Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 329/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18 września 2018 r.

Przedmiotowe konsultacje odbyły się w terminie od 21.09.2018 r. do 07.10.2018 r.

Akcja informacyjna w sprawie przedmiotowych konsultacji rozpoczęła się 19.09.2018 r. i prowadzona była w czasie konsultacji, czyli do 07.10.2018 r.

Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wójtem Gminy Izabelin odbyło się 1 października 2018 r. Wzięło w nim udział 15 osób.
W konsultacjach uczestniczyło 6 organizacji.

Konsultacje odbyły się poprzez wyrażenie uwag i opinii w przedmiocie konsultowanego dokumentu, w formie pisemnej lub ustnie, podczas spotkania konsultacyjnego. Uwagi i opinie mogły zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Akcja informacyjna przeprowadzona została z wykorzystaniem wszystkich mediów, na których prowadzone są oficjalne strony internetowe lub podawane oficjalne informacje przez Urząd Gminy (oficjalna strona internetowa Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz gminne profile w internetowych portalach społecznościowych).

Informacja o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Gminy, w newsletterze oraz przekazana radnym i organizacjom pozarządowym, znajdującym się w bazie organizacji pozarządowych, prowadzonej przez Wójta na stronie internetowej Gminy.
Projekt Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, został zamieszczony:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,
2) na stronie internetowej Gminy,
3) oraz udostępniony w formie papierowej w Wydziale Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin, w pok. 
nr 113.

Podczas konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 nie zgłoszono żadnych uwag do konsultowanego projektu uchwały.


Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin.


Program współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został przyjęty przez Radę Gminy Izabelin w dniu 15 października 2018 r. (Uchwała Nr XLI/382/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 października 2018 r.)

http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2018/XLI.382.18.pdf

http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2018/XLI.382.18z.pdf

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2018-11-06

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.