Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Co to jest otwarty konkurs ofert?

Otwarty konkurs ofert jest to sposób wybrania organizacji, które od władz publicznych otrzymają dotacje na realizację zadań. Dotacja może być udzielona na wsparcie czyli dofinansowanie realizacji projektu lub na powierzenie czyli pokrycie ze środków publicznych całkowitych kosztów działania. Jedną z najczęstszych podstaw prawnych, w oparciu o którą ogłasza się konkurs, jest art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ogłoszenie o konkursie musi zostać publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – właściwym dla danego urzędu, na stronie internetowej danej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Ogłoszenie może ukazać się również w innych mediach (np. społecznościowych, lokalnej lub ogólnopolskiej prasie, gminnym newsletterze,…), ale nie jest to obowiązkowe.
Ogłoszenie o konkursie musi być wywieszone przez co najmniej 21 dni (licząc od daty zamieszczenia ostatniego ogłoszenia) tak, aby każda organizacja miała czas na zapoznanie się z warunkami konkursu, przygotowanie oferty i jej złożenie.
Oferta konkursowa musi zostać przygotowana wyłącznie na formularzu zgodnym ze wzorem, określonym w aktualnym rozporządzeniu do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty złożone w konkursie opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa, w skład, której wchodzą urzędnicy (jako przedstawiciele organu administracji publicznej ogłaszającego konkurs) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. W pracach komisji (jako doradcy) mogą też brać udział eksperci. Oczywiście w komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które złożyły ofertę w odpowiedzi na ogłoszony konkurs oraz urzędnicy, którzy byliby w jakikolwiek sposób związani z tymi organizacjami. 

W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana  jedna oferta, więcej niż jedna, lub niewybrana żadna ze złożonych ofert.
Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty, po czym Urząd jak najszybciej zawiera umowy ze zwycięskimi organizacjami.

Aktualne wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są pod linkiem:
wzory konkursowych dokumentów

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.