Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Raport z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie zmian w Statucie Gminy Izabelin

Konsultacje społeczne w przedmiocie zmian w Statucie Gminy Izabelin zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 326/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmian w Statucie Gminy Izabelin.

Przedmiotowe konsultacje odbyły się w terminie od 20.09.2018 r. do  03.10.2018 r.
Akcja informacyjna w sprawie przedmiotowych konsultacji trwała 05.09.2018 r. do  03.10.2018 r.

Akcja informacyjna przeprowadzona została z wykorzystaniem wszystkich mediów, na których prowadzone są oficjalne strony internetowe lub podawane oficjalne informacje przez Urząd Gminy – informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Gminy, na gminnym profilu Fanpage na portalu społecznościowym oraz przekazana radnym. 
Projekt Uchwały został również wyłożony do wglądu w wersji papierowej w Biurze Rady Gminy Izabelin, pok. nr 11 Urzędu Gminy Izabelin

Konsultacje zostały przeprowadzone w dwóch formach:
1) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag,
2) zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym - w Biurze Rady Gminy Izabelin, pok. nr 11 Urzędu Gminy Izabelin, w poniedziałki 9.00-18.00, wtorki – piątki 8.00-16.00.

Do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęło 8 uwag, zgłoszonych przez Sołtysa i Radę Sołecką Laski (1 uwaga) oraz przez Stowarzyszenie DziałajMY! (7 uwag).
W dniu 4 października 2018 r. zebrała się Komisja Statutowa, powołana Uchwałą Nr XXXVII/344/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, i ustosunkowała się do uwag zgłoszonych do konsultowanego dokumentu.
Spośród zgłoszonych uwag jedna została przyjęta, siedem zostało nieuwzględnionych.
Zestawienie zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem decyzji odmownych stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin.

Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin została przyjęta przez Radę Gminy Izabelin w dniu 15 października 2018r. - Uchwała Nr XLI/378/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 października 2018 r.

http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2018/XLI.378.18.pdf

http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2018/XLI.378.18z.pdf

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2018-11-02

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.