Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r. oraz nabór reprezentantów do komisji konkursowej

Wójt Gminy Izabelin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2016 oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji tj. od 25.06.2016 r. do 31.08.2016 r.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 30.000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 5. Zadanie musi być skierowane do mieszkańców Gminy Izabelin.
 6. Gmina Izabelin może zlecić realizację zadania publicznego jednemu lub kilku Oferentom w granicach kwoty określonej w punkcie I.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości przyznanego dofinansowania w stosunku do kwoty wnioskowanej przez Oferenta.
 8. W przypadku zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do kwoty wnioskowanej przez Oferenta nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku Oferent może  zaakceptować zmniejszenie kwoty dotacji, negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać wniosek.
 9. Po zaakceptowaniu przez Oferenta zmniejszenia kwoty dotacji Oferent zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu zadania publicznego.
 10. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków, które są niezbędne do realizacji zadania, zostaną przewidziane w ofercie i zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania, a w szczególności na:
 1. wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników,
 2. zakup materiałów na zajęcia dla uczestników,
 3. transport uczestników,
 4. bilety wstępu,
 5. zakwaterowanie i wyżywienie opiekunów-wolontariuszy.
 1. W ofercie realizacji zadania oprócz łącznej liczby uczestników należy wskazać liczbę dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Izabelin.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2016 r.
 2. Środki z dotacji można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Gminy Izabelin (od 6 roku życia do ukończenia szkoły  ponadgimnazjalnej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia).

IV. Wymagane dokumenty

 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 2. Wraz z ofertą należy przedłożyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, poświadczone za zgodność z oryginałem.
 3. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem (liczy się data wpływu do Urzędu) od dnia 28 kwietnia 2016 r. do dnia 20 maja 2016 r. (włącznie) na adres: Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.
 2. Ofertę należy dostarczyć w opisanej, zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz podaniem nazwy zadania publicznego.

VI. Terminy i tryb wyboru oferty

 1. Otwarcia ofert i ich wstępnej oceny pod względem formalnym dokonają upoważnieni pracownicy Urzędu do dnia 25 maja 2016 r.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja powołana przez Wójta Gminy.
 3. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt, po zapoznaniu się z opinią komisji, do dnia 3 czerwca 2016 r.
 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 5. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze ww. konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert.
 6. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 7. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne i wymagane dokumenty:
 1. podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania,
 3. przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami - kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji albo kopia dekretu biskupa na obsadzenie na stanowisku proboszcza – dokument musi być poświadczony za zgodność z oryginałem
 4. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — oferent powinien przedłożyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
 5. formularz oferty został podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
 1. Kryteria merytoryczne:
 1. adresatami zadania są dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Izabelin,
 2. podmiot składający ofertę jest bezpośrednim organizatorem i realizatorem zadania,
 3. realizacja zadania opiera się na zasobach przede wszystkim na pracy wykwalifikowanej kadry,
 4. podmiot składający ofertę posiada doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.
 1. Do oferty można dołączyć:
 1. rekomendacje i opinie uzyskane przez organizację lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z wcześniej przeprowadzonych zadań podobnego rodzaju,
 2. kopie zaświadczeń, certyfikatów itp. potwierdzających kwalifikacje personelu.

Ocena komisji oparta będzie na danych zawartych w ofercie oraz w załączonych dokumentach.

 

Nabór reprezentatów do komisji konkursowej.

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór reprezentantów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych na otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, w okresie: 25 czerwca 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r., z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.

Termin i miejsce zgłaszania kandydatur:

od dnia 28 kwietnia 2016 r. do dnia 13 maja 2016 r.

Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Wniosek ze wskazaniem imienia i nazwiska reprezentanta musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Do wniosku należy załączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji albo kopię dekretu biskupa na obsadzenie na stanowisku proboszcza.

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2016-04-27

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.