Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie dodatkowych zwolnień z konieczności uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew na terenie Gminy Izabelin

Konsultacje społeczne w przedmiocie podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nie stosowania na terenie gminy Izabelin przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały
Nr IV/17/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych” i na podstawie Zarządzenia Nr 195/2017 Wójta Gminy Izabelin
z dnia 9 lutego 2017 r.

Celem podjęcia uchwały w tej sprawie jest umożliwienie szybszego podejmowania działań w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów zagrażających naszemu bezpieczeństwu na terenach publicznych i bezpieczeństwu w ruchu drogowym - z terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin pod drogi  gminne i ciągi pieszo-jezdne.

Przedmiotowe konsultacje odbyły się w terminie od 15.03.2017 r. do 04.04.2017 r.

Informacja o konsultacjach projektu ww. uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Gminy, w newsletterze oraz przekazana radnym, sołtysom i organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Izabelin, które podały swoje adresy email. Projekt Uchwały został również wyłożony do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Izabelin, w Wydziale Środowiska.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin.

W konsultacjach mogli brać udział mieszkańcy Gminy Izabelin i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Podczas przedmiotowych konsultacji społecznych wpłynęło siedem wniosków z uwagami, które złożone zostały przez mieszkańców Gminy. Treść zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Urzędu i jego uzasadnieniem zamieszczone zostały w tabeli załączonej poniżej.

Konsultowany projekt uchwały został poddany pod obrady Rady Gminy Izabelin w dniu 26 kwietnia 2017 r. podczas sesji. Uchwała została przyjęta.

drukuj (Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie dodatkowych zwolnień z konieczności uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew na terenie Gminy Izabelin)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-05-04

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.