Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

DEKLARACJE ODPADOWE – kiedy złożyć lub zmienić?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Izabelin (nawet bez zameldowania). Opłaty wnosi się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Izabelin:

33,00 zł

Miesięczna stawka opłaty od osoby mieszkającej na terenie gminy Izabelin

6,00 zł

Zwolnienie z części opłaty dla osób kompostujących bioodpady

15,00 zł

Zwolnienie z części opłaty dla osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

169,30 zł

Ryczałtowa stawka opłaty za rok w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

 

 • ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

Dla nieruchomości zamieszkałych obowiązek złożenia pierwszej deklaracji pojawia się w momencie zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości. Na złożenie deklaracji właściciel nieruchomości ma 14 dni. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itd.)

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • grafika
 • PAMIĘTAJ – ZMIEŃ DEKLARACJĘ!!!

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

UWAGA! Zgłoszenie zmian (tj. wyprowadzka mieszkańca) w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji - nie ma możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za okres wsteczny.

Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji:

 • narodziny dziecka,
 • zgon mieszkańca,
 • wprowadzenie się nowej osoby,
 • tymczasowe zamieszkanie,
 • wyprowadzenie się mieszkańca,
 • wynajem nieruchomości,
 • chęć kompostowania bioodpadów,
 • rezygnacja z kompostowania bioodpadów,
 • grafika

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 • INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY LUB DECYZJA USTALAJĄCA WYSOKOŚĆ OPŁATY

Jeśli deklaracja jest kompletna, a dane w niej są podane w sposób prawidłowy, deklarująca osoba otrzyma informację o wysokości, terminach i sposobie wnoszenia opłaty (numer konta bankowego) za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości.

Jeśli jednak:

 • mieszkaniec nie złożył deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • są uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona w drodze decyzji, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według danych posiadanych przez Urząd Gminy.

 • KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Mieszkańcy gminy Izabelin, którzy deklarują kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami. Obecnie zniżka ta wynosi 6,00 zł na miesiąc na mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć nową deklarację.

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.