Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

 • logo

Dotacje celowe do zbierania wód opadowych

Gmina Izabelin dopłaci mieszkańcom do budowy instalacji zbierających wody opadowe w miejscu ich powstawania.

W 2021 roku startuje pierwsza edycja przyjmowania wniosków na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

DLA KOGO DOTACJA?

O dotacje na zbieranie deszczówki mogą występować osoby fizyczne, które są właścicielami, współwłaścicielami, posiadaczami samoistnym i / lub współposiadaczami samoistnymi nieruchomości, na której realizowana ma być Inwestycja.

Wysokość dofinansowania

 • Wysokość dotacji celowej nie może przekroczyć 50% łącznej wartości udokumentowanych Kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 4000,00 zł brutto na jedną nieruchomość.

Co jest objęte dofinansowaniem

 • Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie Kosztów kwalifikowanych koniecznych do realizacji Inwestycji, tj.:
  1. zakup, montaż, budowa, uruchomienie instalacji takich jak:
   1. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
   2. zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny,
   3. instalacja rozsączająca;
  1. modernizacja istniejącego systemu gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w celu zwiększenia retencji wodnej, w zakresie dofinansowania Kosztów kwalifikowanych, o których mowa w niniejszym ustępie;
  2. przystosowanie istniejącego, nieużytkowanego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe do celów gromadzenia wód opadowych i roztopowych obejmujące:
   1. dezynfekcję zbiornika,
   2. zakup przewodów doprowadzających wody opadowe i roztopowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika,
   3. zakup urządzeń i elementów systemu odprowadzającego zgromadzone wody ze zbiornika,
   4. instalacje rozsączające,
  3. budowa Ogrodu deszczowego z wykorzystaniem roślinności rodzimej charakterystycznej dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Koszty niekwalifikowane

Dotacja celowa nie jest udziela w szczególności na:

 1. opracowanie dokumentacji projektowej sporządzanej w ramach przygotowania Inwestycji,
 2. refundację kosztów prac wykonanych siłami własnymi,
 3. eksploatację wykonanej instalacji,
 4. zakup roślinnie rodzimych,
 5. zakup ziemi.

Wniosek o udzielenie dotacji:

Do wniosku należy dołączyć m .in.

 1. Dokumentację fotograficzną istniejącej instalacji w przypadku modernizacji istniejącego systemu gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w celu zwiększenia retencji wodnej;
 2. Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy w przypadku ustanowienia pełnomocnika (pełnomocnictwo);
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii

WAŻNE!

 • Dotacja celowa nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.
 • Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
 • W przypadku posiadania zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym względem Gminy wniosek o udzielenie dotacji jest zawieszany do czasu uregulowania zaległości

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Mieszkańca.

 • Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą, e-mailem na adres: woda@izabelin.pl lub wypełnić dedykowany formularz, który udostępniony jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy,
 • Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Nr XXXIV/270/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 • Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola.
 • Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.

REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia prawidłowości i kompletnego wypełnienia.
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej
 • Wnioski zawieszone, złożone po wyczerpaniu środków, bądź po wyczerpaniu środków przechodzą na następny rok.

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Po zrealizowaniu Inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji celowej wraz ze wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji celowej należy dołączyć:
  • faktury VAT lub rachunki dotyczące poniesionych Kosztów kwalifikowanych Inwestycji (oryginały do wglądu przez pracownika Urzędu),
  • dokumenty potwierdzające opłacenie przedstawionych faktur VAT lub rachunków, o ile przedłożone faktury/rachunki nie zostały opłacone gotówką lub kartą płatniczą, z wyszczególnieniem sprzedawcy (wystawcy faktury), kwoty zapłaty, tytułu zapłaty (nr faktury),
  • dokumentację fotograficzną wykonanej lub zmodernizowanej Inwestycji.

KONTROLA POWYKONAWCZA

 • Gmina, w okresie 3 lat od dnia otrzymania Dotacji ma prawo do dokonania kontroli Nieruchomości pod względem istnienia i funkcjonowania Inwestycji.

Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Bieżącego utrzymania:

tel. 22 722 86 86

FORMULARZE DO POBRANIA

 

 • ulotka
 • ulotka

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.