Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Informacja w sprawie uzupełniającego naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie wystąpił do Rady Gminy Izabelin o dokonanie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023.

Liczba wybieranych ławników wynosi:

- do Sądu Okręgowego w Warszawie – 1 osoba
- do Sądu Rejonowego dla Warszawy –Żoliborza w Warszawie  Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 osoby

 

Informacja dla kandydatów na ławników:

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

1.  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.  jest nieskazitelnego charakteru;

3.  ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;

4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5.  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

6.  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

 Ławnikami nie mogą być:

 

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3.  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4.  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6. duchowni;

7.  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8.  funkcjonariusze Służby Więziennej;

9.  radni gminy, powiatu i województwa.

 

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłaszanie kandydatów na ławników zgłasza się radzie gminy w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych:

§ 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tj.Dz. U. z 2019r.poz.357,730), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

 

§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Wszelkie informacje, oświadczenia i zaświadczenia powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpisy z właściwych rejestrów nie powinny być starsze niż 3 miesiące.

 

Wzory dokumentów można pobrać na stronie internetowej www.gmina.izabelin.pl  oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Izabelin, ul.3Maja 42 ;

- w pokoju Biura Rady  - na parterze,

- w kancelarii Urzędu –  na  parterze.

Składanie dokumentów

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w kancelarii w godzinach pracy Urzędu Gminy:

- poniedziałek - godz. 9:00 - 18:00

- wtorek - piątek godz.8:00 do 16:00

 

Załączniki :

 1. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693).
 2. Wzór listy osób zgłaszających kandydatów na ławnika.
 3. Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych.
 4. Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego posiadanej władzy rodzicielskiej.
 5. Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tj.Dz. U. z 2019r.poz.357,730), stwierdzające brak przeciwwskazań do sprawowania funkcji ławnika.
 6. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

drukuj (UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.