Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Bezpieczne palenie ognisk

Wraz z wiosną rozpoczął się sezon na rozpalanie ognisk oraz korzystanie z grilli, które to mogą stać się zagrożeniem pożarowym lub powodem mandatu. Oto kilka informacji, które powinny wyjaśnić kwestie bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z ognia.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Krajowa Izba Kominiarzy dostrzega zagrożenie, które może pojawić się z początkiem sezonu grzewczego 2022/2023, a związanego z falowym powrotem i podłączeniem urządzeń grzewczych na paliwa stałe do przewodów kominowych, które już tych urządzeń nie obsługiwały.

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego ,TVP3 Kraków jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza – „Powietrze, które dzielimy”

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba to święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w listopadzie 2019 roku i przypadające 7 września.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. 

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

  • logos

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM 2)

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 24 sierpnia 2022 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na części województwa mazowieckiego (powiaty: przasnyski, mławski, ciechanowski, pułtuski, nowodworski, legionowski, warszawski zachodni, pruszkowski, piaseczyński, wołomiński, otwocki, miński, garwoliński, m. st. Warszawa).

CEEB - Deklaracje dotyczące źródeł ogrzewania i spalania paliw

Przypominamy o składaniu deklaracji dotyczących źródeł ciepła, w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Ograniczenia i zakazy w związku z ryzykiem wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu

W związku z wydaniem w dniu 25.04.2022 r. przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w części woj. mazowieckiego, w tym na terenie gminy Izabelin, obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w programie ochrony powietrza dla poziomu 1 (kolor żółty). Aby nie przyczyniać się do pogorszenia jakości powietrza w tym czasie obowiązują następujące ograniczenia i zakazy:

  • ograniczenie rozpalania grilli i ognisk,
  • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
  • zakaz używania dmuchaw do liści.

Powyższe ograniczenia i zakazy obowiązują od dnia 25.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działania określone przez Zarząd Województwa w programie ochrony powietrza w odniesieniu do wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 (poziom 1, kolor żółty) dostępne pod adresem: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/

Działania i zalecenia różnią się w zależności od rodzaju substancji, której dotyczy dane przekroczenie oraz poziomów przekroczeń.

Z informacjami jakie działania należy podjąć i do jakich zaleceń się zastosować w przypadku ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza (poziomów docelowych, dopuszczalnych, informowania
i alarmowych) dla pyłów zawieszonych PM10, pyłów zawieszonych PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki zawarte w Programie Ochrony Powietrza można zapoznać się na stronie: https://powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/powiadomienia-o-ryzyku-przekroczen

Każdorazowo po otrzymaniu od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadomienia o ryzyku przekroczeń będziemy niezwłocznie informować Mieszkańców. Wraz z komunikatem będziemy przekazywać szczegółowe wytyczne dotyczące działań i zaleceń do jakich należy się zastosować.

Komunikat GIOŚ

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/6754

Bądź Eko i już dziś wymień kopciucha

Bądź Eko i już dziś podejmij działania na rzecz czystego powietrza w gminie Izabelin - wymień kopciucha i ogranicz niską emisję.

Wymień kopciucha i ogranicz niską emisję

Już dziś podejmij działania na rzecz czystego powietrza w gminie Izabelin - wymień kopciucha i ogranicz niską emisję.

Konieczność wymiany „kopciuchów” do 31.12.2022 roku

Pamiętajmy od 1 stycznia 2023 r. mazowiecka uchwała antysmogowa zabrania użytkowania „kopciuchów” czyli instalacji niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, a kominki będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu, lub być wyposażone w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Jak poprawić jakość powietrza?

Gdyby już nikt nie spalał śmieci i nie ogrzewał domu kiepskim opałem…

Szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie

Choroby płuc i układu krążenia… nowotwory…

Co powoduje zanieczyszczenie powietrza?

Gdyby już nikt nie spalał śmieci i nie ogrzewał domu kiepskim opałem…

Ile ciepła tracimy w naszych domach?

Wymień piec na ekologiczne ogrzewanie

Czym ogrzewać nasze domy?

W kontekście walki z zanieczyszczeniem powietrza, a zwłaszcza z niską emisją, na wyobraźnię mocno oddziałują szacunki, że w Polsce ok. 75% użytkowanych pieców na paliwa stałe to najprostsze kotły niespełniające jakichkolwiek norm emisji. Właśnie dlatego kluczowy jest wybór odpowiedniego urządzenia grzewczego.

W trosce o to, co najlepsze, Gmina Izabelin dba o czyste powietrze

Gdyby już nikt nie spalał śmieci i nie ogrzewał domu kiepskim opałem…

Zwróć uwagę na jakość paliw stałych i dokonaj właściwego wyboru!

Nadeszła już jesień…, a wraz z nią zdecydowanie chłodniejsze i deszczowe dni. Z całą pewnością część z Nas – Mieszkańców od jakiegoś czasu zastanawia się nad wyborem paliwa do kotła/pieca, kominka aby móc ogrzewać dom podczas jesiennych wieczorów, brrrr...

Powiadomienia o ryzyku przekroczeń

W związku z możliwością wystąpienia powiadomień Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla obszaru województwa mazowieckiego, w tym dla terenu gminy Izabelin, obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza.

Ograniczenia i zakazy w związku z ryzykiem wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

W dniu 26.04.2021 r. określono, że na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w powietrzu.

Komunikat dot. Programu Ochrony Powietrza

Drodzy Przedsiębiorcy, zachęcamy do przystąpienia do Programu "Karta Izabelińczyka"!

Poszukujemy przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie gminy Izabelin, którzy realizują prace z zakresu instalacji paneli fotowoltaicznych lub instalacji kotłów gazowych, pomp ciepła i innych ekologicznych systemów ogrzewania.

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer