, lub
  5. osoba zgłaszająca chęć skorzystania z Rębaka nie ma możliwości zapewnienia wjazdu lub bezpiecznej pracy Rębaka na nieruchomości.
 8. Dopuszcza się nieopłatne skorzystanie z Rębaka bez konieczności uprzedniego rezerwowania terminu, podczas gminnych akcji lub festynów, na których GPWiK będzie oferowało taką usługę. Informację o tego rodzaju wydarzeniach będą udostępniane w zwyczajowy sposób.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Naruszenie Regulaminu może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą naruszającego.
 2. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące  korzystania z Rębaka przyjmuje Urząd Gminy Izabelin w godzinach urzędowania.
 3. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Wójt Gminy Izabelin lub upoważniona przez niego osoba.

drukuj (REGULAMIN KORZYSTANIA Z RĘBAKA RED DRAGON RPS 120)

 • rebak
  • autor: Michał Roczek
 • mazowsze
  • autor: Michał Roczek

drukuj ()

Współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

drukuj ()

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.