Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wynik konsultacji społecznych w sprawie projektu budowy systemu ścieżek na terenie gminy Izabelin

Zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 lipca 2015 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie projektu budowy systemu ścieżek na terenie gminy  Izabelin.

 

Konsultacje przeprowadzone były w dniach od 31.07.2015r. – 14.08.2015r.

 

Celem konsultacji było zebranie wniosków i opinii mieszkańców dotyczących projektu budowy systemu ścieżek na terenie gminy  Izabelin.

 

Formularz konsultacyjny oraz informacja o konsultacjach  zostały zamieszczone na stronie internetowej: www.gmina.izabelin.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Mieszkańcy gminy mieli możliwość składania wypełnionego formularza, stanowiącego  załącznik do zarządzenia:

1) w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.glonek@izabelin.pl

3) za pośrednictwem faxu nr 22 722 80 06

4) w formie pisemnej bezpośrednio w Kancelarii Urzędu  Gminy Izabelin

 

 

Wynik konsultacji:

 

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z inicjatywy Wójta Gminy Izabelin w przedmiocie projektu budowy systemu ścieżek na terenie gminy  Izabelin zostało złożonych 6 wniosków, wśród których zaproponowano następujące zmiany:

 

1.   Zmiana projektowanej nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej bezfazowej na nawierzchnię asfaltową.

 

Nawierzchnia asfaltowa projektowana jest na odcinkach pomiędzy Laskami i Izabelinem oraz Izabelinem i Truskawiem. W miejscach, gdzie trasa dla rowerów przebiega w miejscu infrastruktury technicznej, przewiduje się kostkę bezfazową, by zapewnić niskokosztowy dostęp do niej, bez konieczności niszczenia nawierzchni.

 

W związku z powyższym wniosek w części uwzględniony.

 

2. Zmiana oznakowania tras rowerowych z C-13/16 i C-13 na C-16 z tabliczką T-22.

 

Proponowana zmiana będzie uwzględniona pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zarząd Dróg Powiatowych bądź Zarząd Dróg Wojewódzkich i takie rozwiązanie zostanie dopuszczone jako trasa rowerowa w ramach projektu „Rozwój sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT WOF.

 

Brak rozstrzygnięcia na dzień sporządzenia niniejszego protokołu.

 

3.   Zachowanie ciągłości nawierzchni i niwelety trasy rowerowej na wyjazdach z bram i wybranych ulicach podporządkowanych. W przypadku odrzucenia uzupełnienie przejazdów rowerowych w ciągu ul. Sienkiewicza.

 

W miejscach, gdzie istniejące bramy zaniżone są w stosunku do projektowanego ciągu pieszo-rowerowego, zaprojektowano wykonanie ramp na długości 2.0m przy dojeździe do zjazdu z każdej strony. Na zjazdach zachowano ciągłość koloru nawierzchni (tj. taki sam kolor nawierzchni na zjazdach i na ciągu pieszo-rowerowym).

Na skrzyżowaniach przewidziano wyznaczenie przejazdów rowerowych (również na ul. Sienkiewicza) oraz obniżenie krawężnika, który umożliwia swobodny przejazd.

 

Wniosek uwzględniony w projekcie.

 

 

4.   Umożliwienie wjazdu na trasę rowerową z ulic dochodzących do ul. 3 Maja od strony południowej: Łąkowej, Małachowskiego i Sarenki.

 

Wniosek uwzględniony.

 

5.   Zaprojektowanie brakujących przejazdów na ulicach: Estrady, Wojska Polskiego, Szkolnej, Miazgowskich, Sierakowskiej.

 

Wniosek uwzględniony na ulicach Wojska Polskiego, Szkolnej, Miazgowskich, Sierakowskiej. Skrzyżowanie z ul. Estrady znajduje się poza opracowaniem, teren należy do m.st. Warszawy.

 

6.   Budowa ciągu pieszo- rowerowego po południowej stronie ul. 3 Maja od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego z zachowaniem ciągłości chodnika.

 

Wniosek uwzględniony.

 

7.   Korekta przebiegu przejazdu rowerowego przez ul. Pomidorową tak, aby jego wschodnia część zbliżała się do jezdni i zarazem znajdowała się na przedłużeniu trasy rowerowej od strony wschodniej.

 

Wniosek uwzględniony.

 

8.   Przesunięcie znaku ograniczenia prędkości do 30km/h przed koniec pasa rowerowego po stronie południowej, doprowadzenie trasy rowerowej od strony Warszawy do samego ronda oraz zaprojektowanie zjazdu z ronda na trasę rowerową między ul. 3 Maja a ul. Południową- dodanie do istniejących trzech wlotów jeszcze jednego, czwartego, przeznaczonego tylko dla rowerów.

 

Wniosek uwzględniony.

 

9.   Wyłączenia rowerów spod zakazu wjazdu z ul. 3 Maja w ul. Słoneczną oraz w ul. Partyzantów(znak B-2) poprzez dodanie tabliczki T-22 (nie dotyczy rowerów).

 

Wniosek uwzględniony.

 

10. Powiązanie ul. Krasińskiego z drogą rowerową w ul. 3 Maja:

- do projektowanego ukośnego zjazdu z jezdni ul. Krasińskiego na CPR po jej północno- zachodniej stronie, przed przejściem dla pieszych przez tą ulicę, aby umożliwić rowerzystom skręt  z ul. Krasińskiego w ul. 3 Maja w prawo

- wyznaczenie jeszcze jednego przejazdu rowerowego przez ul. Krasińskiego na jej skręcie przed połączeniem z ul.3 Maja

- przedłużenie ukośnego łącznika biegnącego od strony ul. 3 Maja do ul. Krasińskiego do samej jezdni z zachowaniem nawierzchni i oznakowanie go znakami poziomymi P-23 i B-36

- zaprojektowanie rowerowego pasa włączającego na odcinku między dwoma pierwszymi zjazdami bramnymi w ul. Krasińskiego.

 

Osoba zgłaszająca powyższą uwagę zrezygnowała z niej i zaproponowała inne rozwiązanie, polegające na umożliwieniu jadącym od Warszawy włączanie się w ul. Krasińskiego, a jadącym z ul. Krasińskiego jechanie na wprost omijając skrzyżowanie lub wygodne wjechanie na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. 3 Maja. 

 

Zaproponowana zmiana została zaakceptowana.

 

11. Zapewnienie relacji skrętnych na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Charłampa poprzez rozwiązanie optymalne jakim jest wyznaczenie mini ronda z przejezdną wyspą centralną lub niezbędnym minimum z zastosowaniem  wtopionego krawężnika na końcowym, skrętnym odcinku trasy rowerowej.

 

Wniosek uwzględniony w części dotyczącej wtopionego krawężnika na końcowym, skrętnym odcinku trasy rowerowej. Odcinek Sienkiewicza- Izabelińska uzgadniany jest z gminą Stare Babice.

 

12. Rezygnacja z ciągów pieszo- rowerowych na rzecz dróg dla rowerów w pasie jezdni.

 

W Laskach na fragmencie od ul. Partyzantów do ronda projektuje się 2 pasy jednokierunkowe wydzielone z jezdni.

Ze względu na ograniczenia wynikające z istniejącej  infrastruktury drogowej i prawa własności oraz niedawnej przebudowy ul. 3 Maja nie ma możliwości wydzielenia dróg dla rowerów w innych odcinkach dróg.

 

W związku z powyższym wniosek uwzględniony częściowo.

