Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw Gminy Izabelin

Konsultacje społeczne w przedmiocie Statutów sołectw Gminy Izabelin zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych” i na podstawie Zarządzenia Nr 212/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Przedmiotowe konsultacje odbyły się w terminie od 17.05.2017 r. do 31.07.2017 r.

Informacja o konsultacjach w przedmiocie Statutów sołectw Gminy Izabelin została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Gminy, w newsletterze oraz przekazana radnym, sołtysom i organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Izabelin. Projekt Uchwały został wyłożony do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Izabelin, w Wydziale Rozwoju.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin.

W konsultacjach mogli brać udział mieszkańcy Gminy Izabelin i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Podczas konsultacji odbyły się dwa spotkania (07.06.2017 r. i 17.07.2017 r.), w czasie których mieszkańcy i organizacje pozarządowe zgłaszali uwagi do konsultowanego projektu statutów sołectw. Spotkania miały charakter aktywnej i merytorycznej dyskusji. Ponadto uwagi przekazywane były również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgłoszone uwagi do konsultowanego dokumentu dotyczyły następujących zagadnień:

 1. wpisania do projektu statutów preambuły,
 2. doprecyzowania definicji „wydatków z budżetu gminy”,
 3. dodania sołectwu tzw. kompetencji miękkich, np. zadaniem sołectwa miałaby być integracja wspólnoty mieszkańców,
 4. określenia roli Rady Sołeckiej, liczby jej członków, zasad jej wyboru i funkcjonowania oraz kwestię opracowywania rocznego planu pracy Rady Sołeckiej,
 5. zmiany trybu wyboru sołtysa - z obecnie obowiązującego trybu (podczas zebrania sołeckiego) na tryb wyborów samorządowych całodniowych, w lokalu wyborczym z kampanią wyborczą,
 6. biernego prawa wyborczego dla osób zameldowanych, czynnego prawa wyborczego również dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy,
 7. kadencyjności sołtysów: ograniczenie funkcji sołtysa do dwóch kadencji,
 8. pełnienia funkcji sołtysa przez pracownika gminy - sołtys nie może być jednocześnie pracownikiem gminy,
 9. kwestia zastępstwa sołtysa podczas jego nieobecności,
 10. doprecyzowania rodzaj dokumentu, na podstawie którego przewodniczący zebrania wiejskiego ma prawo sprawdzić tożsamość osoby uprawnionej do głosowania – zamiast „dowodu osobistego” wprowadzono „dokument tożsamości ze zdjęciem”,
 11. rozszerzenia katalogu kanałów komunikacji z mieszkańcami, np. poprzez dodatkowe kanały komunikacji społecznej, takie jak: strona sołecka lub subdomena WWW gminnego dla sołectwa;
 12. nagrywania przebiegu zebrań wiejskich oraz zamieszczania w protokołach informacji o podjętych uchwałach, decyzjach i innych istotnych ustaleniach,
 13. zapisy przebiegu  zebrań wiejskich powinny być archiwizowane przez 5 lat,
 14. zmniejszenia liczby mieszkańców wymaganą do ważności podejmowanych uchwał na zebraniu wiejskim z 10% do 20 osób - mieszkańców uprawnionych do głosowania,
 15. przedstawiania przez sołtysa zebraniu wiejskiemu, oprócz sprawozdania z gospodarki finansowej sołectwa, również sprawozdanie z jego działalności,
 16. udostępniania sprawozdań rocznych sołtysów wszystkim innym radom sołeckim na terenie gminy,
 17. stworzenia możliwości organizowania spotkań rad sołeckich w formie telekonferencji – takie rozwiązanie ułatwiłoby członkom rad sołeckich częstsze spotkania,

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem jednolitego tekstu dokumentu.

Poniżej zamieszczony został dotychczasowy projekt statutów sołectw Gminy Izabelin.

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-08-30

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.