Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”. 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Raport z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie zmian w Statucie Gminy Izabelin

Spotkanie Wójta Gminy Izabelin z Organizacjami Pozarządowymi

Spotkanie odbędzie się 1 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Sali Rady Gminy (nr 11) Urzędu Gminy Izabelin.

Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Wójt Gminy Izabelin zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin

Wójt Gminy Izabelin zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin.

Konsultacje odbędą się w terminie od 20.09.2018 r. do 03.10.2018 r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych - organizacja ruchu na ul. Kurowskiego w Hornówku

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Hornówka - ustalenie organizacji ruchu na ul. ks. Wacława Kurowskiego w Hornówku

Wójt Gminy Izabelin zaprasza mieszkańców Hornówka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Ich tematem jest rozstrzygnięcie czy ul. Kurowskiego ma pozostać ulicą z pierwszeństwem przejazdu względem przylegających do niej ulic prostopadłych, czy też mają na niej obowiązywać skrzyżowania równorzędne.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin

Konsultacje społeczne nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw Gminy Izabelin

Drugie spotkanie w sprawie statutów sołectw

Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2017 r. o godz. 18:00 w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin.

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw Gminy Izabelin

Konsultacje społeczne Statutów sołectw Gminy Izabelin

Regulaminy konsulacji społecznych - sprawozdanie ze spotkania

Konsultacje społeczne - zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu dróg gminnych

Sprawozdanie z przeprowadzanych konsultacji w sprawie rozbudowy SPZOZ w Izabelinie

Konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie

Konsultacje społeczne w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z NGO

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Odwołanie spotkania podsumowującego Konsultacje Społeczne projektu zmian Statutu Gminy Izabelin

w dniu 15 czerwca 2016 roku (środa)

Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących konsultacji społecznych projektu zmian Statutu Gminy Izabelin

drukuj (Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących konsultacji społecznych projektu zmian Statutu Gminy Izabelin)

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH oraz PROCEDURY OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY IZABELIN (NA LATA 2015 – 2020)


KONSULTACJE SPOŁECZNE dot. bezpieczeństwa na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

drukuj (KONSULTACJE SPOŁECZNE dot. bezpieczeństwa na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego)

Ankieta badająca zapotrzebowanie w gminie Izabelin na opiekę nad dziećmi do lat 3

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Izabelin


Konsultacje społeczne projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Izabelin.


Sprawozdanie z przeprowadzanych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027


Wyniki konsultacji społecznych koncepcji projektu parku w gminie Izabelinie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 61/ 2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18.09.2015 r., poddano pod konsultacje społeczne koncepcyjny projekt parku w gminie Izabelinie, przy ul. 3 Maja, na działce numer ewid. 479 w Hornówku.

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 28.09.-15.10.2015 r.

Celem konsultacji było zebranie wniosków, opinii i propozycji mieszkańców dotyczących wstępnej koncepcji parku rekreacyjno- sportowego w Izabelinie.

         Informacja o konsultacjach  została zamieszczona na stronie internetowej: www.gmina.izabelin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miesięczniku „Listy do Sąsiada”.

Formularz do zgłoszenia uwag w postaci ankiety był udostępniony:

- na stronie internetowej: www.gmina.izabelin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej

- w punktach kolportażu „ Listów do Sąsiada”

- u Sołtysów.

Mieszkańcy gminy mieli możliwość składania wypełnionego formularza, stanowiącego  załącznik do zarządzenia:

1) w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.glonek@izabelin.pl

3) za pośrednictwem faxu nr 22 722 80 06

4) w formie pisemnej bezpośrednio w Kancelarii Urzędu  Gminy Izabelin.

Wynik konsultacji:

            W konsultacjach społecznych przeprowadzonych z inicjatywy Wójta Gminy Izabelin, w sprawie wstępnej koncepcji parku w gminie Izabelin, udział wzięło 93 Mieszkańców, wśród których najliczniejszą grupę stanowiły dzieci i młodzież do 18 roku życia (42,22% głosujących), następnie osoby w wieku 31-50 lat (33,33% głosujących), Mieszkańcy powyżej 50 roku życia (16,67%), a najmniej licznie reprezentowana była grupa18-30 lat ( 7,78%).

Formularz do głosowania podzielony był na dwie części. Pierwsza dotyczyła przedstawionego szkicu parku i propozycji aranżacji parkowych zaproponowanych przez autora koncepcji, gdzie Mieszkaniec miał wskazać te preferowane przez siebie. Druga część zawierała 10 propozycji atrakcji, które mogłyby znaleźć na omawianym terenie.  Wypełniający miał je ocenić dysponując skalą punktów 0-5 tak, aby suma wszystkich przyznanych punktów nie przekroczyła 5.

            W pierwszej części formularza, przy ocenie instalacji zaproponowanych w koncepcji parku, najwięcej głosów zdobyła „Siłownia”- 77 głosów, co stanowi 82,80% głosujących. Kolejne pozycje to:

2. „ Linowy tor przeszkód” 65 głosów, 69,89 % głosujących

3. „ Street Workout” 64 głosy, 68,82 % głosujących

4. „ Góra wspinaczkowa” 57 głosów, 61,29% głosujących

5. „ Wiklinowy pająk” 55 głosów, 59,14 % głosujących

6. „ Plac zabaw” 49 głosów, 52,69 % głosujących

7. „ Bulodromy” 38 głosów, 40,86 % głosujących.

W drugiej części formularza aranżacją parkową, która zdobyła najwyższą liczbę punktów oraz zdeklasowała pozostałe propozycje został „Skate Park”- 254 pkt (80,65% ankietowanych). Na drugiej pozycji uplasowały się ”Urządzenia sprawnościowe dla młodzieży”  z 48 pkt i 32,26% głosów. Pozostałe wyniki głosowania na dodatkowe atrakcje:

3. „ Tenis stołowy” 33 pkt, 23,66% głosów

4. „ Ścianka wspinaczkowa” 34 pkt, 22,58% głosów

5. „ Szachy XXL” 20 pkt, 17,20% głosów

6. „ Fontanna” 19 pkt, 16,13% głosów

7. „ Muszla koncertowa” 17 pkt, 12,90% głosów

8. „ Fabryka piasku” 18 pkt, 13,98% głosów

9. „ Krzywe zwierciadła” 13 pkt, 9,68% głosów

10. „ Stolik do gier” 10 pkt, 9,68% głosów.

Na pytanie czy przedstawiona koncepcja parku spełnia oczekiwania wypełniającego ankietę, odpowiedź twierdzącą zaznaczyło 81 osób spośród 85 odpowiadających, co stanowi 95,29%, przy czym 4 osoby (4,71%) wypowiedziały się negatywnie.

Mieszkańcy najczęściej zgłaszali konieczność montażu oświetlenia, monitoringu i ogrodzenie terenu projektowanego parku. Wymóg  taki zasygnalizowało 17 osób. Zgłoszono także potrzebę budowy miejsca do jazdy na rolkach (5 głosów).

Inne przedstawione propozycje (poniżej 5 głosów) aranżacji w parku:

- boisko do siatkówki

- park linowy

- mini golf

- piłkarzyki

- boisko do wielu typów gier

- górka saneczkowa

- domek na drzewie

- gastronomia

- zadaszenie „Skate Parku”.

Zaproponowano także połączenie parku z Centrum Kultury Izabelin  za pomocą kładki pieszo- rowerowej. Poruszono również sprawę nazwy parku, która jak poinformowano, została określona na obecnym etapie jako robocza.

Wykonanie projektu parku w Izabelinie zostało zapisane w planie budżetowym na przyszły rok. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przekazane projektantowi.

drukuj (Wyniki konsultacji społecznych koncepcji projektu parku w gminie Izabelinie)

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izabelin na lata 2015-2020


Konsultacje społeczne koncepcji parku w Izabelinie

W związku z trwającymi przygotowaniami naszej gminy do pozyskania w przyszłym roku środków unijnych, została opracowana wstępna koncepcja parku rekreacyjno- sportowego w Izabelinie.

Wynik konsultacji społecznych w sprawie projektu budowy systemu ścieżek na terenie gminy Izabelin

Zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 lipca 2015 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie projektu budowy systemu ścieżek na terenie gminy Izabelin.

Projektu budowy systemu ścieżek na terenie gminy Izabelin

zobacz więcej szczegółów

Lokalna Grupa Działania "Między Wisłą a Kampinosem"

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.