Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Izabelin. Prace objęły analizę istniejącej dokumentacji i występujących w przeszłości zdarzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi oraz inwentaryzację infrastruktury odwodnieniowej, terenów uszczelnionych i terenów zielonych gminy. Na ich podstawie ustalono możliwe przyczyny występujących podtopień i zaproponowano kierunki działań naprawczych.

Opracowanie składa się z 3 części.

Część pierwszą stanowi inwentaryzacja istniejącej infrastruktury odwodnieniowej i zagospodarowania terenu. Przeprowadzone w ramach tej części prace objęły analizę warunków środowiskowych oraz rozmieszczenia i stanu istniejącej infrastruktury służącej do odwodnienia terenu i przejęcia wody opadowej, na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej i dotychczas opracowanych koncepcji. Wykonano również inwentaryzację terenową, wraz z przeglądem technicznym, urządzeń wodnych. Wykonano inwentaryzację terenów zieleni i nieużytków, pod kątem ich możliwego wykorzystania dla zagospodarowania wód opadowych, przy zastosowaniu rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury (BZI).

Część drugą stanowi opis stanu istniejącego i diagnoza problemów związanych z wodami opadowymi występujących na terenie Gminy. Przeprowadzone w ramach tej części prace obejmują analizę materiałów zebranych w części pierwszej opracowania. Szczególnie uwzględniono ukształtowanie terenu i kierunki spływów wód opadowych, stan istniejącej infrastruktury technicznej służącej do odwodnienia terenu i przejęcia wody opadowej oraz rozmieszczenie elementów przyrodniczych faktycznie lub potencjalnie wspomagających zagospodarowanie wód opadowych. Przeanalizowano i uporządkowano przyczyny podtopień na terenie Gminy i wyznaczono priorytetowe obszary dla podjęcia działań.

Część trzecia objęła przygotowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych na terenie Gminy.

Koncepcja obejmuje działania organizacyjne, w tym planistyczne, techniczne oraz edukacyjno-informacyjne, a także proponuje zaangażowanie wszystkich interesariuszy, w szczególności zaś samorządu i mieszkańców Gminy. Zaproponowano działania z zakresu rozwiązań technicznych jak i współpracującego systemu błękitno-zielonej infrastruktury. Analizie poddano powiązania koncepcji z innymi dokumentami strategicznymi gminy oraz wskazano możliwe źródła finansowania. Opracowano również aktywne bazy geoprzestrzenne GIS z ukształtowaniem i liniami spływów powierzchniowych, obszarami zagrożonymi podtopieniami i potencjałem retencyjnym terenu a także z obiektami infrastruktury (zabudowaniami, infrastrukturą drogową i infrastrukturą kanalizacyjną) i proponowanymi kierunkowymi działaniami naprawczymi.

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer