Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (zwanego dalej Programem współpracy) zostały przeprowadzone na podstawie:

- art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,
ze zm.)

- art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),

- Uchwały Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

- Zarządzenia Nr 238/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 5 października 2017 r.

Przedmiotowe konsultacje odbyły się w terminie od 21.10.2017 r. do 10.11.2017 r.

Akcja informacyjna w sprawie przedmiotowych konsultacji trwała od 06.10.2017 r. do 10.11.2017 r.

Informacja o niniejszych konsultacjach została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Gminy, w newsletterze, na gminnych tablicach ogłoszeń, w lokalnej prasie – Listy do Sąsiada oraz przekazana organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Izabelin i radnym. Projekt Programu współpracy został wyłożony do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Izabelin, w Wydziale Rozwoju. 8 listopada 2017 r., w Centrum Kultury Izabelin, odbyło się spotkanie Wójta Gminy Izabelin z Organizacjami Pozarządowymi, na którym obecnych było 20 przedstawicieli organizacji, Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy, oraz Kierownik i pracownik Wydziału Rozwoju w Urzędzie.

W konsultacjach mogły brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Podczas konsultacji wpłynął jeden wniosek z uwagami, złożony przez Stowarzyszenie DziałajMY!. Ogółem zgłoszono do konsultowanego dokumentu 13 uwag z czego 3 zostały uwzględnione w całości. Treść złożonych uwag wraz ze stanowiskiem Urzędu i jego uzasadnieniem znajdują się w załączonej tabeli.

Do sprawozdania dołączony został również tekst jednolity Programu, zawierający uwzględnione uwagi.

drukuj (Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi na rok 2018)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-11-24

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.