Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu Zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Izabelin

Zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 14.07.2015r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie projektu Zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Izabelin. Konsultacje prowadzone były od dnia 16.07.2015 do 07.08 2018r.

W trakcie trwania konsultacji wpłynęły dwa postulaty (02.08.2015r. oraz 05.08.2015r.).

Postulat z dnia 2.08.2015r. dotyczył „Określenia terminu wystawiania odpadów na ulicę i wprowadzenia opłat za jego nie przestrzeganie” oraz „Określenia miejsca mycia i dezynfekcji pojemników oraz powiadomienia właściciela nieruchomości o terminie tych zabiegów sanitarnych”.

Osoba konsultująca proponuje rozszerzenie zapisu § 3 ust. 5  w następujący sposób:

- „umożliwić odbiór zgromadzonych odpadów w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie pojemników lub worków na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnienia w altance śmietnikowej z wejściem od strony ulicy, nie wcześniej niż poprzedniego dnia niż dzień wywozu podany w harmonogramie i nie później niż do godziny ustalonej w harmonogramie”;

Ponadto propozycje osoby konsultującej dotyczą dodania zapisu w § 3 „Obowiązki osób pozbywających się odpadów komunalnych o następującej treści:

  • w przypadku wystawienia pojemnika lub worków, na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem nieruchomości, wcześniej niż poprzedniego dnia, niż dzień wywozu podany w harmonogramie, będzie pobierana od Właściciela nieruchomości opłata za zajęcie pasa drogowego. Rada Gminy uchwali zryczałtowaną stawkę dzienną”.

lub

  • w przypadku wystawienia pojemnika lub worków, na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem nieruchomości, wcześniej niż poprzedniego dnia, niż dzień wywozu podany w harmonogramie, operator wywiezie odpady dodatkowo poza harmonogramem, a kosztami wywozu zostanie obciążony Właściciel nieruchomości. Rada Gminy uchwali zryczałtowaną stawkę wywozu”.

Ustosunkowując się do powyższych propozycji, należy zaznaczyć, iż każda sytuacja przetrzymywania pojemników lub worków z odpadami komunalnymi poza terenem nieruchomości wcześniej niż dnia poprzedzającego dzień wywozu odpadów określony w harmonogramie  (po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie pracowników urzędu) jest dla każdego punktu adresowego oddzielnie weryfikowana. Przetrzymywanie pojemników lub worków może świadczyć nie tylko o niedopilnowaniu ze strony mieszkańców terminów wystawiania odpadów, ale również może być wynikiem zaniechania odbioru ze strony operatora.

W przypadkach przetrzymywania odpadów poza terenem nieruchomości wcześniej niż dnia poprzedzającego dzień wywozu odpadów określony w harmonogramie  po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia podejmowane są czynności, służące zaniechaniu takich działań,. Jeżeli worki lub pojemniki z odpadami zalegają z winy operatora systemu gospodarowania odpadami wzywany jest on do odbioru odpadów (za zwłokę w terminowym odebraniu odpadów przewidziane są kary umowne). Jeżeli za zaleganie odpadów odpowiedzialny  jest właściciel nieruchomości wzywany jest on do zabrania odpadów oraz przetrzymywania ich na własnej nieruchomości do terminu kolejnego odbioru. W przypadku niedostosowania się do zaleceń, w oparciu o obowiązujące przepisy podejmowane są kolejne kroki służące wyegzekwowaniu obowiązków właściciela nieruchomości.

Ponadto każdorazowe stwierdzanie przetrzymywania pojemników lub worków z odpadami komunalnymi poza terenem nieruchomości z wyjątkiem terminu określonego w harmonogramie przez operatora systemu wiązałoby się z dodatkowymi, codziennymi przejazdami wszystkimi gminnymi ulicami (codzienne przejazdy odbywają się określonymi ulicami). Taka kontrola prowadzona przez operatora systemu generowałaby ponadnormatywne koszty transportu, a pojedyncze przypadki nałożenia dodatkowej opłaty za odbiór odpadów poza terminami określonymi w harmonogramie nie rekompensowałoby ponadplanowych kosztów transportu ponoszonych przez operatora, które w konsekwencji musiałby ponieść każdy z mieszkańców gminy objęty systemem.

Ustosunkowując się do postulatu dotyczącego pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego, należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.) zajęcie pasa drogowego wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi w przypadku:

  • "prowadzenia robót w pasie drogowym;
  • umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  • umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 (dot. np. ogródków gastronomicznych, miejsc handlowych)"

Opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana jest wyłącznie w określonych powyższych przypadkach. Wystawienie odpadów w workach czy pojemników na odpady komunalne nie mieści się w powyższych rodzajach zajęcia pasa drogowego, a zatem pobieranie opłaty w tym przypadku wykracza poza ustawowe uprawnienia organu..

Osoba konsultująca proponuje również rozszerzenie zapisu § 7 ust. 5 „Sposób i warunki wykonywania usługi przez operatora odbierającego odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości w gminie Izabelin” w następujący sposób:

Operator zapewnia mycie oraz dezynfekcję pojemników 2 razy w roku w terminie przez siebie ustalonym i w miejscu poza nieruchomością, które zostanie wskazane oraz odebranym przez SANEPID” oraz dodanie kolejnego ustępu o treści

-„termin mycia i dezynfekcji zostanie podany w harmonogramie lub właściciel nieruchomości zostanie w inny sposób powiadomiony o tym terminie”.

Operator systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Izabelin zapewnia mycie i dezynfekcję pojemników 2 razy w roku. Mycie i dezynfekcja nie będzie stwarzała dodatkowych utrudnień dla mieszkańców, gdyż cała procedura przewiduje udział dwóch samochodów; pierwszy opróżni pojemniki, a drugi je umyje i wydezynfekuje. Będzie odbywało się to w urządzeniach zainstalowanych wewnątrz samochodu, więc nie zachodzi obawa, iż resztki odpadów bądź płyny zanieczyszczą ulicę przed posesją. W związku z powyższym nie jest konieczne organizowanie dodatkowego miejsca celem przeprowadzenia wskazanych zabiegów sanitarno-higienicznych.

Z powyższych postulatów uwzględniony zostanie jedynie zapis dotyczący wskazania w harmonogramie terminów mycia oraz dezynfekcji pojemników na odpady komunalne. §7 ust. 5 zostanie zmieniony w następujący sposób:

Operator zapewnia mycie oraz dezynfekcję pojemników 2 razy w roku w terminie przez siebie ustalonym. Terminy mycia i dezynfekcji pojemników zostaną wskazane w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób”.

Drugi postulat z dnia 05.08.2015r. dotyczył zwiększenia częstotliwości wywozu zmieszanych odpadów komunalnych w okresie od połowy maja do połowy września do 1 raz w tygodniu. Ustosunkowując się do postulatu, należy zaznaczyć iż częstotliwość odbioru odpadów została określona w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w  gminie Izabelin w dniu 9 czerwca 2015r. i jest zgodna z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Podkreślić należy również, iż zwiększenie częstotliwości wiązałoby się ze wzrostem stawki za odbiór odpadów komunalnych od osoby o ok. 3 zł miesięcznie.

drukuj (Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu Zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Izabelin)

Zasady odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Izabelin - projekt konsultowany

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.