Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wymiana pieców na paliwa stałe w ramach gminnego programu dotacji celowych – aktualizacja dokumentów

Informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2020r. Uchwałą XXVII/220/20 Rady Gminy Izabelin (w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne) została uproszczona procedura udzielania dotacji. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 28 sierpnia 2020r. (Rocznik 2020, Pozycja 9002).

Tak jak dotychczas w celu wymiany pieca na paliwo stałe na nowoczesne proekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, pompę ciepła, kocioł elektryczny) należy złożyć wniosek, podpisać stosowną umowę a po zakończeniu procesu wymiany przedstawić wymagane dokumenty w celu rozliczenia dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania został utrzymany i może osiągnąć 90% łącznej wartości udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 tys. zł. Poziom dotacji nie zależy od dochodów, utrzymany został wymóg braku zaległości wobec gminy z tytułu podatków oraz innych należności cywilnoprawnych.

Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

 1. uchwała dopuszcza składanie wniosków w wersji elektronicznej – z chwilą zakończenia prac nad aplikacją zostanie ona udostępniona do korzystania,
 2. do kotłów Klasy A (dofinansowanie do 8tys zł, nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych) dołożono kotły LPG tak by możliwe było udzielenie dotacji także osobom, poza zasięgiem sieci gazowej,
 3. dopuszcza się w uchwale by wnioskodawcą był także samoistny posiadacz nieruchomości czyli osoba bez prawa własności wypełniająca wszystkie obowiązki właściciela nieruchomości,
 4. wnioski można składać przez cały rok. Jeśli środki budżetowe przeznaczone na dotacje zostaną wyczerpane, złożone wnioski zostają zawieszone do czasu uruchomienia nowych środków – nie jest wymagane powtórne złożenie wniosku,

Koszty kwalifikowane pozostają bez zmian i tak jak dotychczas będą to koszty zakupu:

 • źródła ciepła wraz z osprzętem i jego montażem,
 • podajnika opału,
 • zasobnika na opał,
 • zasobnika c.w.u.,
 • czujnika czadu, gazu (w przypadku instalacji kotła gazowego)

Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Izabelin:

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w uchwale budżetowej na dany rok. Formularz wniosku, oświadczenie wnioskodawcy oraz uchwały dostępne są poniżej w załącznikach.

Przed wypełnieniem i wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami uzupełniającymi:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest jednocześnie zaproszeniem do podpisania umowy o treści w poniższym załączniku.

Z chwilą zakończenia inwestycji prosimy przesłać skany/ zdjęcia dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji na adres e-mail: wymianapieca@izabelin.pl. Po przygotowaniu rozliczenia zostaniecie Państwo zaproszeni do urzędu z oryginałami w/w dokumentów w celu podpisania przygotowanego uprzednio rozliczenia.  Oryginały dokumentów po zrobieniu kopii zostaną zwrócone.

Ze względów epidemiologicznych zrezygnowaliśmy z wizji lokalnych w celu oględzin starego pieca podlegającego wymianie oraz nowego kotła po instalacji – przy rozpatrywaniu wniosku oraz przy rozliczeniu dotacji polegamy na dokumentacji zdjęciowej dostarczonej przez mieszkańca. W przypadku powzięcia przez urząd wątpliwości odnośnie przesłanej dokumentacji i złożonych oświadczeń możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej przy zachowaniu środków ochrony. Po przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół o treści przedstawionej poniżej:

Zapraszamy wszystkich mieszkańców posiadających jeszcze piece na paliwa stałe do skorzystania z dotacji celowej i wymiany pieca na nowoczesny ekologiczny kocioł. Jednocześnie przypominamy, że korzystanie z pieców pozaklasowych tzw. kopciuchów będzie prawnie zabronione z dniem 1 stycznia 2023r (!!!).

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.