Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Regulaminy konsulacji społecznych - sprawozdanie ze spotkania

Sprawozdanie ze spotkania Wójta Gminy Izabelin z mieszkańcami, radnymi i organizacjami pozarządowymi (27.03.2017 r.)

W dniu 27 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Izabelin z mieszkańcami, radnymi i organizacjami pozarządowymi w sprawie omówienia dwóch projektów uchwał dotyczących regulaminów konsultacji społecznych prowadzonych:

- z mieszkańcami

- z organizacjami pozarządowymi.

W spotkaniu uczestniczyło jedenaście osób – Wójt Witold Malarowski, Wicewójt Ryszard Haczek, dwóch pracowników urzędu oraz przedstawiciele mieszkańców Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i radni (zgodnie z listą obecności).

Celem spotkania było doprecyzowanie treści omawianych dokumentów.

Podczas spotkania zgłoszono następujące uwagi.

1. Zaproponowano, aby w § 1 ust. 5 projektu uchwały w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin (zwanego regulaminem) wypisać/wymienić wszystkie konsultacje, których obowiązek przeprowadzenia wynika wprost z przepisów prawa. Celem wprowadzenia takiego zapisu jest poinformowanie mieszkańców o tematyce i liczbie konsultacji społecznych, których obowiązek przeprowadzenia określają ustawy.

Stanowisko UG: Niniejszy wniosek został uwzględniony częściowo, ponieważ przyjęto inne rozwiązanie. W celu poinformowania mieszkańców o obowiązkowych i pozostałych konsultacjach, które przeprowadzane będą w danym roku kalendarzowym, raz w roku na gminnej stronie internetowej publikowana będzie ich lista. Zgodnie z § 12 projektu omawianej uchwały „Wójt do 31 grudnia każdego roku przedstawia Radzie informację o planowanych konsultacjach przewidzianych do przeprowadzenia w roku następnym.”

2. Zaproponowano, aby w § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu zamieścić zapis, mówiący o konieczności pisemnego uzasadnienia skrócenia terminu przebiegu konsultacji (mniej niż 14 dni).

Stanowisko UG: zgłoszony wniosek został uwzględniony w całości. Do § 5 ust. 3 projektu przedmiotowej uchwały „Konsultacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 5 przeprowadza się  w terminie nie krótszym niż 14 dni, chyba że szczególne okoliczności uzasadniają skrócenie tego terminu.” wprowadzono następujący zapis: „Szczególne okoliczności uzasadniające skrócenie terminu, o którym mowa powyżej, zostają zawarte w uzasadnieniu aktu prawnego o przeprowadzeniu konsultacji.”

3. Zgłoszono, aby dokumenty przygotowywane przez Urząd Gminy były bardziej przystępne dla mieszkańców. Zwrócono uwagę, że często redagowane są one językiem ustawowo-urzędowym, co dla mieszkańców jest niezrozumiałe, skomplikowane i trudne w odbiorze. Komunikaty kierowane do mieszkańców powinny być jasne, klarowne i napisane przystępnym językiem. Radna zgłosiła chęć konsultowania treści dokumentów kierowanych przez Urząd do mieszkańców pod kątem ich przystępności/zrozumiałości dla przeciętnego odbiorcy.

Stanowisko UG: Zasada przejrzystości wyrażona w § 3 pkt. 3 projektu uchwały w dużej mierze wyczerpuje zakres objęty uwagą. Urząd gminy jest świadom zapotrzebowania społecznego na przejrzyste (zrozumiałe) dokumenty dotyczące konsultacji.

4. Mieszkanka Gminy zgłosiła, iż w jej odczuciu brakuje „wyjścia Urzędu do mieszkańców”, tzn. mieszkańcy nie są informowani na bieżąco o planowanych działaniach Gminy np. inwestycyjnych.

Zaproponowano, aby dwa razy  w roku (styczeń i czerwiec) przekazywana była mieszkańcom informacja o inwestycjach planowanych na najbliższy rok budżetowy oraz inwestycjach zrealizowanych w poprzednim półroczu. Informacja mogłaby być publikowana w lokalnej prasie, na gminnej stronie internetowej, facebooku oraz przekazywana podczas ewentualnego spotkania z mieszkańcami.

Stanowisko UG: Gmina komunikuje planowane i realizowane zadania inwestycyjne poprzez publikację zadań zgłoszonych do budżetu i przyjętych po jego uchwaleniu, Informacje o realizowanych i planowanych zadaniach inwestycyjnych na dany rok oraz kwartalna informacja o realizowanych działaniach Urzędu Gminy Izabelin (UGI) i jednostek zamieszczane są w Listach do Sąsiada, newsletterze, na stronie gminnej www (m.in. https://www.gmina.izabelin.pl/93,inwestycje.html), w zakładce zawierającej odpowiedzi na Pytania do Wójta i na gminnym profilu FB. W noworocznych informacjach przekazywanych przez Wójta i w sprawozdaniach z wykonania budżetu przez UGI również znajdują się istotne informacje o planowanych i realizowanych zadaniach inwestycyjnych na terenie gminy. Również spółka Mokre Łąki na swojej stronie internetowej www.mokrelaki.pl informuje o kolejnych projektach dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w naszej gminie. Z chwilą wprowadzenia nowej platformy komunikacji społecznej (co powinno nastąpić nie później niż w 2018 r.) przewidujemy dalszą poprawę komunikacji z mieszkańcami w zakresie obejmującym również inwestycje.

5. Zgłoszono projekt stworzenia gminnego portalu informacyjnego w celu budowania aktywnego dialogu społecznego. Gminna strona internetowa nie zaspokaja potrzeb mieszkańców.

Stanowisko UG: UGI jest w trakcie analizy kilku alternatywnych rozwiązań służących do realizacji i zarządzania komunikacją społeczną, w tym konsultacjami społecznymi. Zakładamy, że wybrane rozwiązanie informatyczne zostanie wdrożone nie później niż w 2018r.

6. Poruszono problem bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w Laskach między ulicami  Słoneczną i Poznańską. Aktualnie piesi wchodzący na jezdnię są słabo widoczni dla kierowców z powodu samochodów parkujących w pobliżu przejścia. Projekt przebudowy drogi przedstawiony przez Powiat Warszawski Zachodni nie gwarantuje poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. Mieszkaniec Gminy prosi o zajęcie się tą sprawą przez Urząd Gminy Izabelin.

Stanowisko UG: Problem był już kilkakrotnie omawiany z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) i Starostą – odpowiedzialnymi za przebudowę drogi 3 Maja. Ponownie wystąpimy do ZDP z monitem o przyspieszenie rozwiązania problemu, co powinno nastąpić nie później niż wraz z przebudową ulic 3 Maja i Sienkiewicza, do realizacji którego to zadania Gmina i ZDP się obecnie przygotowują.

Poniżej zamieszczone zostały aktualne wersje dwóch regulaminów konsultacji społecznych. Dodatkowo przkazujemy Państwu regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkńcami z włączoną opcją śledzenia zmian w dokumencie.

 

 

  • data: 2017-04-21

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.