Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Rozbudowa Skateparku przy ul. Wojska Polskiego

W dniu 18.08.2021 Gmina Izabelin podpisała umowę na dofinansowanie rozbudowy Skateparku przy ul. Wojska Polskiego.

Dotacja na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej – aktualizacja dokumentów

Na podstawie Uchwały nr XXXIV/265/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wprowadzono zmiany w zasadach udzielania dotacji.

Podobnie jak w poprzednich latach wartość dotacji wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 1200 zł brutto. Podobnie jak w poprzednich latach wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji aby mogły zostać uznane za kwalifikowane muszą być poniesione po dniu podpisania umowy o dotację.

Obecnie wnioski można składać na 3 sposoby:

  1. W wersji papierowej
  2. W wersji elektronicznej w formie skanu wysłane na adres mailowy kancelaria@izabelin.pl
  3. Poprzez specjalny formularz na stronie internetowej urzędu – opcja ta jeszcze nie została uruchomiona, ale już nad nią pracujemy.

Do wniosku należy dołączyć Warunki techniczne uzyskane w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki”.

Doprecyzowaniu uległa definicja przyłącza kanalizacyjnego.

Zgodnie z uchwałą przyłączem  przyłączu, należy przez to rozumieć przyłącze kanalizacyjne, tj. odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług (tj. instalację wewnątrz nieruchomości budynkowej odbiorcy usług lub w nieruchomości gruntowej należącej do odbiorcy usług) z siecią kanalizacyjną; w przypadku posiadania studzienki na nieruchomości odbiorcy usług – przyłączem jest odcinek przewodu od sieci kanalizacyjnej do studzienki; w przypadku braku studzienki na nieruchomości odbiorcy usług – przyłączem jest odcinek od sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości gruntowej odbiorcy usług, przy czym w takim przypadku do kosztów kwalifikowanych inwestycji można zaliczyć także zakup, budowę lub montaż studzienki.

Udzielenie dotacji jest możliwe jedynie w przypadku, gdy wynikiem inwestycji będzie zmiana przeznaczenia istniejącego zbiornika bezodpływowych nieczystości ciekłych na inne cele, niż gromadzenie ścieków, w szczególności na zbiornik do gromadzenia wody deszczowej lub likwidacja istniejącego zbiornika bezodpływowych nieczystości ciekłych w terminie 90 dni od dnia odbioru przyłącza.

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.