Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wdzięczni Bohaterom - Świąteczne wsparcie dla kombatantów

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. "Wdzięczni Bohaterom - Świąteczne wsparcie dla kombatantów".

Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2

Głównym celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i produktów), służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów w ramach zaproponowanych inicjatyw oddolnych, w celu włączenia społecznego, integracji społecznej oraz zawodowej tych grup. Bezpośrednim wsparciem w projekcie w formie dotacji o maksymalnej wysokości 50 tysięcy złotych, objęte zostaną pięćdziesiąt cztery nowatorskie pomysły. Uczestnicy projektu będą pochodzili z różnych środowisk i będą reprezentowali różne doświadczenia i dyscypliny. Znajdą się wśród nich m.in. osoby starsze, opiekunowie, działacze społeczni, projektanci usług, artyści, designerzy, programiści, psycholodzy i badacze.

Turnusy Uśmiechu - zimowiska 2021

Do 29 września 2020 r. do godz. 12:00 (w południe) Fundacja ING Dzieciom zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na zimowe Turnusy Uśmiechu.
Do wygrania są trzy zimowiska - bezpłatne 12-dniowe pobyty dla grup do 50 osób, w ośrodku fundacji w Wiśle.

Konkurs dotacyjny: „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”, w ramach którego wspierane będą organizacje, które wspólnie ze szkołą uruchamiają ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży.

 • Projekty można składać do 16 października 2020 r.
 • Dotacja 50 000 zł (90%).

Regulamin konkursu: https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514343

Nabór II do Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra - Dostępność +

Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra ogłasza kolejny nabór pomysłów na Innowacje Społeczne - grant 50.000,00 zł. Tematem przewodnim działań Inkubatora jest DOSTĘPNOŚĆ +. Już od 1 września można składać wnioski dotyczące pozyskania grantów na innowacje społeczne.

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”

Do 24 sierpnia b.r. trwa nabór wniosków do Programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”, który ma na celu wzmocnić organizacje, które podczas epidemii COVID-19 nie zawiesiły swoich działań i zaadaptowały się do zmienionej sytuacji, stawiając na rozwój i ekonomizację, aby jak najefektywniej przeciwdziałać skutkom epidemii w swoich społecznościach lokalnych i realizować misje organizacji.

Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Jeśli Twoja organizacja w 2019 roku nie osiągnęła przychodu 100 000 zł, a ponosisz koszty związane z jej funkcjonowaniem, możesz złożyć wniosek o jednorazową, umarzalną pożyczkę do 5000 zł. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie dzielności przed okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Środowisko naturalne i ekosystemy. Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO-Fundusz Małych Grantów

Celem naboru jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

Programu „Sportowe Wakacje +”

Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich 

Od 5 czerwca do 30 września lub do wyczerpania puli środków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich. 

PATRONI ROKU EDYCJA 2020

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2020, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2020” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń i dziedzin.

III edycja konkursu grantowego „Generacja 6.0”

Fundacja BGK ogłosiła konkurs grantowy mający poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+. Celem konkursu jest poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne oraz rozwinięcie ich zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, tak by ułatwić jak najszybsze wsparcie dla organizacji. 

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.