Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konsultacje społeczne nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin

Wójt gminy Izabelin zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin.

Konsultacje odbędą się w terminie od 31 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r.

W tym terminie będzie można zgłaszać uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)

2) w formie pisemnej za pośrednictwem faxu na nr 22 722 80 06,

3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.bartoszewicz@izabelin.pl

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszając się do udziału w konsultacjach, proszone są o:

- wypełnienie wniosku o konsultację, który załączony został poniżej (wymóg ten nie dotyczy organizacji, która znajduje się w bazie organizacji pozarządowych  prowadzonej przez Wójta na stronie internetowej Gminy),

- zgłaszanie uwag zgodnie z formularzem do konsultacji, który znajduje się na dole strony.

Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin dostępny jest:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

2) na stronie internetowej Gminy,

3) oraz udostępniony w formie papierowej w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin, w pok. nr 3.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin jest aktem prawa miejscowego, którego obowiązek uchwalenia wynika z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

Regulamin określa m. in.:

  1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym zakres  prowadzenia selektywnej zbiórki na terenie nieruchomości, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
  2. rodzaj i minimalną pojemność koszy przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  3. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (szambo) z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
  4. obowiązki osób posiadających zwierzęta domowe.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin i zgłaszania ewentualnych uwag bądź opinii.

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania uwag do konsultowanego dokumentu dostępne są na pierwszej stronie zarządzenia i pod nr telefonu (22) 722 89 52.

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-08-16

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.