 

13. Rezygnacja z ciągów pieszo- rowerowych  wzdłuż ul. Sierakowskiej i ul. Sienkiewicza na rzecz wyremontowania dróg.

 

Projekt tras rowerowych w Izabelinie będzie ubiegał się o dofinansowanie jego budowy ze środków UE, w ramach projektu ”Rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT. Aby dostać wspomnianą pomoc finansową, projekt musi spełnić szereg wyznaczonych kryteriów. Nadrzędnym jego celem jest zapewnienie transportu niskoemisyjnego, a co za tym idzie zapewnienie największej liczbie mieszkańców możliwości dojazdu rowerem do miejsc komunikacji publicznej i pracy. Ważnym kryterium przy ocenie naszego projektu będzie dołączenie się do dróg rowerowych projektowanych w gminach sąsiadujących. Poprowadzenie ciągów rowerowych wzdłuż ul. Sierakowskiej i ul. Sienkiewicza zwiększy szansę na dofinansowanie. Środków uzyskanych z dofinansowania nie można zużytkować jednak na inny cel niż wskazany w projekcie.

 

W związku z powyższym wniosek nieuwzględniony.

 

14. Wytyczenie jednokierunkowych pasów dla rowerów w pasie jezdni.

 

W Laskach na fragmencie od ul. Partyzantów do ronda projektuje się 2 pasy jednokierunkowe wydzielone z jezdni.

Ze względu na ograniczenia wynikające z istniejącej  infrastruktury drogowej i prawa własności nie ma możliwości wydzielenia dróg dla rowerów w jezdni.

 

W związku z powyższym wniosek uwzględniony częściowo.

 

15. Na odcinku pomiędzy Izabelinem a Truskawiem wyznaczenie ciągu pieszo- rowerowego lub chodnika dla pieszych i pasa dla rowerzystów.

 

Na odcinku od Izabelina do Truskawia, po stronie północnej ul. 3 Maja projektuje się drogę dla rowerów o szer. 2 m, gdyż po jej stronie południowej ZDP przewiduje budowę chodnika. Do czasu jego budowy, według artykułu 11 Prawa o Ruchu Drogowym pieszy może korzystać z drogi dla rowerów w przypadku braku chodnika lub pobocza.

W związku z powyższym wniosek nieuwzględniony.

 

16. Rezygnacją z ciągów pieszo- rowerowych  wzdłuż ul. Sierakowskiej i ul. Sienkiewicza.

 

Patrz pkt 12.

 

W związku z powyższym wniosek nieuwzględniony.

 

17. Zmiana przebiegu trasy dla rowerów i poprowadzenie go ul. Krasińskiego, ul. Rynkową i ul. Langiewicza zamiast ul.3 Maja.

 

Wskazany przebieg trasy dla rowerów omijający centrum Izabelina i biegnący ulicami ul. Krasińskiego, ul. Rynkową i ul. Langiewicza był pierwotnie planowany. Dnia 06.05.2015r. wpłynęła petycja podpisana przez 512 osób, mieszkańców gminy Izabelin, aby ruch rowerowy poprowadzić ul. 3 Maja, gdyż jest to najbardziej wykorzystywana oś komunikacji. Gmina zgodziła się na taka zmianę przebiegu trasy rowerowej. Natężenie ruchu na ul. Krasińskiego nie wymaga i nie uzasadnia budowy trasy rowerowej.

 

W związku z powyższym wniosek nieuwzględniony.

 

18. Wytyczenie dróg dla rowerów od strony Lipkowa.

 

Ze względu na ograniczenia wynikające z istniejącej  infrastruktury drogowej i prawa własności w pasach rozgraniczających ulicę Lipkowską, nie ma możliwości wytyczenia trasy rowerowej.

 

W związku z powyższym wniosek nieuwzględniony.

 

19. Wytyczenie ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od ul.Chodkiewicza w Izabelinie do ul. Gen.R.Abrahama w Sierakowie.

 

Ze względu na ograniczenia wynikające z istniejącej  infrastruktury drogowej- rowów  i prawa własności, w pasach rozgraniczających ulicę Sierakowską, nie ma możliwości wytyczenia trasy rowerowej.

 

W związku z powyższym wniosek nieuwzględniony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Wynik konsultacji społecznych w sprawie projektu budowy systemu ścieżek na terenie gminy Izabelin)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.