Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Co to jest otwarty konkurs ofert?

Otwarty konkurs ofert jest to sposób wybrania organizacji, które od władz publicznych otrzymają dotacje na realizację zadań. Dotacja może być udzielona na wsparcie czyli dofinansowanie realizacji projektu lub na powierzenie czyli pokrycie ze środków publicznych całkowitych kosztów działania. Jedną z najczęstszych podstaw prawnych, w oparciu o którą ogłasza się konkurs, jest art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ogłoszenie o konkursie musi zostać publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – właściwym dla danego urzędu, na stronie internetowej danej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Ogłoszenie może ukazać się również w innych mediach (np. społecznościowych, lokalnej lub ogólnopolskiej prasie, gminnym newsletterze,…), ale nie jest to obowiązkowe.
Ogłoszenie o konkursie musi być wywieszone przez co najmniej 21 dni (licząc od daty zamieszczenia ostatniego ogłoszenia) tak, aby każda organizacja miała czas na zapoznanie się z warunkami konkursu, przygotowanie oferty i jej złożenie.
Oferta konkursowa musi zostać przygotowana wyłącznie na formularzu zgodnym ze wzorem, określonym w aktualnym rozporządzeniu do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty złożone w konkursie opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa, w skład, której wchodzą urzędnicy (jako przedstawiciele organu administracji publicznej ogłaszającego konkurs) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. W pracach komisji (jako doradcy) mogą też brać udział eksperci. Oczywiście w komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które złożyły ofertę w odpowiedzi na ogłoszony konkurs oraz urzędnicy, którzy byliby w jakikolwiek sposób związani z tymi organizacjami. 

W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana  jedna oferta, więcej niż jedna, lub niewybrana żadna ze złożonych ofert.
Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty, po czym Urząd jak najszybciej zawiera umowy ze zwycięskimi organizacjami.

Aktualne wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są pod linkiem:
wzory konkursowych dokumentów

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer