Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Strategia Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030

drukuj (Strategia Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030)

W dniu 15 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty związane z przygotowaniem projektu Strategi Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030. Obecni na sali mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z wynikami dotychczasowej pracy Zespołu ds Strategii i Wykonawcy.

W połowie lica br. gotowy projekt strategii zostanie przedstawiony Państwu do konsultacji.

 

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-06-18

zaproszenie na warsztaty

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem „Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030” Zespół ds.Strategii serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 1800 w sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin przy ul. J.Matejki 21 w Izabelinie C. Na spotkaniu zostaną przedstawione wyniki dotychczasowej pracy oraz przeprowadzona będzie dyskusja nad celami i wyzwaniami, jakie stoją przed Gminą w najbliższych 15 latach.   

Przewodnicząca Zespołu ds. Strategii

Agnieszka Sobczak     

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-05-26

Szanowni Mieszkańcy,

W bieżącym roku upływa termin obowiązywania dotychczasowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin, która jest podstawowym dokumentem określającym kierunki stałego i harmonijnego rozwoju gminy. Strategia bazuje na jej wewnętrznym potencjale przy jednoczesnym uwzględnieniu wewnętrznych słabości. Określa cele Gminy, ich hierarchię i kolejność realizacji. Zmierza do ciągłego rozwoju Gminy i poprawy życia jej mieszkańców.

Strategia stanowi podstawę działania gminy, tworzonych programów i przedsięwzięć. Gmina, chcąc skorzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania, musi dysponować takim dokumentem.  

Od stycznia bieżącego roku trwają prace nad opracowaniem nowej strategii, która będzie obowiązywać do 2030 roku. W styczniu Wójt powołał Zespół ds. Strategii, którego celem jest przeprowadzenie procedury opracowania i przedłożenia radzie gminy projektu nowej strategii.

Proces budowy strategii jest procesem wieloetapowym. Pierwszy etap to zebranie informacji o obecnym stanie gminy, analiza dostępnych danych statystycznych oraz obowiązujących dokumentów. Tym etapem zajmuje się wykonawca strategii. Drugim etapem są warsztaty.  Do tej chwili odbyły się dwa warsztaty robocze. Na pierwszym z nich, który odbył się w kwietniu br, przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarcza. Wszystkie wnioski stały się materiałem wyjściowym do analizy zasobów własnych i otoczenia (tzw.analiza SWOT). Drugie warsztaty odbyły się w maju tego roku. Zostały na nich określone cele strategiczne i operacyjne oraz zapoznano się z ankietami wypełnionymi przez mieszkańców.

W tym miejscu należą się słowa podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy poświęcili swój czas i wypełnili ankietę. Badania ankietowe stanowią cenne źródło informacji na temat Państwa oceny obecnego stanu Gminy, jej słabych i silnych stron oraz oczekiwań na przyszłość.

W czerwcu br. planowane są kolejne, trzecie warsztaty, tym razem z udziałem organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy. Na tych warsztatach zostaną przedstawione dotychczasowe wyniki prac (analiza problemów, analiza społeczno-gospodarcza, wyniki ankiet, wstępny zarys celów i najważniejszych wyzwań dla gminy do 2030 roku). Planowana jest również dyskusja, składanie uwag i sugestii do przedstawionego materiału.

Kolejne dwa etapy tworzenia strategii tj. konsultacje społeczne oraz przedstawienie projektu strategii pod obrady rady gminy są jeszcze przed nami. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie konsultacji społecznych planowane jest na połowę lipca br., zaś przedłożenie projektu strategii radzie gminy na przełomie października i listopada 2015roku.

Przewodnicząca Zespołu ds. Strategii

Agnieszka Sobczak

Szanowni Mieszkańcy,

W bieżącym roku upływa termin obowiązywania dotychczasowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin, która jest podstawowym dokumentem określającym kierunki stałego i harmonijnego rozwoju gminy. Strategia bazuje na jej wewnętrznym potencjale przy jednoczesnym uwzględnieniu wewnętrznych słabości. Określa cele Gminy, ich hierarchię i kolejność realizacji. Zmierza do ciągłego rozwoju Gminy i poprawy życia jej mieszkańców.

Strategia stanowi podstawę działania gminy, tworzonych programów i przedsięwzięć. Gmina, chcąc skorzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania, musi dysponować takim dokumentem.  

