Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Menu

Kalendarium

Reklama

 • pakiet czterech uchwał
 • ochrona danych banner
 • akcje i alarmy

Treść

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Do 26 sierpnia można składać swoją kandydaturę na rachmistrza spisowego na terenie Gminy Izabelin w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku.

Wójt Gminy Izabelin – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Izabelin w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728), informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych na terenie Gminy Izabelin. Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych na terenie Gminy Izabelin;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 • posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;
 • praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;
 • pełna sprawność fizyczna;
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność);
 • obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Ważne informacje dla osób składających oferty:

 • Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
 • Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu wywiadów bezpośrednich, rachmistrzowie ci będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych wyposażonych dodatkowo w funkcjonalność kanału CATI (urządzenia te przekazane zostaną rachmistrzom na czas zbierania danych w spisie).
 • Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wymagane dokumenty przy składaniu ofert:

 • Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  imienia i nazwiska,
  adresu zamieszkania,
  telefonu,
  adresu email.
 • Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
 • Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

Wynagrodzenie rachmistrza:

Wynagrodzenie ustala się, zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego

Składanie ofert:

 • Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 26 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu.
 • Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą nie będą rozpatrywane.
 • Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na stronie internetowej: https://rolny.spis.gov.pl/.
 • Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe pod nr tel.: 22 722 89 34

drukuj (Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.)

 • treść komunikatu w wersji graficznej

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.