Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konsultacje zmiany projektów statutów sołectw w Gminie Izabelin

Wójt Gminy Izabelin zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu statutu sołectw Gminy Izabelin

Konsultacje odbędą się w terminie od 8 lipca 2020 r. do 26 lipca 2020 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez wyrażenie uwag i opinii w przedmiocie konsultowanego dokumentu w następujących formach:

  1. pisemnej w terminie od 8 lipca 2020 r. do 26 lipca 2020 r., w tym:
    papierowej – opinie i uwagi można zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin pon. 9.00–18.00, wt.-pt. 8.00-16.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter); 
    elektronicznej – opinie i uwagi można przesyłać na adres mailowy: w.szatanek@izabelin.pl;
  2. punkt konsultacyjny w dniu 12 lipca 2020 r. w godzinach 10.00–14.00 w Centrum Kultury Izabelin, ul. J.Matejki 21; 
  3. spotkanie konsultacyjne Rady Sołtysów w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 124 Centrum Kultury Izabelin. 

Projekt konsultowanego dokumentu, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia, zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy, na gminnym fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook oraz wysłany w newsletterze.

Za nami rok obowiązywania nowych statutów sołeckich.  Wiemy już co zadziałało a co wymaga korekty. Przed państwem propozycje zmian. Zmian tych nie jest wiele, przedstawiamy je poniżej wypisane tak by łatwiej było się zorientować czego dotyczą. Część to zmiany formalne wymagane przez nadzór wojewódzki. Czekamy na państwa uwagi i propozycję. 

ZMIANY W STATUTACH SOŁECKICH

1. §9 ust. 4 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)

Jest: Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie ręki, o ile przepisy prawa lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.

Proponowana zmiana: Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie ręki, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

2. §12 ust. 6 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)

Jest: Sołtys na budynku swojego miejsca zamieszkania lub w widocznym miejscu umieszcza tablicę z napisem „Sołtys", niezwłocznie po wyborze.

Proponowana zmiana: usunięcie całego ustępu.

3. §12 ust. 7 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)

Jest: Sołtys pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego sołtysa, z zastrzeżeniem §12 ust. 3 pkt 4 Statutu.

Proponowana zmiana: Sołtys pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego sołtysa, z zastrzeżeniem §12 ust. 3 lit. d Statutu

4. §14 ust. 3 statutu (zmiana własna)

Jest: W skład komisji wyborczej mogą wchodzić osoby zgłoszone przez mieszkańców sołectwa lub kandydatów na sołtysa.

Proponowana zmiana: W skład komisji wyborczej mogą wchodzić osoby zgłoszone przez mieszkańców sołectwa lub kandydatów na sołtysa. Kandydaci do komisji wyborczej nie mogą być spokrewnieni lub spowinowaceni z kandydatami na sołtysa lub do rady sołeckiej.

5. §16 ust. 3 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)

Jest: Protest wyborczy wnoszony jest na piśmie z opisem naruszeń i zawiera podpis, adres oraz telefon lub adres email osoby zgłaszającej.

Proponowana zmiana: Protest wyborczy wnoszony jest na piśmie z opisem naruszeń i zawiera podpis i adres osoby zgłaszającej.

6. §22 ust. 2 statutu (zmiana własna)

Jest: Uzupełnienia składu rady sołeckiej dokonuje się w trybie jak dla wyboru członków rady sołeckiej.

Proponowana zmiana: 
Ust. 2: W przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej zebranie wiejskie może powołać podczas trwania zebrania komisję skrutacyjną, która działa zamiast komisji wyborczej. W takim przypadku prawa i obowiązki komisji wyborczej, przewidziane w niniejszym statucie, wykonuje komisja skrutacyjna, a §14 statutu nie stosuje się. 
Ust. 3: Komisja skrutacyjna składa się z co najmniej 3 osób, powołanych spośród obecnych na zebraniu wiejskim. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą być spokrewnieni lub spowinowaceni z kandydatami do rady sołeckiej.

7. §31 ust. 2 statutu (zmiana wnioskowana przez nadzór)

Jest: Inicjatywę w zakresie zmiany statutu posiada rada gminy, wójt oraz zebranie wiejskie.

Proponowana zmiana: Inicjatywę w zakresie zmiany statutu posiada rada gminy, każdy radny, komisja rady gminy Izabelin, klub radnych, wójt oraz zebranie wiejskie.

Zarządzenie Wójta dostępne jest pod adresem:
http://www.bip.izabelin.pl/container/dokumenty/przepisy/zarzadzenia/2020/174.2020.pdf

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.