Od stycznia bieżącego roku trwają prace nad opracowaniem nowej strategii, która będzie obowiązywać do 2030 roku. W styczniu Wójt powołał Zespół ds. Strategii, którego celem jest przeprowadzenie procedury opracowania i przedłożenia radzie gminy projektu nowej strategii.

Proces budowy strategii jest procesem wieloetapowym. Pierwszy etap to zebranie informacji o obecnym stanie gminy, analiza dostępnych danych statystycznych oraz obowiązujących dokumentów. Tym etapem zajmuje się wykonawca strategii. Drugim etapem są warsztaty.  Do tej chwili odbyły się dwa warsztaty robocze. Na pierwszym z nich, który odbył się w kwietniu br, przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarcza. Wszystkie wnioski stały się materiałem wyjściowym do analizy zasobów własnych i otoczenia (tzw.analiza SWOT). Drugie warsztaty odbyły się w maju tego roku. Zostały na nich określone cele strategiczne i operacyjne oraz zapoznano się z ankietami wypełnionymi przez mieszkańców.

W tym miejscu należą się słowa podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy poświęcili swój czas i wypełnili ankietę. Badania ankietowe stanowią cenne źródło informacji na temat Państwa oceny obecnego stanu Gminy, jej słabych i silnych stron oraz oczekiwań na przyszłość.

W czerwcu br. planowane są kolejne, trzecie warsztaty, tym razem z udziałem organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy. Na tych warsztatach zostaną przedstawione dotychczasowe wyniki prac (analiza problemów, analiza społeczno-gospodarcza, wyniki ankiet, wstępny zarys celów i najważniejszych wyzwań dla gminy do 2030 roku). Planowana jest również dyskusja, składanie uwag i sugestii do przedstawionego materiału.

Kolejne dwa etapy tworzenia strategii tj. konsultacje społeczne oraz przedstawienie projektu strategii pod obrady rady gminy są jeszcze przed nami. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie konsultacji społecznych planowane jest na połowę lipca br., zaś przedłożenie projektu strategii radzie gminy na przełomie października i listopada 2015roku.

Przewodnicząca Zespołu ds. Strategii

Agnieszka Sobczak

  • autor: Agnieszka Sobczak

Ankiety ws Strategii i PGN

Szanowni Państwo

Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządu długookresowej polityki rozwoju gminy w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej, przestrzennej, ekologicznej i dziedzictwa kulturowego.

Rada Gminy Izabelin uchwałą Nr XXVI/ 154 /2000 z dnia 14 czerwca 2000 r. przyjęła „Strategię zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin do 2015 r.”. Z upływem bieżącego roku przestanie ona obowiązywać, dlatego też należy przystąpić do uchwalenia nowej strategii. Przyjęcie nowej strategii uzasadnione jest także nowym okresem programowania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Posiadanie przez gminę takiego dokumentu, jak strategia, pozwoli na pozyskiwanie środków finansowych na realizację planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

Wobec tego, zwracamy się prośbą o wypełnienie anonimowej, krótkiej ankiety, która została przygotowana na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030. Jest to specjalny formularz, który dzięki Państwa pomocy, pomoże nam usprawnić pracę nad tym ważnym dokumentem. Poniższy kwestionariusz pomoże nam również zidentyfikować problemy dotyczące rozwoju w podstawowych sferach życia gminy.

 

Jednocześnie, zwracam się również z ogromną prośbą o wypełnienie drugiej ankiety, która posłuży do opracowania dokumentu pt: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”. Jest to dokument o charakterze strategicznym, wyznaczający kierunki rozwoju Gminy Izabelin do roku 2020 w zakresie zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, w obszarach związanych m.in. z zaopatrzeniem w ciepło i energię, budownictwem publicznym i mieszkalnictwem komunalnym, gospodarką przestrzenną czy gospodarką odpadami.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” jest także dokumentem niezbędnym dla pozyskania środków z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Powinien zatem wyznaczać ściśle określone cele i projekty w zakresie m.in.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie w oparciu o zasoby lokalne.

 

Oba formularze są dostępne w Urzędzie Gminy Izabelin, poniżej na stronie internetowej a także zostały załączone do światecznego wydania "Listów do Sąsiada". Można je składać w urzędzie gminy, szkole, przedszkolach oraz w GPWiK "Mokre Łąki" a także przesyłać pocztą bądź drogą e-mailową na adres strategia@izabelin.pl.

 

Z góry dziękujemy za wypełnienie obu formularzy.

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-03-02

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.