Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin

Konsultacje społeczne w przedmiocie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych” i na podstawie Zarządzenia Nr 233/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 14 sierpnia 2017 r.

Przedmiotowe konsultacje odbyły się w terminie od 31.08.2017 r. do 15.09.2017 r. Akcja informacyjna, w sprawie przedmiotowych konsultacji, trwała od 16.08.2017 r. do 15.09.2017 r.

Informacja o konsultacjach w przedmiocie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Gminy, w newsletterze oraz przekazana radnym i organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Izabelin. Projekt Uchwały został wyłożony do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Izabelin, w Referacie Ochrony Środowiska.

W konsultacjach mogli brać udział mieszkańcy Gminy Izabelin i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Podczas konsultacji wpłynęło dziesięć wniosków z uwagami – dwa wnioski złożone zostały przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie „Przyjazne ulice” i Stowarzyszenie DziałajMY!), dwa wnioski złożyła również Rada Sołecka Laski oraz 6 wniosków wpłynęło od mieszkańców Gminy. Ogółem zgłoszono do konsultowanego dokumentu 52 uwagi z czego 8 zostało uwzględnionych. Treść złożonych uwag wraz ze stanowiskiem Urzędu i jego uzasadnieniem znajdują się w załączonej tabeli.

Do sprawozdania dołączony został również tekst jednolity Regulaminu zawierający uwzględnione uwagi.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin zostanie przekazany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu zasięgnięcia opinii, a po jej uzyskaniu zostanie poddany pod obrady Rady Gminy Izabelin.

Przewidywany termin uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin: listopad 2017

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.