Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zapowiedź konsultacji

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2022–2030

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ),  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm. ), uchwały nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin (Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2017 r. poz. 5139), uchwały nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2017 r. poz. 5143) oraz uchwały nr XLVIII/376/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2022–2030,

zapraszam

mieszkańców gminy Izabelin, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2022–2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 16 sierpnia do 19 września 2022 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego.

Wypełniony formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji można:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (o terminowości decyduje data wpływu formularza do Urzędu),
  2. złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Izabelin w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9:00–18:00, wtorek–piątek 8:00–16:00),
  3. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@izabelin.pl.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2022–2030  odbędzie się 13 września 2022 r. o godzinie 19:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21.

Przedmiotem konsultacji jest poznanie uwag i opinii mieszkańców na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2022–2030. Ze względu na strategiczny charakter dokumentu, konsultacjami objęty jest cały obszar gminy Izabelin.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Izabelin.

drukuj (Zapowiedź konsultacji)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.