Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Mobilny Urzędnik

W ramach poprawy dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach uruchomiona została dla Państwa usługa polegająca na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zameldowania (teren Gminy Izabelin). 

Dla kogo?

 • osób w wieku 60 + mających problem z poruszaniem się;
 • osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;

Jak skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika?
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia:
telefonicznego pod numerem 22 722 89 32 (zgłoszenia może dokonać opiekun osoby o specjalnych potrzebach; osoba trzecia). Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godzinach pracy urzędu, mailowo cały czas. Zgłoszenia są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić:

 • czego dotyczy sprawa;
 • podać imię i nazwisko;
 • adres zameldowania/zamieszkania;
 • numer telefonu do kontaktu;

Jakie usługi:

 • Urząd Stanu Cywilnego:
 1. wydawanie odpisów skróconych, zupełnych lub wielojęzycznych z rejestru stanu cywilnego;
 2. wydawanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska;
 3. sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego;
 4. transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego;
 • Wydział Ewidencji Ludności
 1. wydanie dowodu osobistego;
 2. zameldowanie/ wymeldowanie;
 3. pełnomocnictwo do głosowania;
 • Wydział Biura Obsługi Mieszkańca:
 1. wpis/ zmiana/ wykreślenie/ wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej;
 2. przyjęcie wniosku/ skargi na dziennik lub przyjęcie wniosku do protokołu;
 3. wydanie karty Izabelińczyka;
 4. pomoc w realizacji spisu powszechnego ludności;
 5. pomoc w realizacji spisu źródeł ciepła;
 6. pomoc w zapisaniu się do gminnego newslettera;
 • Wydział Ochrony Środowiska
 1. odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa;
 3. wniosek o użyczenie kompostownika w ramach „Programu kompostowania na terenie gminy Izabelin”;
 4. wniosek o użyczenie przyczepki z PSZOK-u;
 5. wniosek o sfinansowanie zabiegu weterynaryjnego (sterylizacja/kastracja, chipowanie);
 6. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
 1. udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznego źródła ciepła z gminnego programu;
 2. udzielenie dotacji na przyłącze kanalizacyjne;
 3. udzielenie dotacji na zbieranie wód opadowych;
 4. pomoc w wypełnieniu wniosku w ramach Programu „Czyste Powietrze”;
 5. zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej;
 6. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń;
 • Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego
 1. wydanie zaświadczenia o braku wyznaczonego obszaru rewitalizacji;
 2. wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w mpzp.;
 3. wydanie wypisu i wyrysu z mpzp.;
 4. wydanie wypisu i wyrysu ze studium;
 5. wydanie warunków zabudowy;
 6. wydanie zaświadczenia o zgodności wybudowanego budynku z ustaleniami mpzp.;
 7. wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami mpzp.;
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 1. nadanie numeru porządkowego dla budynku;
 2. podział nieruchomości;
 3. przyznanie krótkoterminowej dzierżawy;
 4. rozgraniczanie nieruchomości;
 • Wydział Finansowy
 1. złożenie informacji i deklaracji podatkowej;
 2. wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach / lub posiadaniu gruntów;
 3. wniosek o przeksięgowanie wpłat;
 4. wniosek o zwrot nadpłaty;
 5. wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych zgłoszonych do opodatkowania;
 6. wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych zgłoszonych do opodatkowania;
 7. złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego zgłoszonego do opodatkowania;
 8. wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu / nieposiadaniu użytków rolnych / gospodarstwa rolnego zgłoszonego do opodatkowania;
 9. wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości statystycznego dochodu uzyskanego w danym roku z pracy w gospodarstwie rolnym;
 10. wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych.

Opis zakresu usługi:

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika Urzędu Gminy Izabelin w miejscu
świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku;
 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą;
 • przyjmie wniosek od uprawnionego mieszkańca;
 • sprawdzi dokumenty konieczne do realizacji procedury administracyjnej;
 • przekaże wniosek uprawnionego mieszkańca do Biura Obsługi Mieszkańca;

Dokumenty wymagane do przedstawienia w ramach procedury uprawniony mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

Realizacja usługi

Usługi w ramach działania Mobilnego Urzędnika realizowane są w środy w godzinach 10.00– 14.00. W wyjątkowych sytuacjach urzędnik może wyznaczyć inny termin wizyty. Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu obsługi Mobilnego Urzędnika, w którym dostępny jest wolny termin. 

W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie uprawnionego mieszkańca, usługa nie może zostać zrealizowana we wcześniej ustalonym terminie, uprawniony mieszkaniec jest obowiązany do odwołania zgłoszenia najpóźniej w dniu usługi, do godz. 8.30 telefonicznie: 22 722 89 32 lub email: izabelin@izabelin.pl

W przypadku, gdy obsługa Mobilnego Urzędnika nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Urzędu Gminy Izabelin uprawniony mieszkaniec będzie o tym informowany telefonicznie nie później niż 2 godziny przed ustalonym terminem obsługi zgłoszenia. 

Podczas wizyty mieszkaniec obowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo realizacji usługi (niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wycofaniem usługi).

POTWIERDZAMY WIZYTY!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uprawnionym mieszkańcom wizyty w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie najpóźniej do godziny 9.00 w dniu obsługi zgłoszenia.

W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty uprawnionemu mieszkańcowi zostanie podane imię i nazwisko pracownika, który będzie dokonywał obsługi. Przed rozpoczęciem obsługi pracownik wylegitymuje się, pokazując identyfikator lub upoważnienie. 

Uwagi i kontakt:

Wszelkie uwagi dotyczące Mobilnego Urzędnika należy kierować do Wydziału Obsługi Mieszkańca:

 • grafika

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer