Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zmiany w programie Czyste Powietrze – prefinansowanie oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji

Od 15 lipca 2022 roku zmienił się program Czyste Powietrze. Zmiana umożliwia otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki) dla wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania. Zmiana dotyczy również maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów w Części 2) Programu – wzrost do 47 000 zł  i Części 3) Programu – wzrost do 79 000 zł.

Warunki dotacji z prefinansowaniem

  • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem, wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku).

Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.

Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność, w maksymalnie 3 częściach.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie przez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

  • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

  • za pośrednictwem naszego urzędu,
  • listownie na adres właściwego WFOŚiGW (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
  • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie opisanej powyżej zmiany Programu rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 2) albo Części 3) Programu przed 15 lipca 2022 r., która zmieniałaby warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed 15 lipca 2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

Przydatne linki

Strona Programu „Czyste Powietrze” https://czystepowietrze.gov.pl/ 

Portal Beneficjenta https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

drukuj (Zmiany w programie Czyste Powietrze – prefinansowanie oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.