Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Komunikat dot. Programu Ochrony Powietrza

Program Ochrony Powietrza (uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (13 plików = 1.039 stron)).

Cel – poprawa jakości powietrza w regionie - ograniczenie pyłu PM10 o 44 proc., PM2,5 o 57 proc., benzo(a)pirenu aż o 69 proc., a ditlenku azotu o 27 proc.

Główne narzędzia – sukcesywna wymiana lub likwidacja źródeł niskiej emisji tzw. kopciuchów, ich identyfikacja przez inwentaryzację oraz nowe nasadzenia zieleni.

Środki finansowe: Wsparcie systemowe:

 • MIWOP2020
 • RPO WM 2014-2020/ RPO WM 2021-2027
 • Otwarte konkursy ofert
 • Platforma sprawozdawcza
 • Szkolenia
 • Program „Czyste Powietrze”
 • Program „Mój Prąd”
 • Program „Stop SMOG”

Kary: Kary od 50 tys. zł do 500 tys. zł. mogą być nałożone na gminę za nierealizowanie działań zawartych w POP przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Wysokość kary jest uzależniona od liczby i wagi stwierdzonych uchybień oraz naruszonych obowiązków. Ponadto użytkownicy instalacji naruszających przepisy uchwały antysmogowej mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Podobne kary grożą za spalanie odpadów. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Termin realizacji: Na realizację działań samorządy i mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat.

UWAGA: nie oznacza to zmiany terminów zawartych w Mazowieckiej Uchwale Antysmogowej dla likwidacji pieców pozaklasowych (01-01-2023r.) oraz klasy III i IV (01-01-2028r.).

Poniżej obowiązki nałożone na gminę Izabelin:

Numer działania

Kod działania

Nazwa działania

Obwiązki nałożone na gminę Izabelin

1.

WMaOePow

Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej.

 1. Szczegółowa inwentaryzacja źródeł ciepła + cykliczna aktualizacja przez 6 kolejnych lat (do 31 stycznia każdego roku).
 2. Wymiana/ likwidacja źródeł – na każdy rok jest przyjęta określona liczba „obowiązkowych” wymian. W przypadku nie osiągnięcia liczby wymian nie jest wykluczone nałożenie na gminę kary.

2.

WMaObZi

Zwiększanie powierzchni zieleni w wybranych gminach województwa mazowieckiego.

Nie wskazano tego działania jako obowiązującego dla Gminy Izabelin jednak nic nie stoi na przeszkodzie by takie działanie realizować.

3.

WMaEdEk

Edukacja ekologiczna.

Akcje edukacyjne min 2/ rok powinny mieć na celu uświadamianie całego społeczeństwa i wzbogacanie wiedzy w zakresie zachowań, skutków, działań etc. Akcje edukacyjne mogą być prowadzone przy współudziale lokalnych grup działania i organizacji pozarządowych

4.

WMaKoUa

Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej1 oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

Kontrola min 25 kontroli/ rok przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów.

UWAGA: średni czas reakcji na zgłoszenia mieszkańców dot. nieprawidłowości w korzystaniu z kotłów na paliwo stałe lub dotyczące spalania odpadów powinien wynosić nie więcej niż 12 godzin od zgłoszenia.

5.

WMaMMu

Ograniczanie wtórnej emisji pyłu – czyszczenie ulic na mokro w gminach miejskich województwa mazowieckiego, w granicach obszaru zabudowanego, zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa.

 1. Czyszczenie utwardzonych ulic na mokro, prowadzone przy temperaturach powietrza powyżej 3oC, w okresach bezdeszczowych. Mycie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, przynajmniej 6 razy w roku, w okresie wiosennym, letnim i jesiennym, w okresach bezdeszczowych. Mycie wszystkich ulic w obszarach zabudowanych raz w roku, po okresie zimowym (najpóźniej do 30 kwietnia).
 2. Wyeliminowanie całkowite dmuchaw do liści.

 

 

 

 

 

 

Plan działań krótkoterminowych:

Działania ze względu na przekroczenie poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych – są to działania o charakterze informacyjnym kierowane do mieszkańców wraz z informacją o rekomendowanym zachowaniu lub ograniczeniu w zachowaniu

Zadaniem Wójta Gminy jest przekazanie otrzymanego z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego komunikatu do mieszkańców poprzez wszystkie zwyczajowo przyjęte, dostępne kanały komunikacji.

Deklaracja o wymianie źródła ciepła przekazywana w przypadku gdy wymiana jest realizowana bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę.

(przypis autora) Celem działania jest pełna inwentaryzacja wszystkich źródeł ciepła na terenie gminy. Zakres informacji jest zbliżony do zakresu jaki zbieramy w przypadku dotacji do wymiany pieca.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Ramy polityki przestrzennej województwa mazowieckiego zostały określone w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Podstawowym narzędziem realizacji polityki przestrzennej na poziomie regionalnym jest Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (PZPW), wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego i stanowiący podstawę dla uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • treść komunikatu w wersji graficznej

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.