Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej

Wójt Gminy Izabelin ogłasza konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego, dotyczącego działalności edukacyjnej i profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r., oraz zaprasza do składania ofert.

I. Rodzaj i nazwa zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1. Zadanie konkursowe obejmuje obszar działalności edukacyjnej i profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, zwane dalej zadaniem.
2. Nazwa zadania konkursowego: działalność edukacyjna i profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r.,
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30.500,00 zł.

II. Sposób zlecania realizacji może nastąpić w formie:

1.wsparcia z udzieleniem środków na dofinansowanie wykonania zadania – warunkiem jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% przewidzianych do poniesienia wydatków, lub

2. powierzenia – zadanie nie może być finansowane z innych źródeł.

III. Termin i warunki realizacji zadnia.

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r.

2. Adresatami zadania są dzieci, młodzież i dorośli, którzy mieszkają na terenie Gminy Izabelin.

IV. Kryteria oceny ofert.

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o następujące kryteria:

1) Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem.
2) Pomysłowość i metody realizacji zadania.
3) Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania.
4) Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego.
5) Osiągalność i realność celów.
6) Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania.
7) Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań.
8) Liczebność i charakterystyka grup odbiorców.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 mają jednakową wartość.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem na adres: Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (liczy się data wpływu do Urzędu).
2. Oferty należy składać w terminie od dnia 29 marca 2017 r. do dnia 7 kwietnia 2017r. (włącznie).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt. X i XI

Oferty należy składać w opisanej, zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz podaniem nazwy zadania publicznego, na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VII. Termin i tryb wyboru oferty

1. Otwarcia ofert i ich wstępnej oceny pod względem formalnym dokonają upoważnieni pracownicy Urzędu do dnia 11 kwietnia 2017 r.
2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja powołana przez Wójta Gminy.
3. Decyzję o udzieleniu środków na realizację zadania publicznego podejmuje Wójt, po zapoznaniu się z opinią komisji, do dnia 14 kwietnia 2017 r.
4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
5. Gmina Izabelin może zlecić realizację zadania publicznego jednemu lub kilku oferentom w granicach kwoty określonej w punkcie II.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości przyznanego dofinansowania w stosunku do kwoty wnioskowanej przez oferenta.
7. W przypadku zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do kwoty wnioskowanej przez oferenta nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może  zaakceptować zmniejszenie kwoty dotacji, negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać wniosek.
8. Po zaakceptowaniu przez oferenta zmniejszenia kwoty dotacji, oferent zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanego kosztorysu zadania publicznego i harmonogramu, jeżeli ten ulegnie zmianie.
9. Możliwe jest dofinansowanie/finansowanie jednej oferty, dofinansowanie więcej niż jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert. W przypadku dofinansowania więcej niż jednej oferty, środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze ww. konkursu.
10. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

VIII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

1. Od wyników konkursu ofert można odwołać się do Wójta Gminy Izabelin w terminie 7 dnia od ogłoszenia wyników, o którym mowa w pkt. VII.
2. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:   

1) powierzyć/wesprzeć realizację zadnia,
2) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie i powierzyć/wesprzeć realizację zadania po zaakceptowaniu tych zmian przez oferenta,
3) podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

IX. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs

1. Przy wsparciu realizacji zadania warunkiem udzielenia środków na dofinansowanie wykonania zadania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% przewidzianych do poniesienia wydatków.
2. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe – nie uznaje się za wkład własny pracy wolontariuszy ani też wkładu rzeczowego.

X. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty

1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
2. Statut organizacji,
3. Oświadczenie* potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
4. Oświadczenie* osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Oświadczenie*, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
6. Oświadczenie* osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł – dotyczy powierzenia realizacji zadania
7. Oświadczenie* osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą – dotyczy wsparcia realizacji zadania

*Oświadczenia mogą być zawarte w jednym piśmie

XI. Do oferty można dołączyć:

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

XII. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia terminu konkursu ofert

Wójt Gminy Izabelin zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

XIII. Ocena komisji oparta będzie na danych zawartych w ofercie oraz w załączonych dokumentach.

 

 

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-03-29

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.